دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

10.22034/ijes.2020.254101

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در بخش دولتی می باشد.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و رویکرد کاربردی دارد و روش تحقیق آمیخته است و برای شناسایی شاخص های نگرش کارآفرینانه از الگوی تحلیل محتوا (کیفی) استفاده شد، و روابط بین متغییرهای تحقیق و ارزش آنرا از روش معادلات ساختاری بدست آمد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید دانشگاه در حوزه کارآفرینی دولتی در ایران می باشند و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع روش نمونه گیری گلوله برفی می باشد، بدین صورت که جمع آوری داده تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه پیدا کرد که تعداد آن 18 نفر می باشند و همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان سازمان های آموزش و پرورش کشور می باشند و روش نمونه گیری در این بخش از نوع تصادفی ساده می باشد که تعداد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 313 نفر می باشد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی بصورت مصاحبه نیمه ساختار و در بخش کمی بصورت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. با استفاده از نرم افزار لیزرل مدل تحقیق سنجش و برازش شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدل تحقیق برای ضرایب تی بالای 96/1± تا 58/2± در سطح 05/0 معنی دار می باشند و ضرایب تی بالاتر از 58/2± در سطح 01/0 معنی دار هستند. ضرایب مسیر و واریانس تبیین شده متغیرهای تحقیق و شاخص های برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده نشان می دهد که شاخص RMSEA در مدل برآورد شده با میزان ۰۶۴/0 از سطح قابل قبولی برخوردار بوده و دیگر شاخص برازش مانند CFI، GFI، NFI، و AGFI به ترتیب برابر با 97/0، ۹۴/0، ۹۵/0 و ۹۲/0 همگی در سطح مناسبی هستند.
نتیجه گیری: بنابراین مشخصه های نکویی برازش نشان می‌دهد داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of an Entrepreneurial Attitude Model in the Employees of Education Organizations in the Country

نویسندگان [English]

  • Najib Zangi 1
  • Mahmood Reza Mostaghimi 2
  • Samere Shojai 2
  • Fereydon Azma 3

1 Ph.D. student of public administration, Department of Management, Ali Abad Katul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katul, Iran.

2 Department of Public Administration, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

3 Department of Management, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to develop an entrepreneurial attitude model in the public sector.
Methodology: The current research has a fundamental purpose and a practical approach, and the research method is mixed, and to identify the indicators of entrepreneurial attitude, the content analysis model (qualitative) was used, and the relationships between the research variables and their value were obtained from the structural equation method. The statistical population of the qualitative section includes experts and university professors in the field of government entrepreneurship in Iran, and the sampling method in this research is a snowball sampling method, so that the data collection continued until reaching the saturation point, where the number There are 18 people and also the statistical population in the quantitative part includes managers of government entrepreneurship in Iran and the sampling method in this part is of simple random type, the number of sample size is 313 people according to Morgan's table. The method and tools of data collection in the qualitative part are semi-structured interviews and in the quantitative part are researcher-made questionnaires. The research model was measured and fitted using Lisrel software.
Findings: The results showed that the research model for t-coefficients above ±1.96 to ±2.58 are significant at the 0.05 level and t-coefficients above ±2.58 are significant at the 0.01 level. The path coefficients and the explained variance of the research variables and the fit indices obtained for the tested model show that the RMSEA index in the estimated model has an acceptable level with a rate of 0.064 and other fit indices such as CFI, GFI, NFI, and AGFI are respectively equal to 0.97, 0.94, 0.95 and 0.92, they are all at a suitable level.
Conclusion: Therefore, the characteristics of the goodness of fit show that the data of this research has a good fit with the factor structure of this model..
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • model development
  • entrepreneurial attitude
  • public sector
  • structural equation method
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺑﻬﺎر (1388). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺛﺮ بخشی آنان در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ. 
پاشاپور خوئی, فتح اله؛ غلامرضا پسیان؛ سید مصیب شکرالله زاده و صادق محمدی خواه،(1395) بررسی نقش رشته ی مکانیک، شاخه ی کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه دردانش آموزان این رشته ازدیدگاه معلمان و مدیران رشته کاردانش در شهرستانخوی،درسال تحصیلی 94-95، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، ایتالیا-رم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا
ﺣﺴﻨﯽ، رﻓﯿﻖ؛ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﺳﻤﯿﻪ؛ (1394). ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺮدازش ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. 
دانایی فرد, حسن, عباسی, طیبه, صالحی, علی اکبر. (1391). 'ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری', فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, 1391(10), ص 7-13
درودﯾﺎن، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ؛ اﺣﻤﺪﻣﻈﻔﺮﯾﺎن، ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮ؛ ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺲ، ﻓﺮﯾﺪون و ﮐﺎﻇﻢ ﻧﮋاد ﻟﯿﻠﯽ، اﻧﻮﺷﯿﺮوان (1391). "راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان"، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. 
رجبی دارزینی, سمیه و فاطمه السادات رباطی، (1397)، بررسی رابطه یادگیری سازمانی و کارآفرینی با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کرمان، ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
سعیدی, پرویز و سارا باقری، (1396)، نقش فناوری اطلاعات در توسعه کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 1 (3)
ﺷﯿﺮی، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﭘﯿﺮی، ﻣﻬﺮان؛ رﺿﺎﯾﯽ، اﺳﺪ و اﻣﯿﻨﯽ، ﻋﻠﯽ (1394). ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان دورة اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﮥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮﻣﺂﺑﺎد. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮدرﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ 10 (2): 33-48.
صادقی, بهزاد، (1396)، نگرش کارآفرینان روستایی نسبت به کارآفرینی در بستر کشاورزی و رابطه ی ویژگی های جمعیت شناختی آنان با نگرش کارآفرینانه (مطالعه ی موردی: روستاهای بخش های شش گانه شهرستان نیشابور)، همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری
صفری جعفرلو, حمیدرضا؛ محمدحسین قربانی و حسین زارعیان، (1396)، مدل یابی تاثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی، دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی 9 (46)
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ، ﻧﻔﯿﺴﻪ،ﻣﺴﺎح، ﻫﺎﺟﺮ، اﮐﺮﻣﯽ، ﻧﺎﻫﯿﺪ (1392) راﺑﻄﻪ وﺟﺪان ﮐﺎری ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 2.
غیاثی, عبدالرحیم. (1395). 'تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل', پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
فاطمی اصل, آیات، (1397)، نقش کارآفرینی در توسعه بخش کشاورزی، همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها، بروجرد، دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)
فلاح حقیقی, نگین؛ حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپورنرگسی و علی داوری، (1396)، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 4 (4)
کاظمی, مهدی؛ محمدعلی فرقانی و عبداله طیاری، (1396)، شناسایی و اولویت بندی موانع کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی استان کرمان از دیدگاه مدیران عالی استانداری کرمان، کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
گلرد, پروانه؛ مریم خلعتبری معظم و امیر قاعدی، (1396)، توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش، فصلنامه مطالعات منابع انسانی 7 (23)
ﻣﺤﺴﻨﯽ، ﻋﺎدل؛ ﻣﻮﺳﻮی، ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ و ﺟﻤﺎﻟﯽ، ﻣﺤﻤﺪ (1392). ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺎور ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 69، 1392، صص 80-63.
محمدکاظمی, رضا؛ نازنین راسخ و فاطمه اسمعیلی، (1396)، ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارایه راه کار(دولتی و خصوصی)، دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی 9 (41)
منتی, پرستو؛ فایزه منصوری و فاطمه منصوری، (1397)، مروری بر مفهوم خلاقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی و تربیتی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
نصیری زنگ آباد, عباس, رسولی, رضا, الوداری, حسن, محمدزاده, علی. (1395). 'طراحی مدل دولت کارآفرین برای سازمان های اداری ایران', فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی, 5(شماره 1 (پیاپی 17)), ص 91 - 106
وثوقی نیری, عبداله؛ حامد گنجی زاده مرادلو و علی ابدالی، (1396)، نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج، فصلنامه مطالعات منابع انسانی 7 (24)
Ben-Roy Do, Alaleh Dadvari,(2017),The influence of the dark triad on the relationship between entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial intention: A study among students in Taiwan University,Asia Pacific Management Review,Volume 22, Issue 4,Pages 185-191,ISSN 1029-3132
Brownhilder Ngek Neneh,(2019),From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality, Personality and Individual Differences,Volume 138,Pages 273-279,ISSN 0191-8869
Hechavarria, D.M. (2015). The impact of culture on national Prevalence rates of social and commercial entrepreneurship International Entrepreneurship and Management Journal,1-28.
Jiang K, Lepak DP, Han K, Hong Y, Kim A & Winkler AL.(2012) Clarifying the construct of human resource systems: Relating human resource management to employee performance. Human Resource Management Review 2012; 22
Nowinski,W.Haddoud,M.Y.(2018)The role of inspiring in enhancing entrepreneurial intention.journal of Business Research 96(2019)183-193. 
Robert A. Baron, Jintong Tang, Zhi Tang, Yuli Zhang,(2018),Bribes as entrepreneurial actions: Why underdog entrepreneurs feel compelled to use them,Journal of Business Venturing,Volume 33, Issue 6,Pages 679-690,ISSN 0883-9026ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺑﻬﺎر (1388). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺛﺮ بخشی آنان در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ.
پاشاپور خوئی, فتح اله؛ غلامرضا پسیان؛ سید مصیب شکرالله زاده و صادق محمدی خواه،(1395) بررسی نقش رشته ی مکانیک، شاخه ی کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه دردانش آموزان این رشته ازدیدگاه معلمان و مدیران رشته کاردانش در شهرستانخوی،درسال تحصیلی 94-95، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، ایتالیا-رم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا
ﺣﺴﻨﯽ، رﻓﯿﻖ؛ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﺳﻤﯿﻪ؛ (1394). ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺮدازش ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
دانایی فرد, حسن, عباسی, طیبه, صالحی, علی اکبر. (1391). 'ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری', فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, 1391(10), ص 7-13
درودﯾﺎن، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ؛ اﺣﻤﺪﻣﻈﻔﺮﯾﺎن، ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮ؛ ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺲ، ﻓﺮﯾﺪون و ﮐﺎﻇﻢ ﻧﮋاد ﻟﯿﻠﯽ، اﻧﻮﺷﯿﺮوان (1391). "راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان"، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ.
رجبی دارزینی, سمیه و فاطمه السادات رباطی، (1397)، بررسی رابطه یادگیری سازمانی و کارآفرینی با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کرمان، ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
سعیدی, پرویز و سارا باقری، (1396)، نقش فناوری اطلاعات در توسعه کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 1 (3)
ﺷﯿﺮی، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﭘﯿﺮی، ﻣﻬﺮان؛ رﺿﺎﯾﯽ، اﺳﺪ و اﻣﯿﻨﯽ، ﻋﻠﯽ (1394). ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان دورة اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﮥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮﻣﺂﺑﺎد. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮدرﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ 10 (2): 33-48.
صادقی, بهزاد، (1396)، نگرش کارآفرینان روستایی نسبت به کارآفرینی در بستر کشاورزی و رابطه ی ویژگی های جمعیت شناختی آنان با نگرش کارآفرینانه (مطالعه ی موردی: روستاهای بخش های شش گانه شهرستان نیشابور)، همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری
صفری جعفرلو, حمیدرضا؛ محمدحسین قربانی و حسین زارعیان، (1396)، مدل یابی تاثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی، دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی 9 (46)
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ، ﻧﻔﯿﺴﻪ،ﻣﺴﺎح، ﻫﺎﺟﺮ، اﮐﺮﻣﯽ، ﻧﺎﻫﯿﺪ (1392) راﺑﻄﻪ وﺟﺪان ﮐﺎری ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 2.
غیاثی, عبدالرحیم. (1395). 'تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل', پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
فاطمی اصل, آیات، (1397)، نقش کارآفرینی در توسعه بخش کشاورزی، همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها، بروجرد، دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)
فلاح حقیقی, نگین؛ حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپورنرگسی و علی داوری، (1396)، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 4 (4)
کاظمی, مهدی؛ محمدعلی فرقانی و عبداله طیاری، (1396)، شناسایی و اولویت بندی موانع کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی استان کرمان از دیدگاه مدیران عالی استانداری کرمان، کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
گلرد, پروانه؛ مریم خلعتبری معظم و امیر قاعدی، (1396)، توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش، فصلنامه مطالعات منابع انسانی 7 (23)
ﻣﺤﺴﻨﯽ، ﻋﺎدل؛ ﻣﻮﺳﻮی، ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ و ﺟﻤﺎﻟﯽ، ﻣﺤﻤﺪ (1392). ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺎور ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 69، 1392، صص 80-63.
محمدکاظمی, رضا؛ نازنین راسخ و فاطمه اسمعیلی، (1396)، ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارایه راه کار(دولتی و خصوصی)، دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی 9 (41)
منتی, پرستو؛ فایزه منصوری و فاطمه منصوری، (1397)، مروری بر مفهوم خلاقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی و تربیتی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
نصیری زنگ آباد, عباس, رسولی, رضا, الوداری, حسن, محمدزاده, علی. (1395). 'طراحی مدل دولت کارآفرین برای سازمان های اداری ایران', فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی, 5(شماره 1 (پیاپی 17)), ص 91 - 106
وثوقی نیری, عبداله؛ حامد گنجی زاده مرادلو و علی ابدالی، (1396)، نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج، فصلنامه مطالعات منابع انسانی 7 (24)
Ben-Roy Do, Alaleh Dadvari,(2017),The influence of the dark triad on the relationship between entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial intention: A study among students in Taiwan University,Asia Pacific Management Review,Volume 22, Issue 4,Pages 185-191,ISSN 1029-3132
Brownhilder Ngek Neneh,(2019),From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality, Personality and Individual Differences,Volume 138,Pages 273-279,ISSN 0191-8869
Hechavarria, D.M. (2015). The impact of culture on national Prevalence rates of social and commercial entrepreneurship International Entrepreneurship and Management Journal,1-28.
Jiang K, Lepak DP, Han K, Hong Y, Kim A & Winkler AL.(2012) Clarifying the construct of human resource systems: Relating human resource management to employee performance. Human Resource Management Review 2012; 22
Nowinski,W.Haddoud,M.Y.(2018)The role of inspiring in enhancing entrepreneurial intention.journal of Business Research 96(2019)183-193.
Robert A. Baron, Jintong Tang, Zhi Tang, Yuli Zhang,(2018),Bribes as entrepreneurial actions: Why underdog entrepreneurs feel compelled to use them,Journal of Business Venturing,Volume 33, Issue 6,Pages 679-690,ISSN 0883-9026