دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.556041.1331

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل حذف شکاف دیجیتالی در آموزش و پرورش با تاکید بر بحران همه گیری کویید 19 بوده است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی متغیرهای مدل و همچنین تعیین روابط علی بین متغیرهای مدل است.

روش شناسی: این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی متغیرها، مولفه‌ها و شاخص‌های تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری از طریق مصاحبه با خبرگان استخراج شدند.

یافته ها: در بخش کمی از روش مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع برای ایجاد مدل و تعین روابط علی بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان آموزش و پرورش هستند که به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. معیار حجم نمونه در بخش کیفی، اشباع نظری است.

نتیجه گیری: نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل حذف شکاف دیجیتالی دارای متغیرهای «موانع شمول دولت الکترونیک» (عوامل مداخله‌گر)، «بستر توسعه دیجیتال» (عوامل زمینه‌ای)، «ظرفیت‌های دیجیتال» (عوامل علی)، «محتوای دیجیتال» (مقوله کانونی)، «حذف شکاف دیجیتالی» (راهبردها) و «پیامدها» می-باشد. بر اساس نتایج بخش کمی، دو متغیر «بسترهای توسعه دیجیتال» و «موانع شمول دولت الکترونیک» بیشترین تاثیر و اهمیت در مدل دارند و جزء متغیرهای مستقل و محرک قوی هستند که توجه بیشتر مدیران و نظارت مؤثر بر این محرک‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف سازمان کمک کند. انتظار می‌رود که مدل حذف شکاف دیجیتالی در آموزش و پروش منجر به پیامدهای کاهش نابرابری‌های دیجیتالی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مشارکت خانواده‌ها در فرآیند آموزش تشکیل دهنده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Interpretive-Structural Model for Bridging the Digital Gap of Education in the Quid Crisis Epidemic 19

نویسندگان [English]

  • morteza mosakhani 1
  • Seyedeh Reyhaneh Hodayipour, 2
  • Mahmoud Modiri 3

1 Associate Professor, Department of Public Administration, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The present study sought to design a model to eliminate the digital divide in education with emphasis on the Quid 19 epidemic crisis. In this regard, the purpose of this study is to identify model variables and also to determine the causal relationships between model variables.

Methodology: This research has been done in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative part, variables, components and indicators of the research were extracted using the method of data foundation and coding through interviews with experts.

Finding: In a small part, a comprehensive interpretive-structural modeling method has been used to create a model and determine the causal relationships between the research variables. The statistical population of the study includes 20 education experts who were selected by purposive non-probability sampling using snowball and theoretical techniques. The criterion of sample size in the qualitative part is theoretical saturation.

Conclusion: The results of the qualitative section showed that the digital divide elimination model has the variables "e-government inclusion barriers" (interfering factors), "digital development platform" (contextual factors), "digital capacities" (causal factors) , "Digital content" (focal category), "digital divide elimination" (strategies) and "consequences". Based on the results of the quantitative section, the two variables "digital development platforms" and "barriers to e-government inclusion" have the greatest impact and importance in the model and are among the independent and strong stimulus variables that more managers' attention and effective monitoring of these stimuli can Help achieve the goals of the organization. It is expected that the model of eliminating the digital divide in education will lead to the consequences of reducing digital inequalities, reducing social inequalities, developing information and communication technology and increasing the participation of families in the educational process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Gap
  • e-Government Inclusion
  • Quid 19 Crisis
  • Education