دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دکتری حرفه‌ای پزشکی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس معلّمان زن استان ایلام بود.
روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع تحقیق نیز، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4800 معلم در سال 98-1397 با حجم نمونه 320 نفر و روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چند مرحله بود. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن مورد بررسی قرار گرفت و میزان پایایی (آلفای کرونباخ) آن برابر 84/0 حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی، تحلیل واریانس یک‌ طرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند سن (000/0=P < /span> و 55/0-R=)، سطح تحصیلات (000/0=P < /span> و 47/0-R=  و سنوات خدمت (000/0=P < /span> و 45/0-R=) با به کارگیری روش‌های نوین تدریس رابطه معنادار اما منفی دارند. همچنین متغیرهای مسئولیت اجتماعی (000/0=P < /span> و 48/0R=) و نگرش (000/0=P < /span> و 71/0R=) با به کارگیری روش‌های نوین تدریس رابطه معنادار و مثبت دارند. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نیز نشان داد بین دوره تدریس معلّمان و به کارگیری روش‌های نوین تدریس رابطه معناداری وجود دارد. بدین شکل که معلّمان ابتدایی نسبت به متوسطه بیشتر از روش‌های نوین تدریس استفاده کرده‌اند. تنها دوره‌های ضمن خدمت (133/0=P < /span> و 10/0R=) با متغیر وابسته فاقد رابطه بود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود چهار متغیر باقیمانده در مدل یعنی نگرش، سن، دوره تدریس و سطح تحصیلات توانستند (ضریب تعیین 60/0= R2) حدود 60/0 واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: با عنایت به اینکه مشخص شد نگرش معلّمان بالاترین نقش در پیشی‌بینی به کارگیری روش‌های نوین تدریس دارد لذا متولیان نظام آموزش و پرورش باید در جهت تغییر نگرش معلّمان نسبت به روش‌های نوین تدریس گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the use of new teaching methods among female teachers in Ilam province

نویسندگان [English]

  • Hasan Momeni 1
  • Behrooz Sepidnameh 2
  • Zahra Hasanpoor Amineh 3

1 Master of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ilam University, Ilam, Iran.

3 PhD in Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present paper was to study factors affecting the application of modern teaching methods by female teachers of Ilam Province.
 Methodology: The research is being conducted descriptively and is of a correlational type and an applied one. The statistical population includes about 4800 teachers, out of which 320 (sample size) were selected through cluster sampling. The main tool for collecting data was questionnaire which was validated and its reliability (Cronbach’s alpha) was 0.84. The statistical tests including correlation test, one-way analysis of variance, and multiple regression were used to analyze the data.
Findings: The results indicated that age (P= 0.000, R= - 0.55), level of education (P= 0.000, R= - 0.47), and length of service (P= 0.000, R= - 0.45) have significant, negative relationship with application of modern teaching methods. Variables of social responsibility (P= 0.000, R= 0.48) and attitude (P= 0.000, R= 0.71) have significant, positive relationship with application of modern teaching methods. One-way analysis of variance showed that there is a significant relationship between teachers’ teaching level and the application of modern teaching methods, such that elementary-school teachers used modern teaching methods more than high-school teachers. In-service training course (P= 0.133, R= 0.10) was the only variable having no relationship with the dependent variable. The results of regression analysis showed that the four remaining variables of the model, i.e. attitude, age, teaching level, and level of education, could explain about 0.60 of variance of the dependent variable.
Conclusion: Considering the fact that teachers’ attitude plays the greatest part in prediction of application of modern teaching methods, the Education System authorities should take measures to change teachers’ attitude towards modern teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female teachers
  • modern teaching methods
  • Personal factors
  • attitudes
احمدی، سیروس؛ میر فردی، اصغر؛ زارعی، قاسم. (1392). «بررسی رابطه مسئولیت‌پذیری و گرایش به ‌صرفه­جویی در مصرف آب»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 24 (2): 200-185.
آقاملایی، حمزه و فرج الهی، مهران. (1386). «مطالعـه عوامـل تأثیرگـذار بر به کارگیری شیوه‌های نوین تدریس توسط معلّمان دوره ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 85- 1384»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 3 (9): 167-131.
آبیار، شهناز. (1384). «مطالعه عوامل مؤثر بر کارآیی معلّمان در تدریس از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس ایلام، دوره آموزشی (کارشناسی ارشد)»، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور تهران.
اسکافی، مریم و قیس؛ عادله. (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده دبیران راهنمایی از روش­های نوین تدریس استان خراسان رضوی»، اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، گروه تحقیق و پژوهش.
ایوب فیضی، ایوب، مصر آبادی، جواد، زوار، تقی. (1393). «فراتحلیل اثرات روش­های تدریس گروهی بر بازده­ تحصیلی»، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره 6 (2): 31-1.
جلیلیان، سهیلا؛ عظیم‌پور، احسان؛ محمدی، شراره و محمدزاده، رضا. (1396). «میزان برخورداری معلّمان مدارس هوشمند از مهارت‌های مورد نیاز تدریس با استفاده از فاوا»، مجله تدریس پژوهی، 5 (1): 107-126.
ذاکری، علیرضا؛ رشیدحاجی خواجه‌لو؛ صالح؛ افرایی، هادی و زنگوئی، شهناز. (1390). «بررسی نگرش معلّمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس»، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 6 (2): 165-159.
رحیمی‌مند، مریم و عباس‌پور، عباس. (1395). «رابطه روش‌های تدریس (مباحثه گروهی، پرسش و پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی) با انگیزه پیشرفت در دانشجویان»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، دوره 12 (39): 24-1.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. (1390). شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شیخ‌پور، ابراهیم و سعیدی گراغانی، عباس. (1393). «عوامل مؤثر بر استفاده از روش تدریس فعال درس هدیه‌های آسمانی در دوره ابتدایی از دیدگاه آموزگاران»، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان.
قره­خانی، حسن؛ سلیمانی، مجید و سلیمانی، عباس. (1393). «شناسایی عوامل مؤثر در استفاده روش‌های فعال تدریس از سوی دبیران تربیت بدنی استان ایلام»، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 11 (22): 176-169.
محمودی، فیروز. (1381). بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی دبیران با کیفیت آموزشی آنها و پیشرفت تحصیلی فراگیران دوره متوسطه شهر تبریز با تأکید بر روش فلندز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم تربیتی تبریز.
وحدتی، مهدی. (1381). «تحلیل محتوای پنجاه شماره نشریه گزیده مطالب آماری گزیده مطالب آماری» 52 (2): 1-20.
Ayeni A J. (2011), “Teachers professional development and quality assurance in Nigerian Secondary Schools,” World Journal of Education, 1 (2):143-149.
Bebell D, Kay R. (2010). One to one computing: A summary of the quantitative results from the Berkshire Wireless Learning Initiative. The Journal of Technology, Learning and Assessment, 9 (2): 45-63.
Benjamin D J, Brown S A, Shapiro J M. (2013). »Who is ‘behavioral’? Cognitive ability and anomalous preferences«. Journal of the European Economic Association, 11 (6), pp.1231-1255.
Bratianu C. (2007). Thinking patterns and knowledge dynamics. In Remenyi, D. (Ed.). Proceedings of the 8th European Conference on Knowledge Management, 6 (7):152- 156
Conțu E G. (2017). The role of classical and modern teaching methods in business education. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence 11 (1): 276-283.
Cullen T A, Greene A. (2011). Preservice teachers’ beliefs, attitudes, and motivation about technology integration. Educational Computing Research, 29 (1): 45-47.
Drent M, Meelissen M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively? Computers & Education, 51 (1): 187–199.
Ertmer P A, Ottenbreit-Leftwich A T. (2010). Teacher technology change: How nowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42 (3): 255-284.
Falloon G. (2010). Using avatars and virtual environments in learning: What do they have to offer?. British Journal of Educational Technology, 41 (1): 108-122.
Jyoti J. Sharma R D. (2006). Job satisfaction among school teachers. IIMB anagement Review, 18 (4):349-363.
Judson E. (2010). How teachers integrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection? Journal of Technology and Teacher Education, 14 (3): 518- 597.
Ghosh S, Bairgya S. (2010). Attitude of secondary school teachers towards teaching profession in relation to some demographic variables, Edusearch 1 (1): 55-58.
Hogg M, Vaughan G. (2005). Social psychology (4th ed.). London: Prentice Hall.
Lemke C. (2010).Digital natives as pre-service-teachers: What technology preparation is needed? Journal of Computing in Teacher Education, 25 (3): 87-97.
Latchanna G, Dagnew A. (2009). Attitude of teachers towards the use of active learning methods. E-journal of All India Association for Educational Research, 21 (1):1-4.
Loyd B H, Gressard C. (1984) The effects of sex,age, and computer experience on computer attitudes, AEDS Journal, 18 (2):67-77.
Meng H J, Hsieh H F. (2013). Using cultural capital to analyse the digital divide experienced by students living in remote areas. Global Journal of Engineering Education, 15 (2): 82-87.
Naik A K. & Pathy, M. K. (1997). A study of the attitudes of secondary school science teachers towards teaching of science, School Science, 35 (2): 59-62.
Padel S. (2001): Conversion to organic farming: a typical example of the diffusion of an innovation, Sociologia Ruralis, 41 (12): 40-61.
Rana R.  (2011). Research trends in library and information science in India with a focus on Panjab University, Chandigarh", The International Information & Library Review, Volume 43, Issue 1, Available at http://www.Sciencedirect.com, Research Laboratory (PRL), Ahmedabad, India.
Raphael C, Mtebe S. (2017). "Pre-Service Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Towards Educational Technologies Integration in Tanzania." Journal of Learning for Development-JL4D 4 (2): 120-129.
Sivakumar Ramaraj P. (2018).teaching attitude towarde teaching profession in relation to their self-concept, Journal of Contemporary Educational Research and Innovations, 8 (3): 283-288.
Stevens E, Brown R. (2011). Lessons learned from the holocaust: Blogging to teach critical multicultural literacy. Journal of Research on Technology in Education,44 (1): 31-41.
Suja K. (2007). Interaction effect of attitude towards teaching, interest in teaching and teaching experience of job commitment of primary school teachers. M.Ed Thesis. University of Calicut.
Theresal L K, Benjamin A E W. (2011). Attitude towards teaching profession and self-esteem among student-teachers, New Frontiers in Education, 44 (3): 257-260.
Tănase T, Nicoleta C. (2013). The impact of social responsibility of corporations upon the marketing from Romania.,from: www.meconomics.org.
Tebabal A, Kahssay G. (2011), “The effects of student-centered approach in improving students’ graphical interpretation skills and conceptual understanding of kinematical motion,” Lat. Am. J. Phy. Edu, 5 (2): 374-381.
Umar I N, Mohd Yusoff M T. (2014). A Study on Malaysian Teachers Level of ICT Skills and Practices, and its Impact on Teaching and Lerning . Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116 (3): 979-984.
Yang D.C, Tsai, Y.F. (2010). Promoting sixth graders’ number sense and learning attitudes via technology-based environment. Educational Technology and Society,13 (3): 112-125.
Zhang X, Yu P, Yan J, Spil I T A. (2015).Using diffusion of innovation theory to understand the factors impacting patient acceptance and use of consumer e-health innovations: a case study in a primary care clinic. BMC health services research,15 (1):71-79.