دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استاد گروه تکنولوژی آموزشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناس بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول بود.
روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی بود. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای و از روش تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت موجود محتوای کتب درسی هدیه های آسمانی، علوم تجربی و تفکر و سبک زندگی در چهار بعد بهداشت روان یعنی سلامت جسمی و رفتاری، اضطراب و روحیات فردی، کنش ورزی اجتماعی، افسردگی و ناامیدی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه درسی دوره متوسطه اول از نظر آموزش بهداشت روان در دروس مورد بررسی وضعیت مناسبی نداشت.
نتیجه گیری: بهداشت روانی برابر با سلامت بدنی، روانی، اجتماعی، خشنودی و شاد زیستن می باشد که در آن دانش آموزان قادرند توانایی های خود را شکوفا ساخته، با فشار های روانی روزمره مواجه شده و بر آنها فایق شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Current Status of Mental Health Education in the Secondary School Curriculum

نویسندگان [English]

  • Zahra Hadidchi 1
  • Faezeh Nateghi 2
  • Mohammad Seifi 3

1 PhD student in Curriculum Planning, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Assistant Professor of Curriculum Planning, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

3 Professor, Department of Educational Technology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this researcher was to investigate the current status of mental health education in the curricula of the first secondary school.
Methodology: Research method in terms of purpose, applied; In terms of data type, the quality was exploratory and in terms of data collection time was descriptive. In this study, data collection by library method and content analysis method to examine the current status of textbook content in heavenly gifts, experimental sciences and thinking and lifestyle in four dimensions of mental health, namely physical and behavioral health, anxiety and personal mood, action Social exercise, depression and despair were used.
Results: The results showed that the curriculum of the first secondary school was not in a good condition in terms of mental health education in the studied subjects.
Conclusion: Mental health is equal to physical, mental, social, contentment and happy living in which students are able to develop their abilities, face daily psychological pressures and overcome them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Curriculum
  • First High School
خوش کنش، صدیقه. (1390). رابطه سلامت روان با شادکامی، پژوهشهایکاربردیمدیریتوعلومزیستیدرورزش 2: 88- 81
شهسواری اصفهانی، سارا؛ نظری، فریده؛ کریم یار جهرمی، مهدی؛ صادقی، میترا. (1391). بررسی اپیدمیولوژیک بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان های جهرم در سال ۱۳۹۱. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2(2): 14-21.
فاتحی زاده،موسی؛بابالحوائجی،فهیمه؛بابایی،محمود. (1391).ثربخشی زوج درمانی به شیوه آموزش خودتنظیمی بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر. مجموعهمقالاتسومینهمایشملیپژوهشوتولیدعلمدرحوزهپزشکی.تهران:کتابدار.
گاطع زاده، ﻋﻠﻲ. (1392). تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﺮان، 14(55): 87-61.
میراحمدی، علی؛ محرم زاده، مهرداد؛ ملکی، بهنام. (1393). اثربخشی زوج­درمانی بر سلامت­روان زوجین ، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران.
Astin A, Lee C. (2018). Current practices in the evaluation and training of college Curriculum. In C.B.T. Lee (Ed.), Improving College Teaching. Washington, D.C.: American Council on Education, 296-311.
Etkinson R C, Hilgard E. (2006). Psikolojiye giriş (I. Cilt). (Çev. K. Atakay, M. Atakay ve A. Yavuz). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Bland CJ, Bergquist WH. (2016). The Vitality of Senior Faculty Members: Snow on The Roof–Fire in The Furnace. ASHE-ERIC Higher Education Report, 25(7). Washington, DC: George Washington University, Graduate School of Education and Human Development.
EsteinHausen R. (2016). Investigating the relationship between experienced dimensions of intimacy and marital adjustment and mental health. Issues in Accounting Education, 28-43.
Hamdan G, Valeriano Jr. (2016)." The relationship between general health and psychological well-being of students at the University of Jordan", PH. D dissertation, Texas Tech University.U.S.A.
McDonnel R, Chapell M S, Blanding Z B, Silverstein M E, Takahashi M, Newman B, Gubi. (2016). Test Anxiety and Academic Performance in Undergraduate and Graduate Students. Journal of Educational Psychology, 97(2), 268-279.
Mukolo H, Wallston M R. (2017). The Relationship between Positive Psychological Characteristics and Psychological Well-being. Journal of Science Education and Technology, 2(1): 359-370.
Vallejo C, Winkler W, Spikings R, Luzieux L, Heller F, Bussy F. (2009). Vallejo, C.F., Winkler, W., Spikings, R.A., Luzieux, L., Heller, F., Bussy, F. 2009. Mode and timing of terrane accretion in the forearc of the Andes in Ecuador. Mahlburg Kay, S., Ramos, V.A., Dickinson, W.R. (Eds.) The Geol. Society of America Memoir, 204, 197-216. The Geol.
WHO (2013). Special Programme for Research and Training in Tropical Disease (TDR) Planning, Monitoring and Evaluation Framework for Capacity Strengthening in Health Research. (ESSENCE Good Practice Document Series. Document TDR/ESSENCE/11.1) Geneva: WHO.