دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان

فریبرز اصل مرز؛ شیرین ایدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43776

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر استرس، اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر همدان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان بود. روش: روش این مطالعه از نوع علی، مقایسه ­ای و جامعۀ آماری آن، شامل کلیۀ معلمین زن و مرد شاغل در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش ...  بیشتر

عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام

حسن مؤمنی؛ بهروز سپیدنامه؛ زهرا حسن‌پور امنیه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43777

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس معلّمان زن استان ایلام بود. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع تحقیق نیز، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4800 معلم در سال 98-1397 با حجم نمونه 320 نفر و روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چند مرحله بود. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ...  بیشتر

بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان

امید مهدیه؛ مریم قهرمانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 28-40

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43778

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان بود.روش: تحقیق حاضر بصورت کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1398-99 بود که تعداد 140 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  و  این پرسشنامه ها بصورت در دسترس، در بین آنها توزیع و جمع‌آوری گردید. ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی

ثنا پناهی پور؛ مهدی عرب زاده؛ سجاد الوندی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 41-51

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43779

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روان سنجی مقیاس خودتفسیری، شامل بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش­های روانشناختی و جامعه شناختی انجام شد.روش:  روش پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمـامی دانش آموزان دختـر ...  بیشتر

بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محبوبه سلیمان پور عمران؛ علی اسلامی؛ تکتم وثوقی مطلق

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 52-62

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43780

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراکات ادراکات فعالیت های کلاسی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری شامل کلیه  دانش آموزان مقطع دبیرستان  شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 1397-98 بود که با استفاده از فرمول کوکران و با ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی)

راضیه منصورنیا؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242014

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بود. روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و معاونین ارشد دانشگاه  و اعضای هیئت علمی بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 17 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر

ارائه مدل فضیلت سازمانی دانشگاه ها ( مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران)

سلاله گوران شورکچالی؛ بابک حسین زاده؛ وحید فلاح

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 75-85

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242015

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها، شاخص های فضیلت سازمانی دانشگاه و ارائه بود.روش شناسی:  این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی با راهبرد آمیخته بود. جامعه آماری در مرحله  کیفی خبرگان اعضای هیأت علمی دانشگاهها بودند. نمونه ی آماری در مرحله کیفی به تعداد 20 نفر از خبرگان؛ نحوه ی و روش نمونه گیری به  صورت گلوله برفی ...  بیشتر

نقش مجلات رشد در ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان

نیره شاه محمدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 86-97

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242016

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش مجله‌های رشد دانش‌آموزی بر ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش‌آموزان بود. روش: این مطالعه از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم  متوسطه  استان‌های تهران و البرز در سال تحصیل 97-96 به تعداد 683989 نفر بودند. با استفاده از  فرمول کوکران ...  بیشتر

ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه‌های کارآفرینانه فردی به‌ منظور ارائه مدل

گلاره محقق دقیق؛ محمد صالحی؛ مجید فتاحی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 98-111

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242017

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی سبک یادگیری ترجیحی و الگوهای رفتاری غالب دانشجویان و بررسی رابطه بین این دو با مؤلفه‌های کارآفرینانه بود.روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. روش مطالعه حاضر مبتنی بر روش تحقیق کیفی گراندد تئوری بود که از طریق مصاحبه با تعداد 12 نفر از خبرگان شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها ...  بیشتر

تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت

محمد طرزی؛ کوروش پارسا معین؛ صغری افکانه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 112-120

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242018

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت انجام شد. روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان بانک رفاه ایران به تعداد 9794 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای ...  بیشتر

بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول

زهرا حدیدچی؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242019

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناس بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول بود.روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی بود. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای و از روش تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت موجود محتوای کتب درسی هدیه های ...  بیشتر

تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران

راضیه فیروزی سوره؛ سید محمود نجاتی حسینی؛ یعقوب موسوی؛ مسعود امیر مظاهری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 132-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43781

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به برون­کوچی دانشجویان شاغل در سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام گرفت. روش: روش این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه­آماری (N)­آن نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1398 است. جمعیت نمونه  (n)­نیز  300 آزمودنی ...  بیشتر

پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران

معصومه حسن پور؛ نگین جباری؛ کامبیز اسماعیل نیا شیروانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 144-155

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242020

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه­های هوش هنری در دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران، انجام شد.روش شناسی:  این پژوهش، کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­آماری، کلیه دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلی 99–1398 به تعداد 124796 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر به ...  بیشتر

ارزیابی آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن

سید محمد شبیری؛ مهدیه رضائی؛ راضیه رنجبری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 156-168

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242021

چکیده
  هدف: این پژوهش باهدف مطالعه میزان آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی در شهر تبریز و مطالعه نقش جنسیت و میزان تحصیلات والدین در آن انجام شد.روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 1398 – 1397 ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه

ناصر کمالپورخوب؛ سیدضیاء هاشمی؛ سیدمحمود نجاتی حسینی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 169-179

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242022

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت­بندی مؤلفه­های شهروندی مطلوب از نظر نظام رسمی جمهوری اسلامی و میان دانش­آموزان انجام گرفت.روش: روش مطالعه این پژوهش کمی-کیفی بود که برمبنای آن نخست با مرور اسناد رسمی(قانون اساسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) با منطق روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه­های تربیت شهروندی مطلوب مدنظر نظام جمهوری ...  بیشتر

واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP

مریم باقی مرقی؛ سعید علیزاده؛ رضا سورانی یانچشمه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 180-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242023

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ، رتبه بندی و ارزیابی مؤلفه­های شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش:  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی  و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها ، از نوع آمیخته (اکتشافی) بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بودند از کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی

مهرنوش خداداد حسینی؛ ساناز اشکان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 190-199

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242024

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی بود. روش: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. نمونه پژوهش 120 دانش‌آموز ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری بر مدیریت زمان و هدف‌گذاری نوجوانان دختر

شیما ارشادی چهارده؛ فیروز کیومرثی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 200-208

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242025

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری بر مدیریت زمان و هدف‌گذاری نوجوانان دختر انجام شد. روش‌شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش همه نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول منطقه نه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. از میان اعضای جامعه 30 نفر پس از بررسی ملاک‌های ورود به ...  بیشتر

تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم

طاهره ندایی؛ سکینه حسنپور؛ ندا قصابی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242026

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم با استفاده از مدلSWOT  بود. روش‌شناسی: نوع پژوهش، توصیفی و جامعه آماری آن را کلیه­ بانوان بالای 15 سال شهر قم تشکیل می­دادند و حجم نمونه براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بود. روش نمونه­گیری تصادفی و از نوع طبقه‌ای بود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن

زینب امام دوست؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 221-231

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526340.1013

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در جامعه مدرن انجام شد.روش: این مطالعه ازنظرهدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش دربخش کیفی خبرگان آموزش‌وپرورش شهرگرگان باسابقه مدیریت و سیاست‌گذاری بودند که طبق اصل اشباع نظری 20 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در بخش کمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن)

سید رضا حسینی زارعی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدرضا معتدل؛ رضا رادفر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 232-244

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.249290

چکیده
  ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﺎحب‌نظران معتقدند که ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤ‌‌‌ﺘ‌ﺮﻳﻦ رکن برای ایجاد‌تحول در سازمان می‌باشد لذا در اغلب سازمان‌ها، مدیران به دنبال شناسایی نیروهای خبره در بخش‌های مختلف می‌باشند تا بتوانند با آموزش به سایرکارکنان، در ارتقا کیفیت، کارایی و بهره‌وری سازمان نقش بسزایی را ایفا نمایند. جهت شناسایی نیروهای خبره، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی

مینا زمانی؛ نعمت ستوده اصل؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 245-255

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.252068

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با سه روش فنون شناختی ، تجربی و رفتاری بر کاهش نشانگان بالینی نوجوانان دختر دارای اختلال شخصیت مرزی بود.روش: پژوهش از نوع طرح عاملی آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران نوجوان دختر در بازه سنی 15 تا 17 سال و مبتلا به اختلال نشانگان ...  بیشتر

توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور

نجیب زنگی؛ محمود رضا مستقیمی؛ سامره شجاعی؛ فریدون آزما

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 256-277

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.254101

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در بخش دولتی می باشد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و رویکرد کاربردی دارد و روش تحقیق آمیخته است و برای شناسایی شاخص های نگرش کارآفرینانه از الگوی تحلیل محتوا (کیفی) استفاده شد، و روابط بین متغییرهای تحقیق و ارزش آنرا از روش معادلات ساختاری بدست آمد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران

سمیه تفقدی زارع؛ محمد صادقی؛ علیرضا مظلوم رهنی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 278-288

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.255147

چکیده
  از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می‌گذارد و سطح معاش را به پایین­ترین حد خود می­کشاند که سبب می­شود دولت­ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی

مسعود جورابلو؛ فرشاد تجاری؛ بهزاد دیوکان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 289-299

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.705664

چکیده
  هدف: تجربه برند نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد. بنابراین، هدف این مطالعه ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی بود.روش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کارشناسان حوزه بازاریابی ورزشی به‌ویژه فوتبال، مسئولان و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان

سعید سیدی نسب؛ نسیم اصغری؛ زهرا قاسم پور

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 300-318

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.705698

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان را مورد بررسی قرار می دهد. روش: بدین منظور پژوهشی شبه آزمایشی با طرح یک گروهی صورت گرفت و داده های پیش آزمون وپس آزمون، از طریق آزمون های محقق ساخته بدست آمد. یک دوره آموزشی بر اساس مدل طراحی آموزشی عمومی طراحی شد و 15 دانشجو معلم رشته آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
سیاست و تولید علم بومی اجتماعی- انسانی در ایران

سید رحیم ابوالحسنی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 316-335

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.706070

چکیده
  هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت ...  بیشتر