دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در جامعه مدرن انجام شد.
روش: این مطالعه ازنظرهدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش دربخش کیفی خبرگان آموزش‌وپرورش شهرگرگان باسابقه مدیریت و سیاست‌گذاری بودند که طبق اصل اشباع نظری 20 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در بخش کمی مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوره اول و دوم شهر گرگان درسال تحصیلی 98-1397 به تعداد 256 نفر بودندکه طبق فرمول کوکران تعداد 153 نفر آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته ادراک مدیران و چالش‌های اخلاق حرفه‌ای استفاده شدکه روایی پرسشنامه ادراک مدیران با روش میانگین واریانس استخراج‌شده 61/0 و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و مرکب به‌ترتیب 94/0 و 87/0 و روایی پرسشنامه چالش‌های اخلاق حرفه‌ای با روش تحلیل عاملی اکتشافی و میانگین واریانس استخراج‌ شده تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و مرکب برای کل و همه عوامل آن به‌ترتیب بالاتر از 60/0 و 70/0 بدست آمد.داده‌ها با روش‌های کدگذاری باز،محوری وانتخابی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-22 و LISREL-8.8 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کیفی نشان داد که چالش‌های اخلاق حرفه‌ای دارای 164مفهوم اولیه، 38کد باز، 19کد محوری و 9 کد انتخابی بود که کدهای انتخابی و محوری شامل قانون‌مداری (شامل دو کد قانون‌پذیری وآگاهی قانونی)، اخلاق‌مداری (شامل دو کد عدالت‌محوری و نگاه معنوی)، دانش‌مداری (شامل سه کد به روز بودن، مطالعات تطبیقی و نشر دانش)، منش رهبرانه (شامل دو کد نگاه پدرانه و منبع انگیزشی)، مسئولیت‌پذیری متعهدانه (شامل دو کد تعهد کاری و کارآیی)، رقابت‌پذیری (شامل دو کد قانون رقابت و مزیت رقابتی)، توسعه‌محوری (شامل دو کد قوانین کارآمد وزیرساخت اجتماعی- فرهنگی)،اقتدارگرایی سازنده (شامل دو کد قاطعیت اجرایی وتعامل سازنده) و آینده‌نگری (شامل دو کد برنامه محوری و نیازسنجی) بودند. یافته‌های بخش کمی نشان دادادراک مدیران بر چالش‌های اخلاق حرفه‌ای و چالش‌های اخلاق حرفه‌ای بر هر نه عامل اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، برنامه‌ریزان و مسئولان برای مقابله با چالش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌توانندزمینه راجهت بهبودقانون‌مداری،اخلاق‌مداری،دانش‌مداری، منش رهبرانه،مسئولیت‌پذیری متعهدانه، رقابت‌پذیری،توسعه‌محوری،اقتدارگرایی سازنده وآینده‌نگری فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a model for school principals' perceptions of the challenges of professional ethics in modern society

نویسندگان [English]

  • Zeinab Emamdost 1
  • Negin Jabbari 2
  • Kiumars Niazazari 3

1 PhD Student of Educational Management, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Professor, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present research aimed to provide a model of school managers' perception from the challenges of professional ethics in modern society.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population was in the qualitative part was education experts of Gorgan city with history of management and policy making which according to the principle of theoretical saturation number of 20 people were selected by purposive sampling method and in the quantitative part was the managers and deputies of the first and second period of high school of Gorgan city in the academic years of 2018-19 with number of 256 people which according to the Cochran's formula, 153 people were selected by multi-stage cluster sampling method. To collect data were used from semi-structured interview and researcher-made questionnaire of managers' perception from the challenges of professional ethics that the validity of the managers' perception questionnaire with the method of average variance extracted 0.61 and its reliability obtained by Cronbach's alpha method and combination 0.94 and 0.87 respectively and validity of the challenges of professional ethics questionnaire was confirmed by exploratory factor analysis and average variance extracted and its reliability obtained by Cronbach's alpha method and combination of total and all factors higher than 0.60 and 0.70 respectively. Data were analyzed by methods of open, axial and selective coding and structural equation modeling in SPSS-22 and LISREL-8.8 software.
Findings: The findings of the qualitative section showed that the challenges of professional ethics had 164 basic concepts, 38 open codes, 19 central codes and 9 elective codes. Knowledge (including three codes of up-to-dateness, comparative studies and knowledge dissemination), leadership (including two codes of paternalistic view and source of motivation), committed responsibility (including two codes of work commitment and efficiency), competitiveness (including two codes of competition law and advantage Competitive), development-oriented (including two codes of efficient rules of the Minister of Socio-Cultural Construction), constructive authoritarianism (including two codes of executive determination and constructive interaction) and futurism (including two codes of program-oriented and needs assessment). Quantitative findings showed that managers' perceptions had a direct and significant effect on professional ethics challenges and professional ethics challenges on all nine factors (P <0.05).
Conclusion: According to the results, planners and officials to coping the challenges of professional ethics can provide the ground to improve the orbital legitimacy, orbital ethics, orbital scientism, leadership nature, commitment responsibility, competitiveness, development-oriented, constructive authoritarianism and foresight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School managers
  • challenges
  • professional ethics
  • modern society
پورصادق، ناصر؛ بهاورنیا، وحیده و ذوالفقاری زعفرانی، رشید. (1398). مدل توسعه اخلاق حرفه‌ای از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر آن. مجله مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(40): 64-37.
حیدری، عباس و مشکین یزد، علی. (1397). چالش‌های اخلاقی در پرستاری. مجله بالینی پرستاری و مامایی، ۷(۱): 95-84.
شفیع‌پور، سیده فاطمه؛ زارع زیدی، علیرضا و متانی، مهرداد. (1396). نقش اخلاق حرفه‌ای مدیران در موفقیت سازمان‌ها. نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 2(5): 48-38.
قادری، مصطفی و قربانی، سهیلا. (1399). شناسایی مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان ابتدایی از دیدگاه معلمان نمونه استان قزوین. تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
کیخا، احمد و ایمانی‌پور، معصومه. (1399). فراترکیب مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 15(1): 70-53.
موسوی، فرانک؛ وشنی، امیر و سعیدی‌پور، زینب. (1395). بررسی میزان رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس مقطع متوسطه دوم شهر سنقر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10(2): 122-97.
میرطاهری، لیلا؛ جمالی، اختر و آراسته، حمیدرضا. (1394). بررسی حیطه‌ها و مولفه‌های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مقایسه آن با وضع مطلوب. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(4): 126-101.
Al-Hothali HM. (2018). Ethics of the teaching profession among secondary school teachers from school leaders’ perspective in Riyadh. International Education Studies, 11(9): 47-63.
Crigger N, Godfrey N. (2014). From the inside out: A new approach to teaching professional identity formation and professional ethics. Journal of Professional Nursing, 30(5): 376-382.
Gillam L, Delany C, Guillemin M, Warmington S. (2014). The role of emotions in health professional ethics teaching. Journal of Medical Ethics, 40(5): 331-335.
Linder SH. (2018). Resolving disputes among inter-professional codes of ethics. Ethics, Medicine and Public Health, 4: 27-33.
Loach BL. (2019). A time to speak and a time to keep silent: Professional ethics, conscience, and the medical interpreter. Ethics, Medicine and Public Health, 11: 52-59.
Rodriguez JV, Juricic Z. (2018). Perceptions and attitudes of community pharmacists toward professional ethics and ethical dilemmas in the workplace. Research in Social and Administrative Pharmacy, 14(5): 441-450.
Shapira-Lishchinsky O. (2020). A multinational study of teachers’ codes of ethics: Attitudes of educational leaders. NASSP Bulletin, 104(1): 5-19.
Solomon RC. (2020). The nexus of medical professional ethics and business ethics. The American Journal of Bioethics, 20(8): 117-118.
Thomas S. (2018). Management accountants’ professionalism and ethics. Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, 21: 169-192.
Wilson R. (2021). Ethical issues in teledentistry: Following the American dental association principles of ethics and code of professional conduct. The Journal of the American Dental Association, 152(2): 176-177.