دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزش ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه ریاضی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

10.22034/ijes.2020.705698

چکیده

هدف: مطالعه حاضر بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان را مورد بررسی قرار می دهد.
روش: بدین منظور پژوهشی شبه آزمایشی با طرح یک گروهی صورت گرفت و داده های پیش آزمون وپس آزمون، از طریق آزمون های محقق ساخته بدست آمد. یک دوره آموزشی بر اساس مدل طراحی آموزشی عمومی طراحی شد و 15 دانشجو معلم رشته آموزش ابتدایی پردیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز در آن شرکت کردند و طرح مساله ریاضی بر اساس چارچوب استویانوا و الرتن  آموزش داده شد. نتایج نشان داد 14 دانشجومعلم، حداقل در دو مولفه طرح مساله، تعداد بیشتری مساله طرح کردند. علاوه براین ، میانگین نمرات گروه در هر یک از مولفه های طرح مساله مذکور در پیش آزمون و پس آزمون محاسبه شد و به منظور انجام مقایسه، از آزمون تی وابسته استفاده گردید.
یافته ها: نتایج حاکی از این بود که در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری در میانگین نمرات گروه وجود دارد؛ بطوریکه میانگین نمرات مسئله‌های طرح نشده و مسئله‌های طرح شده با داده ناکافی در پس آزمون کاهش پیدا کرده و این میانگین در مسئله‌های طرح شده صحیح افزایش پیدا کرده است.
نتیجه گیری: بنابراین، نتایج این پژوهش نشان داد که بکارگیری مدل طراحی آموزش عمومی در آموزش طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان، موجب تغییرات مطلوبی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی آنان گردیده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the General Educational Design Model (ADDIE) in Ability Development of Prospective Teachers’ Mathematics Problem Posing

نویسندگان [English]

  • Saeed Seyedinasab 1
  • Nasim Asghary 2
  • Zahra Ghasempor 3

1 PhD student, Mathematics Education Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Mathematics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

چکیده [English]

Purpose: this study done to investigate the Using the General Educational Design Model (ADDIE) in ability development of prospective teachers’ mathematics problem posing.
Methodology: For this purpose, a course designed based on the general educational design model and 15 female prospective teachers of primary education in the campus of Farhangian University of Alborz Province participated .In this course, the mathematics problem posing was taught based on Stoyanova and Ellerton. This study was a quasi-experimental study and pre-test and post-test data were obtained through the tests designed by the researcher. From 15 participants, the percentage of the problem posing components number, 14 students-at least in the two components-increased. In addition, the average scores group were compared in the pre-test and post-test. To compare this mean the Dependent t-test was used.
Findings: The results showed that, there is a significant difference in the average scores of the  group in pre-test and post-test; As the average scores of unposed and problems posed with insufficient data in the post-test decreased and this average increased in correctly posed problems.
Conclusion: Therefore, the results of this study showed that Using ADDIE in teaching prospective teachers’ mathematics problem posing has caused favorable changes in their ability development’ mathematics problem posing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADDIE Model
  • Mathematics Prospective Teachers
  • Problem Posing