دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اوقات و فراغت و ورزش های تفریحی، گروه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم با استفاده از مدلSWOT  بود.
روش‌شناسی: نوع پژوهش، توصیفی و جامعه آماری آن را کلیه­ بانوان بالای 15 سال شهر قم تشکیل می­دادند و حجم نمونه براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بود. روش نمونه­گیری تصادفی و از نوع طبقه‌ای بود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق­ساخته مشتمل بر 20 سوال در زمینه بررسی قوت­ها و ضعف­های ورزش همگانی بانوان شهر قم بود که روایی آن به روش ضریب هماهنگی کندال (w) با توجه به نظر 10 تن از کارشناسان این حوزه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 93/0 مورد تایید قرار گرفت. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن،T مستقل) برروی نرم‌افزار SPSS-22 و در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه زنان مورد مطالعه "کم هزینه بودن ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی" مهمترین نقطه قوت و "توجه کمتر به ورزش همگانی بانوان نسبت به آقایان"، مهم‌ترین نقطه ضعف بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اولویت‌بندی نقاط قوت و ضعف، شهر قم در بین بانوان شاغل و غیرشاغل تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0< P < /span>).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بانوان شاغل و غیرشاغل در مورد نقاط قوت و ضعف ورزش همگانی شهر قم نظرات یکسانی دارند و این امر نشان‌دهنده اهمیت ورزش همگانی در زنان است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The importance of modern mass media, such as the Internet and virtual networks, in the tendency of individuals to Sport for all

نویسندگان [English]

  • Tahereh Nedaei 1
  • Sakine Hassanpour 2
  • Neda Ghassabi 2

1 Assistant Professor of Physical Education, Qom University, Qom, Iran

2 M.A. in leisure time and recreational sports management, faculty of literature and humanities, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to strategic non-employed women in Qom by using SWOT analyze and Comparison Sport for all of employed and model.
Methodology: The research was descriptive and statistical population of the study was all women elder than 15 years old in Qom and the sample size was 384 according to Morgan's table. The sampling method was random and classified. A researcher-made questionnaire consisting of 20 questions based on Kendal Coordinate Coefficient Method and they consider the strength and weakness of Sport for all women.  The validity and reliability was confirmed by ten experts. The stability was 93% approved by Cronbach's alpha Method. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Friedman test, independent T) on SPSS-22 software at a significance level of 0.05.
Results: The findings of this research showed that the most important point of view of women studying "low cost of sports in general than sporting championship" is the main point of strength and "less attention to general sport of women than men" is the most important weakness. Also, the results showed that there was no significant difference between employed and non-employed women in determining the priority points of strength and weakness in Qom city (P < span dir="RTL">< 0/05).
Conclusion: The results showed that employed and non-employed women have the same views on the strength and weakness of public sports in Qom and this shows the importance of public sports in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Analysis
  • Sport for all
  • Women
  • Qom
اتقیاء، ناهید. (1387). نیازسنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارایه راهکارهای کاربردی. مجله علوم حرکتی و ورزش، 1(11): 96-79.
اخوان مقدم، جمال.، لک، مرضیه.، علیشیری، غلامحسین.، گودرزی، حسن.، مدنی، سید جلال.، زارعی، علی.، سهرابی، امین.، کرمعلی، مازیار. (1396). تدوین راهبردهای توسعه آموزش علوم پزشکی در یک دانشکده پزشکی نظامی. مجله طب نظامی، 19(3): 253-262.
ازکیا، مصطفی.، ساروخانی، باقر.، حسنبیکوردی، لادن. (1389). مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت‌کننده در ورزش‌های همگانی و زنان غیرفعال دراین زمینه (منطقه 3 تهران). مطالعات علوم اجتماعی ایران، 9 (34): 25-13.
انصاری، مریم.، رحیمی، علیرضا.، یارمحمدیان، محمدحسین.، یعقوبی، مریم. (1388). تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی( SWOT Analysis). مجله مدیریت سلامت، 12(36): 38-32.
آصفی، احمدعلی.، قنبرپور نصرتی، امیر. (1397). مدل عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 8(16): 29-47.
جوادی‌پور، محمد. (1390). برنامه راهبردی فدراسیون ورزش‌های همگانی، طرح پژوهشی، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های همگانی.
حسینی، سیده زینب.، ایزدی، صمد.، علیزاده‌ثانی، محسن. (1397). تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران براساس برنامه‌ریزی راهبردی. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 7(14): 96-114.
سلمان، زهرا. (1393). ارتباط بین ورزش و سلامت روان بانوان فرهنگی شاغل. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 10 (33): 113-128. 
سواری، سعید.، مهدی‌پور، عبدالرحمن.، رنجبر، روح‌الله. (1394). توصیف وضعیت ورزش‌همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن. پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 11(21): 83-92.
سیدعامری، میرحسن.، بردی محمدآلق، قربان. (1391). تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه). نشریه پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2 (4): 34-23.
شهبازی، مهدی.، شعبانی مقدم، کیوان.، صفاری، مرجان. (1392). ورزش همگانی(ضرورت، موانع و راهکارها). فصلنامه مجلس و راهبرد، 20(76): 97-69.
صدراتی، مریم. (1385). بررسی میزان دسترسی زنان به تولیدات و خدمات ورزشی در سراسر کشور. طرح تحقیق، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا تهران. 
فتحی، فریبرز.، صیادی، محمدامین.، سیدعامری، میرحسن. (1394). نیازسنجی شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی شیراز، 4(14): 74-63.
فراهانی، ابوالفضل.، حسینی، معصومه.، مرادی، راضیه. (1396). اولویت‌بندی موانع پیش روی بانوان شاغل در انجام فعالیت‌های ورزشی استان البرز. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 15(1): 23-34.
کرمی، عبدالله.، قاسمی، حمید.، نعمتی انارکی، داود. (1391). تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی شبکه‌های تلوزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، مرکز تحقیقات صدا وسیما، 19 (69): 155-135.
گودرزی، محمود.، نصیرزاده، عبدالمهدی.، فراهانی، ابوالفضل.، وطن‌دوست، مریم. (1392). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان. تهران: انتشارات مدیریت ورزشی، چاپ هفدهم،172-149.
ممتازبخش، مریم.، فکور، یوسف. (1386). بررسى راهکارهاى ارتقاء و توسعه ورزش همگانى بانوان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه دانش انتظامى، 9(2): 53-62.
منظمی، مریم.، علم، شهرام.، شتاب بوشهری، سیده ناهید. (1390). تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، 3(10): 168-151.
موتمنی، علیرضا.، همتی، امین.، مرادی، هادی. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت‌های ورزشی. نشریه حرکت، 6(24): 130-111.
مهدی‌زاده، رحیمه.، اندام، رضا.، روزبهانی، شهناز. (1392). موانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌ها. پژوهش در ورزش دانشگاهی، 1(3): 109-126 .
میناوند، محمدقلی.، باقری، سعید.، قاسمی، حمید. (1394). روش‌های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 22(1): 9-34.
وفایی مقدم، علی.، فرزام، فرزان.، رضوی، محمدحسین.، افشاری، مصطفی. (1397). تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد. مطالعات مدیریت ورزشی، 52: 43-72.
Bianca Aily, J., Carnaz, L., Silva Farche, A.C. (2017). Perception of barriers to physical exercise in women population over 60, Motriz, Rio Claro, 23(2): e101653.
Farzalipour, S., Akalan, C., Tuncel, S., Ghorbanzadeh, B., Kashef, M., Moharram Zadeh, M., Hajizadeh, N. (2012). The Role of Mass Media in Women’s Sport, European Journal of Sports and Exercise Science, 1(1): 6-13.
Holt, N., Neely, K., Slater, L., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., MacDonald, D., Strachan, L., Tamminen, K. (2017). A grounded theory of positive youth development through sport based on results from a qualitative meta-study, International Review of Sport and Exercise Psychology, 10(1): 1-49.
Huang, H., Humphreys, BR. (2010). Sports participation and happiness: Evidence from US micro data, Working Papers 2010-9, University of Alberta, Department of Economics.
Humphreys, BR., Ruseski, JE. (2007). Participation in physical activity and government spending on parks and recreation, Contemporary Economic Policy, 25(4): 538-552. 
Kulakac, O., Buldukoglu, K., Yilmaz, M., Alkan, S. (2006). An analysis of the motherhood concept in employed women in south Turkey, Social Behavior and Personality: an international journal, 34(7): 837-852. 
Lavrinc, T., Doupona Topič, M (2006). Analysis of Newspaper Reports on Sporting Events from The Aspect of Gender Inequality, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 36(3): 7-13.
Mailey, E., Huberty, J., Dinkel, D., McAuley, E. (2014). Physical activity barriers and facilitators among working mothers and fathers, Maileyet al. BMC Public Health, 14: 657.
Moreno, J., Johnston, C (2014). Barriers to Physical Activity in Women, American Journal of Lifestyle Medicine. 8(3):164-166.
Roy Chowdhury, D. (2020). Using Physical Activity to Enhance Health Outcomes Across the Life Span, Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 5(2): 2-13.
Victorian Curriculum and assessment Authority (2010). VCE Physical education (2011-2014). Unit 3: Social Ecological Model, Melborne: Victorian Curriculum and assessment Authority.