دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مدیریت و اقتصاد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2020.249290

چکیده

ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﺎحب‌نظران معتقدند که ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤ‌‌‌ﺘ‌ﺮﻳﻦ رکن برای ایجاد‌تحول در سازمان می‌باشد لذا در اغلب سازمان‌ها، مدیران به دنبال شناسایی نیروهای خبره در بخش‌های مختلف می‌باشند تا بتوانند با آموزش به سایرکارکنان، در ارتقا کیفیت، کارایی و بهره‌وری سازمان نقش بسزایی را ایفا نمایند. جهت شناسایی نیروهای خبره، می‌بایست ارزیابی نحوه‌ی انجام کار را از بعد کمی و کیفی عملیاتی نمود تا بتوان ﺑﻴﻨﺶ، داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ بدست آورد. بنابراین در ﺗﻌﻴﻴﻦ‌ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎیی‌های ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ کمی وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ اﻛﺘﻔﺎ نمی‌ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ باید به ارزیابی کیفی از طریق اخذ نظر مسئول‌مربوطه مطابق با چگونگی انجام امور محوله (دانش تجربی و ضمنی) نیز استناد نمود. در اغلب سازمان‌های دولتی و عمومی، امور محوله به کارکنان با شناسنامه شغلی مرتبط نمی‌باشد و همچنین بدلیل چند وظیفه‌ای بودن (Multi Task) آن‌ها، امکان شناسایی مهارت هر‌شخص در هر حوزه وجود‌ندارد. برای نیل به تعیین ظرفیت و توانایی‌های کارکنان، می‌بایست تعریف مشخصی از حوزه‌های مختلف کاری پیدا کرد و ارتباط آن‌ها را با داده‌های ثبت شده کارکنان در سامانه‌های عملیاتی سازمان بدست آورد. سپس با ارائه‌ی مدل عملیاتی مبتنی بر داده‌کاوی از قبیل: ترکیب امتیازات کمی و کیفی، حذف داده‌های اضافی، آماده‌سازی داده‌ها و شناسایی ارتباط بین داده‌ها، به نتایج قابل قبولی دست یافت. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش‌دلفی، حوزه‌های‌مختلف کاری کارکنان بر‌اساس فعالیت‌های آن‌ها مشخص شده (دسته‌بندی در 6 گروه)، سپس با جمع‌آوری داده‌ها از سامانه‌های: کنترل‌تردد، سامانه ارزشیابی عملکرد، سامانه عملیات بانکی و با تحلیل آنها، نیروهای‌خبره سازمان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Qualified Employees of the Organization to Train other Employees Using Data Mining Method (Case study: Bank of Mining Industry)

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Hosseini Zarei 1
  • Abbas Tolouei Ashlaghi 2
  • Mohammad Reza Motadel 3
  • Reza Radfar 4

1 PhD Student, Department of Information Technology Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE

2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Industrial Management, University of Management and Economics, Science and Research, Islamic Azad University

چکیده [English]

Some experts believe that employees are the most important element to create Evolution in the organization, so in most organizations, managers look for to identify the expert staff in different parts of the organization so that they can play a significant role in improving the quality, efficiency and productivity of the organization by teaching) transferring the knowledge and experiences of these people (to other employees. In order to identify qualified employees, it is necessary to evaluate how the work is done in terms of quantity and quality to gain the understanding, knowledge and ability of employees in relation to the performance of tasks. Therefore, in determining the capacity and abilities of employees, it is not enough just to quantitatively evaluate the assigned tasks, it is necessary to refer to the qualitative evaluation by obtaining the opinion of the relevant official in accordance with how to perform the assigned tasks (experimental and tacit knowledge). In most government and public organizations, the tasks assigned to employees are not related to the job description, and also due to their multi-task, it is not possible to identify the skills of each person in each field. In order to determine the capacity and capabilities of employees, it is necessary to obtain a clear definition of the different parts of the work of the data recorded by employees in the operating systems of the organization. Then, by defining the operational model based on data mining, such as: combining quantitative and qualitative scores, eliminating additional data, preparing data and identifying the relationship between data, acceptable results were achieved. In this study (Case study: Bank of Industry and Mines) first using Delphi method, different sections of employees' work based on their activities are identified (categorized into 6 groups), then by collecting data from the system: Traffic control, performance evaluation system (completion of quality performance score of employees by branch heads), banking operations system) BANCO (and by analyzing them, the expert forces of the organization were identified. By reviewing the results and feedback on the identified qualified staff, the level of performance satisfaction in this method was also assessed, which has been highly acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Categorization
  • Data Mining
  • Performance Evaluation
  • Identification Of Qualified Employees