دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان بود.
روش: تحقیق حاضر بصورت کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1398-99 بود که تعداد 140 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  و  این پرسشنامه ها بصورت در دسترس، در بین آنها توزیع و جمع‌آوری گردید. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه عباسی و دیگران (1396) برای سنجش اخلاق حرفه‌ای و از پرسشنامه مهدیه (1397) برای سنجش انگیزش استفاده شد که روایی محتوا و پایایی آن (به روش آلفا) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS (از طریق تحلیل مسیر) در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد رابطه معنی‌داری بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای و انگیزش وجود داشت. همچنین اخلاق حرفه‌ای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ایجاد انگیزش در دانشجویان داشت. ویژگی‌های فردی و تعاملی تأثیر مستقیمی بر انگیزش داشتند ولی تأثیر مستقیم کیفیت کار حرفه‌ای بر انگیزش معنی‌دار نبود. کیفیت کار حرفه‌ای نقش میانجی را در رابطه بین ویژگی‌های فردی و تعاملی و انگیزش ایفا کرد. همچنین ویژگی‌های تعاملی نقش میانجی را در رابطه بین کیفیت کار حرفه‌ای و انگیزش ایفا کرد (P < /span><0.005).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت صرفاً توجه به جنبه‌های فنی تدریس نمی‌تواند کافی باشد بلکه رعایت اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر ویژگی‌هایی از قبیل عدالت‌محوری، مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری می‌تواند مکمل کیفیت کار حرفه‌ای یا همان تدریس خوب باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Professors’ Professional Ethics Dimensions on Students Motivation

نویسندگان [English]

  • Omid Mahdieh 1
  • Maryam Ghahremani 2

1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran

2 Master of Industrial Management, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to investigate the effect of professor’s professional ethics on student’s motivation
Methodology: Current applied research is conducted in survey method. Statistical population is consisting of University of Zanjan’s students and 140 questionnaires were collected by using convenience sampling method. The validity and reliability of research tool (questionnaire) was validated. SPSS and AMOS software were used for data analysis.
Findings: Findings show that there are positive relationships between professional ethics and motivation.  Professional ethics has a positive and significant effect on motivation. The effect of personal and interactional characteristics has also a significant of motivation, but the effect of professional work quality was not significant. Professional work quality mediated the relationship between personal and interactional characteristics and motivation. In addition, interactional characteristics mediated the relationship between professional work quality and motivation (p < 0.005)
Conclusion: According to findings, we can conclude that pay attention merely to technical aspects of teaching is not sufficient, but also considering professional ethics including traits such as justice, responsibility, and rule-orientation, can complete the quality of the professional works or good teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Personal Characteristics
  • Interactional characteristics
  • Professional work quality
  • Motivation
اسدیان، آزاده و نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1391). «تحلیل جایگاه و همسویی منابع درسی برنامه کارشناسی ارشد رشته علم‌سنجی در نظام آموزش عالی ایران با اهداف و اولویت‌های نقشه جامعه علمی کشور»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، (27): ۱۲۰-۹۹.
اسدیان، سیروس؛ ربیعی، مجتبی و قاسم‌زاده، ابوالفضل. (1395). «رابطه اخلاق حرفه‌ای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی معلمان»، اخلاق، 6(22): 165-190.
اسکندری، کریم. (1397). «بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)»، نامه آموزش عالی، 11(43): 93-126.
آذرکلاه، آنیتا؛ غنی‌زاده، مریم؛ مولوی، پرویز؛ ندرمحمدی، مهریار و سلوت، حبیبه. (1398). «مقایسه اثربخشی تئوریک با آموزش عملی موازین اخلاقی در روان‌پزشکی»، اخلاق پزشکی، 13(44): 1-11.
آقایی، اصغر؛ مددی زواره، سارا؛ گل پرور، محسن. (1398). مقایسه تأثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک؛ 6(3): 113-125.
باقریان‌فر، مصطفی. (1398). «کاربرد مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیأت علمی»، اخلاق در علوم و فناوری، 14 (4): 121-130.  
بانکی پورفرد، امیرحسین و محققیان، زهرا. (1393). «الگوی اخلاق حرفه‌ای در تدریس بر اساس روش حضرت خضر (ع) در قرآن کریم»، اخلاق زیستی، 4(14): 11-37.  
بروکس، این. (۱۳۹۵). مدیریت رفتار سازمانی (فرد، گروه، سازمان)، ترجمه دکتر امید مهدیه و دکتر قاسم انصاری رنانی، تهران: مهربان نشر.
حاج‌خزیمه، مجتبی. (1395). «ارزیابی اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران»، اخلاق، 6(22): 131-163.  
حاجی‌ها، زهره و رجب‌درّی، حسین. (1396). «تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر فرهنگ سازمانی مدرسان حسابداری»، اخلاق، 7 (26): 209-229.  
خاکی؛ غلامرضا. (1392). مدیریت اخلاق ‌حرفه‌ای در سازمان به شیوه جوانمردان. نشر فوژان.
رحیمی، حمید. (۱۳۹۶). «تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه کاشان»، اخلاق، 7(27): 91-115.  
زبانی شادباد، محمدعلی؛ حسنی محمد و قاسم‌زاده علیشاهی، ابوالفضل. (1396). «نقش اخلاق حرفه‌ای در پیامدهای فردی و سازمانی»، اخلاق پزشکی، 11(40): 53-63.
سلاجقه، آزیتا و صفری، ثنا. (1394). «رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد استادان دانشگاه»، اخلاق در علوم و فناوری، 10(3): 103-110.  
سلیمی، مهدی. (۱۳۹۵). «مؤلفه‌های اخلاق اخلاق حرفه‌ای اساتید دروس تربیت بدنی عمومی دانشگاه‌ها»، اخلاق در علوم و فناوری، 11 (2): 51-60.   
سید جوادین، سید رضا. (۱۳۸۱). «بررسی عوامل مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، 4(15): 221-256.   
سیدی نظرلو، سید طارهر و طبسی، سیده زکیه. (1396). «اخلاق حرفه‌ای در اسلام و رابطه آن با اثربخشی فعالیت‌های مدیران آموزشی»، اخلاق، 7(25): 167-187.  ، صص. 187-167.
عباسی، رسول؛ طاهری، غزاله و باباشاهی، جبار. (1396). «وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان»، اخلاق در علوم و فناوری، 12(4): 1-10.  
عزیزیان کهن، نسرین؛ دهقانی، ماهرخ و نصرتی، گوهر. (۱۳۹۷). «نقش میانجی امید به تحصیل در رابطه بین اخلاق حرفه‌ای تدریس و عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی»، اخلاق در علوم و فناوری، 13(4): 103-109.  
فرامرز قراملکی، احد (1382). اخلاق‌ حرفه‌ای، تهران: نشر کتابخانه صدر.
فرامرز قراملکی، احد و دیگران. (1388). اخلاق‌ حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرمهینی فراهانی، محسن و بهنام جام، لیلا. (1391)، «بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد»، اخلاق در علوم و فناوری، 7(1): 1-10.
فرمهینی فراهانی، محسن؛ رهنما، اکبر و بهنام جم، لیلا. (1392). «مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزشی اعضای هیأت علمی و اولویت‌بندی آن». نامه آموزش عالی، 6(22): 41-62.
قائمی، مهناز و شریعتمداری، مهدی. (1396). «رابطه اخلاق حرفه‌ای با اعتمادآفرینی در میان اعضای هیأت علمی»، اخلاق در علوم و فناوری، 12(4): 1-10.  
قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ بهشتی راد، رقیه و سلطان‌زاده، وحید (۱۳۹۴). «اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی و رابطه آن با کیفیت آموزش عالی»، اخلاق در علوم و فناوری، 10(2): 1-12.  
مصباحی، مریم و عباس‌زاده، عباس. (1392). «الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی)»، اخلاق زیستی، 3(10): 11-34.  
موسوی، فرانک و دیگران. (۱۳۹۵). «اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی»، اخلاق در علوم و فناوری، 11(4): 1-8
مهدیه، امید. (1397)، «بررسی و تبیین تأثیر انگیزش بر یادگیری دانشجویان (با تأکید بر نقش کیفیت منبع درسی)»، آموزش مهندسی، 20(79): 93-117.
نوریان، محمد؛ آتشک، محمد؛ سالم، صدیقه؛ جمشید زاده کیاسری، معصومه. (1395). تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر امکان‌پذیری رعایت اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه‌ها، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(1): 85-94.
Debnath S, Tandon S, Pointer L V. (2007). “Designing Business School Courses to Promote Student Motivation: An Application of Job Characteristic Model”, Journal of Management Education, 31 (6): 812-831.
Koehn D. (2001). The Ground of Professional Ethics, New York: Taylor & Francis.
Kondalkar V G. (2007). Organizational Behavior, New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers.
Koonmee K, Virakul B. (2017). “Ethics, Quality of Work life, and Employee job-related outcomes: A survey of HR and Marketing Managers in Thai Businesses”. The 2017 ISQOLS Conference (From QOL Concepts to QOL Performance Measures) December 6-9, 2017 San Diego Marriott Mission Valley, San Diego, California, USA.
Tammara Petrill T. (2013). "The Effect of Personal Values, Organizational Values, and Person-Organization Fit on Ethical Behaviors and Organizational Commitment Outcomes among Substance Abuse Counselors: A Preliminary Investigation." PhD thesis, University of Iowa.