دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری گروه مدیریت آموزشی، ،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ، رتبه بندی و ارزیابی مؤلفه­های شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بود.
روش:  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی  و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها ، از نوع آمیخته (اکتشافی) بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بودند از کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 98-97 بودند که 201 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند . برای تدوین مؤلفه­ها از بررسی اسناد و مدارک و همچنین مصاحبه نیمه­ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تحلیل یافته­ها از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله­بندی استفاده گردید. همچنین جهت شناسایی جامع مؤلفه­های اصلی و فرعی شایستگی مدیران گروه­های آموزشی، 48 واحد مطالعاتی در زمینه مؤلفه­های شایستگی مدیران به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین مصاحبه به صورت نیمه­ساختارمند با 10 نفر از خبرگان حوزه شایستگی و مدیران گروه­های آموزشی صورت گرفت که به صورت هدفمند انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که شایستگی­های مدیران گروه­های آموزشی شامل سه بخش اصلی شایستگی­های مدیریتی، اجتماعی و فردی و 9 مؤلفه اصلی ادراکی، رهبری، تصمیم­گیری، اجرایی، ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد، ویژگی­های شخصیتی و ویژگی­های اخلاقی می­باشند. رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت هر مولفه و زیر مولفه  از روش AHP < /span> استفاده شد. ضرایب رتبه ی مؤلفه­ها به ترتیب رتبه به صورت: شایستگی­های مدیریتی (رهبری، 388/0؛ ادراکی، 268/0؛ اجرایی، 210/0 و تصمیم­گیری، 134/0)، شایستگی­های اجتماعی (مدیریت افراد، 445/0؛ ارتباطی، 294/0 و کار تیمی، 261/0)، و شایستگی­های فردی (ویژگی­های شخصیتی، 703/0 و ویژگی­های اخلاقی، 297/0) مشخص شد. همچنین با روش دیمتل معیارهای شایستگی مدیریتی و شایستگی اجتماعی مولفه های تاثیرگذار و شایستگی فردی معیار تاثیرپذیر است.
نتیجه گیری: تلاش برای انجام کار با همکاری دیگران به جای انجام کار به صورت رقابت­گونه؛ ایجاد انسجام بین اعضای گروه آموزشی  پذیرش مسئولیت رشد و تعالی افراد گروه و حمایت همه­جانبه از آن­ها؛ ایجاد محیطی امن و قابل قبول برای همکاری با اعضای گروه آموزشی؛ در دسترس بودن برای اعضای گروه آموزشی نمونه ای از شایستگی های لازم مدیران هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and ranking of competency components of managers of departments of Islamic Azad University with Using the AHP technique

نویسندگان [English]

  • Maryam Bagheri Marghi 1
  • Saeed Alizade 2
  • Reza Sorani Yancheshmeh 3

1 Department of Educational Management, School of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.University, Tehran, Iran

3 PhD in Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purposes: The purpose of this study was to analyze, rank and evaluate the competency components of the departments of Islamic Azad University.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and mixed (exploratory) in terms of data collection. The present study population consisted of all department heads of Islamic Azad University, Science and Research Branch in the academic year of 1997-98, and 201 people were selected using stepwise cluster sampling. To compile the components, review of documents as well as semi-structured interviews have been used as data collection tools. To analyze the findings, content analysis method was used by categorization method. Also, in order to comprehensively identify the main and sub-components of competency of managers of educational groups, 48 ​​study units in the field of competence components of managers were randomly selected and studied, and also semi-structured interviews with 10 people. Competency experts and department heads were selected and purposefully selected.
Result: The results showed that the competencies of department heads include three main parts of managerial, social and personal competencies and 9 main components of perceptual, leadership, decision making, executive, communication, teamwork, people management, characteristics are personality and moral characteristics. Ranking and determining the importance of each component and subcomponent using AHP method. The ranking coefficients of the components are ranked in order of: managerial competencies (leadership, 0.388; perceptual, 0.268; executive, 0.210 and decision-making, 0.134), social competencies (management) Individuals, 0.445; communication, 0.294 and teamwork, 0.261), and individual competencies (personality traits, 0.703 and moral characteristics, 0.297) were identified. Also, with Demetel method, the criteria of managerial competence and social competence are the effective components and individual competence of the criterion is effective.
Discussion: Trying to work with the inside of others to replace them with a different competition; Creating cohesion among the members of the educational group, accepting the responsibility of growth and excellence of activities in the group and supporting all of them; Creating a safe and acceptable environment for information with faculty members; Availability for faculty members There are examples of necessary rumors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • component
  • competency
  • department heads
  • Evaluation
  • Islamic Azad University
اسدی فر، رؤیا؛ خائف الهی، احمد علی؛ رضاییان علی. (1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر اساس صحیفه امام (ره))، رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. نشریه مدیریت دولتی، 3(8): 75-92.
آذر، عادل؛ فرجی، حجت. (1387). علم مدیریت فازی، نشر کتاب مهربان نشر،1387.
توماچ، یحیی. (1391). تدوین مدل فرایندی شایستگی­های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تأکید بر سیاست­های کلی نظام اداری. پایان­نامه دکتری، رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
جوانمردی، محمد؛ زنجیرچی، محمود؛ اولیا، محمد صالح. (1389). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، شناسایی تواناسازهای چابکی و بررسی ارتباط آنها با توانمندی و پیش بینی سطح چابکی با رویکرد شبکه عصبی.
چیت­ساز، احسان؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی و غیاثی ندوشن، سعید (1391). تدوین الگوی محوری شایستگی­های مدیران فرهنگی – اجتماعی دانشگاه­ها در ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(1): 2.
درگاهی، حسین؛ علی پور فلاح پسند، محمد حسن؛ حیدری قره‌بلاغ، هادی. (1389). "ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسرای های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران "، نشریه راهبرد یاس. 6(23): 113- 92.
رضایت، غلامحسین. (1390). طراحی الگوی شایستگی­های رؤسای دانشگاه­های دولتی ایران. رساله اخذ درجه دکتری در رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
کرمی، مرتضی؛ صالحی مسلم. (1388). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی. رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران. تهران: انتشارات آییژ.
محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم؛ حیدری، یونس. (1391). بررسی شایستگی­های حرفه­ای مدیران گروه­های آموزشی. نشریه مدیریت، فرایند مدیریت و توسعه. 25(79): 69-93.
Abbas Kasani H. (2017). Future teacher; change in roles and tasks in the digital environments based on the Connectivism theory. Technology of Education Journal (TEJ), 11(2): 161-170.
Brinckmann J. (2007). Competency of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms Frankfurt: Deutscher Uniuersitiats- Verlag.
Cochran G R. (2009). Ohio State University Extention Competency Study: Developing a Competency Model for a 21ST Century Extension Organization. Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University.
Dang R. (1999). ‘‘Knowledge management, response ability and the agile enterprise’’, Journal of Knowledge Management, 3(1): 1-17.
Edwards A. (2009). Competency modeling as an antecedent for effective Leadership development and succession Planing within the public social services environment, 1346. Dissertation for Degree of doctor of Philosophy in the Benedictine University.
Goldman E, Scott A R. (2016) "Competency models for assessing strategic.
Jamshidi M H. (2012). Essential competencies for supervisor of oil and gas industrial companies.
Trollor J N, Claire E, Janelle W, Roderick Mc. (2017)."Development and dissemination of a core competency framework", The Journal of Mental Health Training, Education and Practice.
Khoshouei M S, Oreyzi H R, Nori A. (2013). The Eight Managerial Competencies: Essential Competency for Twenty first Century Managers. Iranian Journal of Management Studies (IJMS). 6(2): 131-152. 
Monica H. (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development. International Journal of Hospitality management. 29(4): 582-590.
Mumford M D, Todd Erin M, Higgs C H, McIntosh T. (2016). Cognitive skills and leadership performance: The nine critical skills. journal homepage.
Solomon O, Srinath P, Babatunde J P, Damilola E. (2017). " Professional competency-based analysis of continuing tensions between education and training in higher education ", Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 7(1): 29-38.