دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

استادیارسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تهران ، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش مجله‌های رشد دانش‌آموزی بر ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش‌آموزان بود.
روش: این مطالعه از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم  متوسطه  استان‌های تهران و البرز در سال تحصیل 97-96 به تعداد 683989 نفر بودند. با استفاده از  فرمول کوکران 1890 نفر حجم نمونه تعیین  و با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه ای تلفیقی از دو پرسشنامه مهارت برنامه ریزی و مطالعه دکتر سیف و و مجله‌های رشد سؤال استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه با نظر 10 نفر از افراد متخصص بررسی و تعیین  شد. پایایی پرسشنامه‌‌ با آلفای کرانباخ   7/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار ، آزمون t  تک متغیره، خی دو و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم‌افزارSPSS انجام شد.
یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس دوراهه (تعامل جنسیت و دوره تحصیلی) نشان داد که  بین میزان تاثیر مطالعه مجله‌های رشد بر مهارت‌های عمومی مطالعه، در بین دانش‌آموزان دختر و پسر و در دوره‌های تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت .به عبارت دیگر میزان تاثیر این مجله‌ها بر مهارت‌های عمومی مطالعه در دختران بیشتر از پسران است (907/3=f ، 048/0p <،02/0=θ).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد مطالعه مجله‌های رشد مهارت های  برنامه ریزی و  مطالعه درسی  شامل : برنامه ریزی و زمانبندی مطالعه درسی و ایجاد آمادگی برای امتحان  در دانش‌آموزان را ارتقاء داده است. میزان این تاثیر در بین دانش آموزان دختربیشتر از دانش آموزان پسر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Roshd magazine on students planning and study skills

نویسنده [English]

  • Nayereh Shahmohammadi

Assistant Professor of Educational Research and Planning Organization of the Ministry of Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the role of student growth journals on the development of planning skills and study among students.
Methodology: This study was a post-event study. The statistical population of the second year elementary and first and second year high school students in Tehran and Alborz provinces in the 2017-18 academic year was 683989. Using Cochran's formula of 1890 people, the sample size was determined and selected by multi-stage random sampling method. A combined questionnaire consisting of two questionnaires of Dr. Seif's planning and study skills and question growth journals was used. The face validity of the questionnaire was assessed and determined by 10 experts. The reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha was 0.7. Data were analyzed using frequency percentage, mean and standard deviation, univariate t-test, chi-square and analysis of variance using SPSS software.
Results: The results of two-way analysis of variance test (gender interaction and course) showed that there was a significant difference between the effect of reading growth journals on general study skills, between male and female students and in study courses. In other words. The effect of these journals on general reading skills in girls is more than boys (f = 3.907, P <0.048, θ = 0.02).
Conclusion: The results showed that the study of journals has improved the development of planning skills and course study, including: planning and scheduling of course study and preparation for exams in students. The extent of this effect was higher among female students than male students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning and scheduling studying
  • general reading skills
  • studying skills
امینیان، امیرحسین. (1373). بررسی شیوه های مطالعه ویادگیری دانشجویان پزشکی شهید صدوقی یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
اوجیان ،ایمان. (1394) معماری اطلاعات در مجلات رشد. گزارشی از نشست «گرافیک مجلات رشد».
جعفری هرندی، رضا؛ وفایی،رضا؛ نجفی ،حسن. (1395). جایگاه و ابعاد مؤلفه‌های فرهنگ مطالعه در درسنامه‌های مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،27(1).
جوادی یگانه، محمدرضا؛ هاشمی، سید ضیاء. (1392). جای خالی کتاب دراوقات فراغت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
درخشان ، نوشین؛ کاوسی ، طهماسب. (1387). .مقایسه راهبردهای یادگیری ومطالعه بیت دانش آموزان موفق وناموفق پیش دانشگاهی در شهر میانه.پیک نور.پ1(23).
سالاری، محمود؛ دیانی، محمدحسین؛ فتاخی، رحمت‌الله. (1393). تحلیلی بر عوامل بازدارنده و تسهیل کنندة مطالعه درایران در چهاردهة اخیر:رویکردی مروری.پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،4(2): 12-29.
سوختانلو، حدیثه. (1393). مطالعه از دیدگاه اسلام و قرآن،خبرگذاری بین ا لمللی قران.
سیف، علی‌اکبر. (1395). روش‌های یادگیری و مطالعه،تهران، نشر دوران.
شهاب لو ،سید کمال.(1394). مجله باید آموزش را به فرهنگ تبدیل کند.گزارش پانزدهمین گردهمایی نمایندگان رشد ومعاونین آموزشی.
فاضل ،مرتضی .(1381). بررسی نوع ومیزان مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل موثر برآن ازنظردانش‌آموزان درشهرستان شهرضا.
فردانش، هاشم. (1395). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
مسعودی، میترا. (1390). بررسی میزن مطالعة آزاد دانش‌آموزان دورة متوسطه شهر مشهد و تأثیر اینترنت و سایر عوامل برآن،معاونت پژوهشی اداره کل استان خراسان رضوی.
مظاهری، حسن. (1392). مطالعه تطبیقی مجلهرشد کودک با مجله کودک کشورهای آمریکا، هند و انگلیس به منظور ارتقاء مجله رشدکودک. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
ناصری ، محمد. (1394). مجله باید آموزش را به فرهنگ تبدیل کند.گزارش پانزدهمین گردهمایی نمایندگان رشد ومعاونین آموزشی.
Gardiner S. (2001). "Ten minutes a day for silent reading". Educational Leadership ,59(2): 32-35.
 Jean M, Mendezabal N. (2010). Study Habits and Attitudes: The Road to Academic Success. Open Science Repository Education.
Murthy V, Sherafat R. (2016). A Study of Study Habits and Academic Achievement among Secondary and Senior Secondary School Students of Mysore City. The International Journal of Indian Psychology ISSN 2348-5396 (e) | ISSN: 2349-3429 (p).
National Literacy Trust. (2014). The Impact of eBooks on the Reading Motivation and Reading Skills of Children and Young People.
Sirohi V. (2004). A study of underachievement in relation to study habits and attitudes. J Ind Edu, 43, 14-9.
UNESCO. (2014). Culture for Development Indicators, Diversity of Cultural Expressions,
ZainolAbidin M J, Majid Pour M, Jesmin A. (2011). A Survey of Online Reading Habits of Rural Secondary School Students in Malaysia. International Journal of Linguistics. 3(1): 33