دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

زینت سلطانی؛ قدسی احقر؛ وحیده باباخانی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242027

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان­مدار بر یادگیری مشارکتی دانش­آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.روش: روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش، از بین تمامی دانش­آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول منطقه 1 شهر تهران که در سال تحصیلی 98-1397 در مدارس دولتی این ...  بیشتر

ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد

کلثوم برزگر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعید آبادی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 12-24

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242028

چکیده
  هدف: از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های توانمند سازی مهارت های مدیریتی مدیران زن مدارس در پارادایم نظریه داده بنیاد بود.روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته کیفی و کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی بود. جامعه آماری کیفی  با توجه به حد اشباع مشتمل بر 12 نفر از مدیران زن که تحصیلات تکمیلی و سابقه اجرایی در استان مازندران ...  بیشتر

واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)

پری اعلائی؛ زینب السادات اطهری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242029

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان دانشگاه کاشان و واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده آن بود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 96- 1395 تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 4892  نفر بود. طبق فرمول کوکران، حجم نمونه  ...  بیشتر

شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی

زینب اباذری؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 43-55

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242030

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با شناسایی و ارزیابی مولفه­ای صلاحیت حرفه­ای اعضای هیئت­علمی انجام شد. روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، ترکیبی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان آموزش‌ عالی بود که شرط انتخاب آنها، داشتن حداقل مدرک دکتری و داشتن شغل اجرایی و آموزشی در زمینه منابع انسانی در دانشگاه های مختلف در طول ...  بیشتر

ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش

زینت هادیان؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث خطیر پاشا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 56-67

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242031

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان مازندران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران متخصص(شامل روسا، معاونین، کارشناسان و کارشناسان مسئول) اداره ی کل آموزش و پرورش استان مازندران بود  و براساس ...  بیشتر

جرم‌شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون

سجاد مظفری ‌زاده؛ جعفر کوشا؛ محمدحسین حجاریان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242032

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ریشه‌های احتمالی وقوع رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوانان که می‌تواند آثار سینمایی باشد بود.روش: روش تحقیق در پژوهش انجام شده « توصیفی ـ تحلیلی» بود که از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و با بررسی متون مربوطه و محتوای مطالب گردآوری شده به توصیف و تشریح موضوع اصلی پرداخته ‌شد ؛ جامعه آماری و حجم ...  بیشتر

تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه

عارفه روشنی؛ اعظم رحیمی نیک؛ احمد ودادی؛ داریوش غلامزاده

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 79-91

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242033

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد داده بنیاد انجام شد.روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای، از نظر روش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاه) و خبرگان تجربی (بنیانگذاران، مدیران، سرمایه گذاران و مشاوران استارتاپ‌های فینتک) بودند که ...  بیشتر

ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای

سکینه رضائی سیروس؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 92-102

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242034

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه ای انجام شد.روش: روش پژوهش  ازنظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده (کمی) بود. جامعۀ آماری، مدیران شهرداری شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 315 نفر انتخاب ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان

محمد رضا اردلان؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ جمال عبدالملکی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 103-113

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242035

چکیده
   هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان انجام شد. روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دومدر سال تحصیلی 99-1398 شهرستان کرمانشاه بود، جامعه آماری 3053 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر

تاثیر فراهیجان بر تمایزیافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان

کوروش پارسا؛ زهرا نیک منش؛ حسین جناآبادی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 114-124

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242036

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر فراهیجان بر تمایز یافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان انجام شد.روش: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99 - 1398 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 420 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه­ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

شیوا شعبانی؛ علی بدیع زاده؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 125-137

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242037

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های آموزشی دانش ‌بنیان انجام‌شد.روش: با توجه به هدف پژوهش، پژوهش حاضر با استفاده از روش دلفی فازی و در سه مرحله انجام شد.  جامعه پژوهش حاضر را خبرگان صنعت بازاریابی و برند سازی تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده‌شده و ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی)

مهرداد بنداری؛ سهیل سرمد سعیدی؛ بهروز قاسمی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 138-151

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242038

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید انجام شد. روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ‌- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی  دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی بودند. در این پژوهش از بین دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی به ...  بیشتر

تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان

مهسا میرزالو؛ زهره موسوی کاشی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 152-161

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242039

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان بود.روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها علی – مقایسه ای و همین‌طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم مناطق 14 و 15 شهر تهران بودندکه با استفاده از جدول مورگان و روش ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل

آمنه سلیمان زاده؛ علی اصغر شجاعی؛ سیده زهرا حسینی درونکلا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 162-173

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242040

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل بود.روش: این پژوهش در حالت کلی از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع زمینه‌یابی بود و از سوی دیگر پژوهش حاضر را می‌توان نوعی پژوهش اکتشافی تلقی کرد. جامعۀ آماری مرحله کیفی ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی بین هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه)

علی کریمی؛ جواد جهان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 174-183

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242041

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتباطی بین هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که از بین آن ها 110 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نموئه ...  بیشتر

ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی

سکینه خاتون غضنفری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 184-193

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242042

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، مدل­یابی روابط سیستم مدیریت منابع انسانی با انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی بود.روش: روش پژوهش ترکیبی از نوع آمیخته (کمی-کیفی) اکتشافی بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل معاونین دانشگاه در بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع (معاونت پشتیبانی) مراکز آموزش عالی استان مازندران بود که با استفاده از ...  بیشتر

بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب

سعید بخشی زاده؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 194-203

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242043

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد.روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعدادی از خبرگان و در بخش کمی کلیه مدیران ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق

آرزو وظیفه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 204-214

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242044

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و استانداردسازی پرسشنامه ذهن خلاق در دانشجویان ایران انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود که از میان آن‌ها 500 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری طبقه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه حاضر بر مبنای ...  بیشتر

ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان

لیدا عزیزپور؛ حسن اسماعیل پور؛ سید عباس حیدری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 215-223

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242045

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان بود.روش:  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه های خرده فروشی در سطح کشور بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان

حمید رضا طهماسبی؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 224-233

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526334.1011

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی غرب استان گلستان در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و طبق اصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سید کمال علایی موسوی؛ سید احمد هاشمی؛ مهدی باقری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 234-246

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.248652

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شایستگی حرفه‌ای مدیران آموزش متوسطه کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌باشد.روش‌شناسی: روش پژوهش برحسب هدف بنیادی - کاربردی، و برحسب  نحوه گردآوری داده‌ها از نوع داده‌ها آمیخته (کیفی ـ کمی ) از نوع اکتشافی  برحسب روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز

زینب خاتون افراسیابی؛ نعمت الله موسی پور؛ مریم صفرنواده

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.251632

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز بود.روش: این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق توسعه ای محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (تمام وقت) برنامه درسی، در دانشگاه های دولتی و آزاد شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

شهرام شهبازی؛ جهانبخش رحمانی؛ مصطفی قادری؛ رضا اسماعیلی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 256-277

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.254099

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و برای انجام آن از تحلیل ‌داده ‌بنیاد استفاده شد.روش: جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه صلاحیت های بین فرهنگی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد ده نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم

محمود مهاجروطن؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ داود ابراهیمی بقا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 278-287

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.705699

چکیده
  هدف: معلم از کلیدی‌ترین اجزای نظام آموزش‌وپرورش است و کارآمدی وی بر نظام آموزشی و تربیتی بسیار مؤثر است. لذا برنامه‌ریزی برای توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان یک ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی هرم چهاروجهی QMPTS4  به‌منظور ارتقاء صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم بود. وجه‌های این الگو شامل چهار حوزه آموزش ریاضی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرات مندی با افسردگی معلمان مدارس ابتدایی

خدانظر شهنوازی؛ سیمین اصغری نژاد

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 288-304

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.706744

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور اثر آموزش مهارت جرات مندی بر افسردگی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان چابهار انجام پذیرفت.روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، هدف و فرضیه های آن، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان چابهار  بودند که نمونه مورد مطالعه 30 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان چابهار بودند ...  بیشتر