دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاداسلامی، بجنورد ، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراکات ادراکات فعالیت های کلاسی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.
روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری شامل کلیه  دانش آموزان مقطع دبیرستان  شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 1397-98 بود که با استفاده از فرمول کوکران و با روش خوشه ای، تعداد اد 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی( MSLQ ) پینتریچ و دی گروت (1990)،  پرسشنامه سنجش ادراکات فعالیت های کلاسی جنتری و همکاران (2002) و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی  مک‌اینرنی  (ISM) (1992) بود. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و مدل یابی معادله‌ی ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله‌ی ساختاری با داده‌های جمع‌آوری‌شده، وبا استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21 و AMOS نسخه 18 در سظح معناداری 0.05 انجام شد.
یافته ها: یافته­های پژوهش بیانگر آن است که ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر  عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان شهر سبزوار رابطه مثبت و معنی داری داشتند (P < /span><0.005).
نتیجه گیری: براساس یافته ها آموزش خودتنظیمی در افزایش راهبردهای یادگیری و عملکرد تأثیر داشته است و میزان استفاده از راهبردهای شناختی، راهبرد فراشناختی و راهبردهای مدیریت منابع را بیشتر گزارش کرده بودند و همچنین عملکرد تحصیلی بالایی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between the perceptions of school activities and self-regulatory learning strategies on student's academic achievement

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Soleimanpour Omran 1
  • Ali Eslami 2
  • Toktam Vosoughi Motlagh 3

1 Department of Educational sciences, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

2 PhD Student in Educational Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azad Shahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between perceptions of classroom perceptions and self-regulated learning strategies on students' academic achievement.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of type of research. The statistical population included all high school students in Sabzevar city in the academic year of 2018-19. Using the Cochran's formula and clustering method, the number of 322 people was selected as a sample. Data collection tools included the Pinterich and DeGrout Self-Regulation Learning Strategy Questionnaire (MSLQ) (1990), the Center for Perceptual Assessment of Gentry Classmates et al. (2002), and the McMinner Academic Progress Questionnaire (ISM) (1992). Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient test and regression and structural equation modeling to investigate the fit of structural equation model with the collected data, using SPSS software version 21 and AMOS version 18 in a significant 0.05 system.
Results: The research findings indicate that perceptions of school activities and self-regulated learning strategies on academic performance were positive and significant among high school students in Sabzevar (P <0.005).
Conclusion: According to the findings, self-regulatory education has been effective in increasing learning and performance strategies and they have reported higher use of cognitive strategies, metacognitive strategy and resource management strategies and also had high academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptions of School Activities
  • Self-Regulatory Learning Strategies
  • Academic performance
امینی زرار، محمد. (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، اندیشه های نوین تربیتی، (4): 123- 135.
بیابانگرد، اسماعیل. (1380). روشهای پیشگیری از افت تحصیلی،انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران.
رشیدی، علی؛ امیری، محمد؛ مهرآور، گیگلو؛ نودهی، حسن. (1393). در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی ، مجله پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) دو فصلنامه علمی –پزوهشی دانشگاه شاهد، 22(7).
عاشوری، جمال و همکاران. (1391). نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس ، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 7(3): 97-110.
قدیری ، پروین؛ اسد زاده، حسن؛ درتاج، فریبرز. (1389). رابطه ادراک از محیط کلاس و جهت گگیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه . فصلنامه روانشناسی تربیتی، 6(19): 115-137.
کارشکی، حسین؛ خرازی، علینقی و محمود طباطبایی. (1387). بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه‌ای و اهداف پیشرفت: آیا نوع مدرسه، رشته تحصیلی و منطقه محل سکونت تفاوت ایجاد می‌کند؟ مطالعات تربیتی و روان­شناسی، 9(2): 93-79.
محمدیان، کویستان؛ پیری موسی و حبیبی کلیبر، رامین. (1393). بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی با مولفه های ادراکات محیطی مدرسه ای در دانش آموزان سال دوم متوسطه، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند.
نیک پی ، ایرج؛ فرحبخش، ایرج؛ یوسف وند، لیلا. (1395). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان دختر پایة دوم دورة متوسطة دوم با پیگیری شصت‌روزه، فصلنامه علمی و پژوهشی رویکردهای نوین اموزشی ، 11(2): 86-71.
Anderman L, Midgley C. (1997). Changes in achievement goal orientations, percieved academic competence, and grades across the transition to middle school. Contemporary Educational Psychology, 22: 269 – 298.
Gentry M, Gable K R, Rizza G M. (2002). Students’ perceptions of classroom activities: Are there grade-level and gender differences? Journal of Educational Psychology, 94(3): 539 – 544.
Linen brink E A, Pintrich P R. (2002). otivation as enabler of academic success, school Psychology Review.31313-327
Morrison M G, Allen R M. (2007). Promoting student resilience in school contexts. Theory into Practice, 46(2): 162–169
Nicol D J, Macfarlane-Dick D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practiceStudies in Higher Education. 31(2): 199-218.
Nitko A J. (2001). Educational assessment of students (3 th ed).Upper Saddle River,NJ:Merrill,Prentice-Hall.
Pintrich P R. (1986). Motivational and learning strategies interactions with achievement. Developmental review, 6: 25- 56.
Pintrich P R, DeGroot E V. (1990). Motivational and self – regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational psychology, 82(1): 33–40.
Wigfield A, Eccles J S. (2002). The development of competence beliefs, expectancies for success, and achievement values from childhood through adolescence. In Development of achievement motivation, 91-120.
Zimmerman B. J. (2003). Self-regulated academic learning and achievement: the emergence of a social cognitive perspective, educational psychology review, (2): 120-173.