دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 استادیار روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روان سنجی مقیاس خودتفسیری، شامل بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش­های روانشناختی و جامعه شناختی انجام شد.
روش:  روش پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمـامی دانش آموزان دختـر و پسـر در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی در پایه های دوم و سوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 97-96 بود؛ نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز (148پسر و 252 دختر) دوره ی متوسطه در رشته های ریاضی – فیزیک و تجربی بود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و با مقیاس خودتفسیری ( هاردین، لئونگ و باگوت، 2004) مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار R، لیزرل (نسخه 80/8) و SPSS (نسخه 23) در سطح معناداری 0.05 انجام ‌شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد در تحلیل عاملی تاییدی، ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و شاخص­های نیکویی برازش، مدل را تایید می­کنند. پایایی مقیاس با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. به گونه کلی یافته های تحلیل عاملی تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود (P < /span><0.005).
نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که این مقیاس در جامعه دانش­آموزان ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌توان جهت سنجش سطوح خودتفسیری از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the self-construable scale: Factor structure, reliability and validity

نویسندگان [English]

  • Sana Panahipour 1
  • Mehdi Arabzadeh 2
  • Sajad Alvandi 3

1 Master of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, IranIran

2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Master in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to investigate the psychometric properties of the self-interpretation scale, including the study of factor, reliability and narrative structure, in order to prepare the test for psychological and sociological research.
Methodology: The present research method was correlational in terms of how to collect descriptive information and applied in terms of purpose. The statistical population of the study included all male and female students in mathematics-physics and experimental sciences in the second and third grades of high school in Karaj in the academic year of 1996-97; The research sample consisted of 400 students (148 boys and 252 girls) in high school in mathematics, physics, and experimental sciences, who were selected by multistage cluster sampling and self-interpretation scale (Hardin, Leung, & Bagot, 2004). They were tested.
Results: The results of this study showed that in the confirmatory factor analysis, the structure of the fit scale is acceptable with the data and the good fitness indicators confirm the model. The reliability of the scale was calculated and confirmed using Cronbach's alpha coefficients and sequential theta for the sample group. In general, the findings of factor analysis were almost similar to the research conducted in the main culture and the reliability and reliability coefficients were close to the results of previous research.
Conclusion: According to the findings of the study, it can be concluded that this scale has a good validity and reliability in the Iranian student community and can be used to measure self-interpretation levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Self-construable
  • factor structure
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Reliability
  • Validity
نوروزی، حسین؛ مهذبی، مهدی و اسفندیاری، فاطمه. (1393). بررسی خود تفسیری بر رفتار شکایت آمیزمصرف کنندگان، ویژه نامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی، ص 176-157.
Anderson, J. (2011). Editorial. Psychological Review, 118(1): 1-2.
Christopher M S, Norris P, D’Souza J B, Tiernan K A. (2012). A test of the multidimensionality of the Self-Construal Scale in Thailand and the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43(5): 758-773.
Cross S E, Hardin E E, Gercek-Swing B. (2011). The what, how, why, and where of self-construal. Personality and Social Psychology Review, 15: 142–179.
Devine P G, Brodish A B. (2003). Modern classics in social psychology. Psychological Inquiry, 14(3): 196-202.
Garner K. (2015). Modeling The Effects Of Social Support Visibility On Psychological Well-Being: Examining The Role Of Self-Construal. The Faculty Of The Department Of Psychology, University Of Houston.
Gibas D, Giraud T, Le Conte J, Rubens L, et al. (2016). Attempt to validate the Self-Construal Scale in French: Systematic approach and model limitation. Rev. Eur. Psychol. Appl.
Hardin E E, Leong F T L, Bhagwat A. (2004). Factor structure of the Self-Construal Scale:  Implications for the multi-dimensionality of self-construal. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35, 327-345.
Kam C, Zhou X, Zhang X, Yee ho m. (2012). Examining the dimensionality of self-construal's and individualistic–collectivistic values with random intercept item factor analysis. Personality and Individual Differences, 53(2012): 727–733.
Kitayama S, King A, Tompson S, Huff S, et al. (2014). The Dopamine Receptor Gene (DRD4)
Moderates Cultural Difference in Independent versus Interdependent Social Orientation. Psychological Science, 25(6): 1169–1177.
Levine R, Lapinsky K, Wook lee D. (2003). The (In) validity of Self-Construal Scales Revisited. Human Communication Research, 29(2): 291–308.
Li Y I, Hazler R J, Trusty J. (2017). Relational self?construal as a moderator of social support in  career decision making. The Career Development Quarterly, 65(1): 44-56.
Lu L, Gilmour R. (2006). Developing a new measure of independent and interdependent views of the self. Journal of research in personality. 41 (2007) 249–257
Markus H R, Kitayama S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98: 224-253.
Markus H R, Kitayama S. (1994). A collective fear of the collective: Implications for selves and theories of selves. Psychological Review, 98: 224-253.
Miramontes L G. (2011) The Structure And Measurement Of Self-Construals: A Crosscultural Study Of The Self-Construal Scale. Washington State University
Rule N O. (2014). Cultural Neuroscience: A Historical Introduction and Overview. Online Readings in Psychology and Culture, 9(2).
Singelis T M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construal. Personality and Social Psychology Bulletin, 20: 580-591.
Voyer Benjamin G, Franks B. (2014) toward a better understanding of self-construal theory: an agency view of the processes of self-construal. Review of General Psychology, 18 (2): 101-114.