دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، دانشکده حکمرانی اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه کربلا، کربلا، عراق.

4 دانشیار، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/ijes.2024.2020446.1527

چکیده

هدف: رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات سازمان‌ها از جمله سازمان آموزش‌وپرورش دارد. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی رابطه بین مقوله‌های مدل شهروندی سازمانی در آموزش‌وپرورش بود.
روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارکنان آموزش‌وپرورش استان بابل در کشور عراق بودند و طبق فرمول کوکران حجم نمونه 385 نفر تعیین که این تعداد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته شهروندی سازمانی در آموزش‌وپرورش با 61 گویه بود که داده‌های آن با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزارهای  SPSS-22و Smart-PLS-4 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که پدیده محوری شهروندی سازمانی در آموزش‌وپرورش دارای 10 مولفه در 5 مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایطه مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها (هر کدام دو مولفه) بود که همه مولفه‌ها بار عاملی بالاتر از 50/0 و همه آنها پایایی کرونباخ و ترکیبی بالاتر از 70/0 داشتند. همچنین، ضرایب همبستگی مقوله‌های شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایطه مداخله‌گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها کمتر از 45/0 و حاکی از عدم همپوشانی آنها بود. علاوه بر آن، با توجه به شاخص‌های اشتراک و افزونگی، مدل شهروندی سازمانی در آموزش‌وپرورش برازش مناسبی داشت و اثر شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و شرایطه مداخله‌گر بر پدیده محوری، اثر پدیده محوری بر راهبردها و اثر راهبردها بر پیامدها معنادار بود (05/0P<).
نتیجه‌گیری: مدل طراحی‌شده شهروندی سازمانی در آموزش‌وپرورش می‌تواند به مدیران، مسئولان و برنامه‌ریزان آموزش‌وپرورش در طراحی برنامه‌هایی جهت بهبود شهروندی سازمانی در این سازمان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluate the Relationship between the Categories of Organizational Citizenship Model in the Education of Babol Province in Iraq Country

نویسندگان [English]

  • Mohammed Hamzah Mansoor Altalebi 1
  • Mehrdad Sadeghi 2
  • Riyaz Hossein Abais AlMurshidi 3
  • Saeed Sharifi 4

1 PhD student in Human Resource Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Management, Karbala University, Karbala, Iraq.

4 Associate Professor, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Organizational citizenship behavior plays an important role in improving the service quality of organizations, including education organization. Therefore, the aim of this study was to evaluate the relationship between the categories of organizational citizenship model in the education.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of correlation. The research population was the education managers and workers of Babol province in Iraq country, and according to Cochran's formula the sample size was determined to be 385 people which this number was selected by available sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire of organizational citizenship in the education with 61 items, which its data were analyzed by exploratory factor analysis and partial least squares in SPSS-22 and Smart-PLS-4 software.
Findings: The findings showed that the central phenomenon of organizational citizenship in education had 10 components in 5 categories of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences (each one two components), which all of components had a factor loading of higher than 0.50 and all of them had Cronbach and combined reliability of higher than 0.70. Also, the correlation coefficients of the categories of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, central phenomenon, strategies and consequences were less than 0.45 and were indicated their non-overlapping. In addition, according to the indicators of commonality and redundancy, the organizational citizenship model in the education had a good fit and the effect of causal conditions, contextual conditions and intervening conditions on the central phenomenon, the effect of central phenomenon on the strategies and the effect of strategies on the consequences were significant (P<0.05).
Conclusion: The designed organizational citizenship model in the education can help to education managers, officials and planners in designing programs to improve the organizational citizenship in this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship
  • Organization
  • Education
Ardalan MR, Heidari Sorshjani N, Abdolmaleki J. (2021). The role of social capital in organizational citizenship behavior by mediating organizational socialization in teachers. Iranian Journal of Educational Society, 6(2): 103-113. (In Persian) doi.org/10.22034/ijes.2021.242035
Attari R, Zakariaei M, Hosseini SV. (2021). providing a model for the development of organizational citizenship behavior of managers in the education organization. Quarterly Journal of Educational & Administration, 15(3): 103-136. (In Persian)
Bani-Melhem Sh, Shamsudin FM, Abukhait R, Al-Hawari MA. (2023). Competitive psychological climate as a double-edged sword: A moderated mediation model of organization-based self-esteem, jealousy, and organizational citizenship behaviors. Journal of Hospitality and Tourism Management, 54: 139-151. doi: 10.1016/j.jhtm.2022.12.011
Deshmukh A, Natu S. (2023). How India defines organizational citizenship behaviour: an inductive study from an employee perspective. International Journal of Organization Theory & Behaviour, 26(3): 165-184. doi: 10.1108/IJOTB-08-2022-0163
Eskandarpour B, Zare A, Nazari Y. (2021). Analysis of the relationship between unethical abusive supervision leadership and organizational citizenship behavior. Ethics in Science and Technology, 16(2): 99-107. (In Persian)
Kaur K, Randhawa G. (2021). Exploring the influence of supportive supervisors on organisational citizenship behaviours: Linking theory to practice. IIMB Management Review, 33(2): 156-165. doi: 10.1016/j.iimb.2021.03.012
Li YX, Chen CH. (2023). The impact of employee-perceived CSR on organizational citizenship behavior ——evidence from China. Asia Pacific Management Review, 28(4): 487-500. doi: 10.1016/j.apmrv.2023.02.003
Lim BTH, Loosemore M. (2017). The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects. International Journal of Project Management, 35(2): 95-106. doi: 10.1016/j.ijproman.2016.10.016
Montani F, Dagenais-Desmarais V. (2018). Unravelling the relationship between role overload and organizational citizenship behaviour: A test of mediating and moderating effects. European Management Journal, 36(6): 757-768. doi: 10.1016/j.emj.2018.03.001
Nikolett V, Nawangsari L. (2019). Impact of human resource management practices: Factors influencing organizational citizenship behaviour at Kelapa Gading Mall. International Journal of Scientific and Research Publications, 9(2): 220-229. doi: 10.29322/IJSRP.9.02.2019.p8628
Rostamaned Najafabadi N, Fadavi MS, Shah Talebi B. (2022). Developing of value-based leadership pattern based on the fundamental transformation document and national curriculum document in Iranian Education. Iranian Journal of Educational Society, 8(1): 166-177. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.540897.1176
Shahidul Islam M, Akter S, Afroz F. (2015). Factor affecting organizational citizenship behaviour of corporate sector in Bangladesh. European Journal of Business and Management, 7(31): 7-17.
Szabo ZP, Czibor A, Restas P, Bereczkei T. (2018). “The darkest of all” the relationship between the dark triad traits and organizational citizenship behavior. Personality and Individual Differences, 134: 352-356. doi: 10.1016/j.paid.2018.04.026
Taskiran G, Iyigun NO. (2019). The relationship between organizational citizenship behavior and entrepreneurial orientation: A research in the hospitality industry. Procedia Computer Science, 158: 672-679. doi: 10.1016/j.procs.2019.09.102
Tatar P, Malekian F. (2021). Identifying the dimensions of teaching organizational citizenship behavior in the education office. Educational Development of Jundishapur, 12(Special Issue): 39-49. (In Persian) doi: 10.22118/edc.2021.298913.1858
Tran QHN. (2022). Library as a learning organization: the influence of leadership skills on organizational citizenship behavior at Vietnamese libraries. The Learning Organization, 30(3): 339-354. doi: 10.1108/TLO-10-2022-0126
Tufan P, Wendt H. (2020). Organizational identification as a mediator for the effects of psychological contract breaches on organizational citizenship behavior: Insights from the perspective of ethnic minority employees. European Managemnt Journal, 38(1): 179-190. doi: 10.1016/j.emj.2019.07.001
Wu CM, Chen TJ, Wang YC. (2023). Formation of hotel employees’ service innovation performance: Mechanism of thriving at work and change-oriented organizational citizenship behavior. Journal of Hospitality and Tourism Management, 54: 178-187. doi: 10.1016/j.jhtm.2022.12.015
Yu HY, Lou JH, Eng CJ, Yang CI, Lee LH. (2018). Organizational citizenship behaviour of men in nursing professions: Career stage perspectives. Collegian, 25(1): 19-26. doi: 10.1016/j.colegn.2017.02.003
Zarean Dolatabadi M, Shah Talebi Hossein Abadi B, Jafari Harandi R. (2021). Presenting the model of organizational citizenship behavior of Iranian public school teachers. Islamic Life Style, 5(2): 274-287. 
Zarean Dolatabady M, Shahtalebi B, Jafari Harandi R. (2022). Presenting the model of organizational citizenship behavior of Iranian public school teachers. Iranian Journal of Educational Society, 7(2): 190-202. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.537726.1147