دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

3 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بود.
روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و معاونین ارشد دانشگاه  و اعضای هیئت علمی بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 17 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام  شد که خبرگان روا بودن مصاحبه را تایید کردند ,محاسبه پایایی آن با روش پایایی بین دو کدگذار که پایا و روا بودن مصاحبه را نشان می داد، مشخص شد. دراین پژوهش به منظور تحلیل داده ها، از کدگذاری نتایج مصاحبه با استفاده از نرم افزار  MAX3DAاستفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها نشان داد که عوامل اثر گذار بر چابکی در دانشگاه نیز شامل: عوامل سازمانی (ساختار، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی)؛ عوامل راهبردی (بهبود کیفیت، سیاست های آموزشی و پژوهشی، توسعه فناوری)؛ عوامل انسانی (مدیران، کارکنان، اعضا هیئت علمی) بودند.
نتیجه گیری: در این پژوهش به عوامل تاثیرگذار بر چابکی سازمانی، نیز اشاره شد. این عوامل شامل،  عوامل سازمانی، عوامل راهبردی و عوامل انسانی مطرح شدند. عوامل سازمانی بر ساختار سازمان، میزان تفویض اختیار و فرهنگ سازمانی تمرکز دارد  که  ساختار میزان رسمیت، پیچیدگی و تمرکز سازمان را در بر می گرفتند و مشخص می کردند که  دانشگاه فرهنگیان از چه ساختاری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting Organizational Agility at Farhangian University Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Razieh Mansournia 1
  • Mahmoud Safari 2
  • Masoumeh Oladian 3

1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad University of Damavand, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

3 Assistant Professor, Department of Philosophy of Education, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the factors affecting organizational agility in Farhangian University.
Methodology: Research method in terms of purpose, applied; It was qualitative in terms of data type. The statistical population of the study included university officials and senior deputies and faculty members who were selected as the sample size by purposive sampling method and saturation principle of 17 people. Data collection was performed by library method, semi-structured interview in which the experts confirmed the validity of the interview, the reliability of which was determined by the reliability method between the two coders which showed the reliability and validity of the interview. In this study, in order to analyze the data, the results of the interview were encoded using MAX3DA software
Findings: The results of qualitative content analysis of interviews showed that the factors affecting agility in the university also include: organizational factors (structure, delegation, organizational culture); Strategic factors (quality improvement, educational and research policies, technology development); There were human factors (managers, staff, faculty members.
Conclusion: In this study, the factors affecting organizational agility were also mentioned. These factors included organizational factors, strategic factors and human factors. Organizational factors focus on the structure of the organization, the degree of delegation and organizational culture, which included the structure of the degree of formality, complexity and focus of the organization and determined the structure of Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational agility
  • Farhangian University
  • Organizational Factors
  • Strategic Factors
  • human factors
باقری کراچی، امین؛ عباس پور، عباس. (1391). چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه ها. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی،  5(3):  36-72.
جعفرنژاد، احمد؛ شهائی، بهنام. (1386). مقدمه­ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول..
خاوری ، عبداله؛ آراسته، حمیدرضا؛ جعفری، پریوش. (1397). تأثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(1): 12-5.
سرلک، محمدعلی؛ دل انگیزان، سهراب؛ کاکه برایی، اسماعیل. (1395). بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان های چابک بر اساس الگوی گلدمن و ناگل. مدیریت توسعه و تحول، 1(24): 10-1.
عابدینی، بیژن؛ میرجعفری، سید علیرضا؛ رئیسی، عاطفه . (1396). بررسی رابطه بین هوش سازمانی با چابکی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان آموزش و پرورش. مطالعات مدیریت وکارآفرینی، 3 (1): 156-141.
Ahmadi F. (2011). Exploring the casual relationships between organizational citizenship behavior, organizational Agility and performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business3.
Aghaei M, Aghaei R.  (2014). The conceptual model of organizational agility. Roshd-e-Fanavari; 10(39): 37-43.
Bharadwaj A, Sambamurthy V. (2005). Enterprise agility and information technology management: The CIO's manifesto. SIM Advanced Practices Council Publication.
Goldman S, Nagel R, Preiss K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the customer. London: Kenneth: Van No Strand Reinhold, International Thomas Publishing.
Huang PY, Ouyang TH, Pan SL, Chou TC. (2012). The role of IT in achieving operational agility: A case study of Haier, China. International Journal of Information Management32(3): 294-298.
Khosravipour   E.  (2017). The Impact of Internal Information and Communication Technology on Organizational Agility in State University of Khuzestan Province. Journal of Modern Thoughts in Education. 46(2): 51-65. [In Persian]
Liu S, Chan FT, Yang J, Niu B. (2018). Understanding the effect of cloud computing on organizational agility: An empirical examination. International Journal of Information Management43: 98-111.