دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی ، دانشگاه سمنان ، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

10.22034/ijes.2020.252068

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با سه روش فنون شناختی ، تجربی و رفتاری بر کاهش نشانگان بالینی نوجوانان دختر دارای اختلال شخصیت مرزی بود.
روش: پژوهش از نوع طرح عاملی آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران نوجوان دختر در بازه سنی 15 تا 17 سال و مبتلا به اختلال نشانگان مرزی کلینیک درمانی پیوند بخش عمومی شهر بجنورد در سال 1400-1399 بودند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 40 نفر از آنان انتخاب و در 3 گروه آزمایش(هر گروه 10 نفر) و یک گروه کنترل(10 نفر) جایگزین شدند. گروه‌های‌ آزمایش تحت 20 جلسه ٩٠ دقیقه‌ای طرحواره درمانی با فنون شناختی، تجربی و رفتاری قرار گرفتند؛ گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‏ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. از مقیاس ویژگی‌های شخصیت مرزی برای کودکان(BPFS-C) کریگ و همکاران(2005) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق نرم‏افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه‏گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن‌فرونی) انجام پذیرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد طرحواره درمانی با فنون سه گانه ی شناختی ، تجربی و رفتاری در کاهش بی ثباتی عاطفی (F=30/635;P=0/001) ، مشکلات هویتی0/001) (F=35/302 ; P=، روابط منفی (F=19/359 ; P=0.001) و خود جرحی (F=9/723 ; P=0.001) موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود (P<0.05).
نتیجه‌گیری : بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‌توان گفت که طرحواره درمانی می‌‌تواند به عنوان یک شیوه ی درمانی برای کاهش نشانگان بالینی شخصیت مرزی دختران نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مراکز درمانی به کار برده شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Therapy on Elinical Syndrome of Adolescent with Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • Mina Zamani 1
  • Nemat Sotode asl 2
  • Shahrokh Makvand hoseini 3
  • Parviz Sabahi 4

1 PhD student in psychology, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Purpose: This study was conducted to determine the effectiveness of schema therapy with cognitive ,experimental , and behavioral techniques on the clinical syndrome with borderline personality disorder (BPD).
Methods: This was a full factorial designed experiment with a pre-test and post-test design with control group and follow-up two month. The statistical population was all female adolescent in the age range of 15 to 17 and with borderline personality disorder symptoms referred to public-affiliated Peyvand clinic of Bojnourd city in year 2020-2021. In this study, 40 adolescent with borderline personality disorder symptoms by random sampling were considered as the sample size in three experimental group (10 people in each group) and one control group (10 people). The experimental groups underwent schema therapy (20 sessions 90 minutes), but the control group received no training and remained in the waiting list. To collect data borderline personality features scale for children (BPFS-C) of Crick and et al (2005). Data analysis was performed using SPSS-24 software in two sections: descriptive and inferential (analysis of variance with repeated measures and Bonferroni).
Results: The results indicated that schema therapy with cognitive , experimental ,and behavioral techniques in post-test and follow up had a significant effect on decrease clinical syndrome of adolescent the dimentions of pseudobulbar affect (F=30/653;P=0/001),identity problems (F=35/302 ;P=0/001) ,negative relationships (F=19.359 ; p=0/001) ,self cutting (F=9/723 ; P=0/001) and that this effect was stable in the follow_up phase (p<0.05).
Conclusions: According to the results of the present study, it can be said that the schema therapy can be used as a treatment method to decrease clinical syndrome adolescent girls with borderline personality disorder symptoms in clinical centers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy
  • clinical syndrome
  • borderline personality disorder
  • adolescent girls