دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی،واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل،ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها، شاخص های فضیلت سازمانی دانشگاه و ارائه بود.
روش شناسی:  این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی با راهبرد آمیخته بود. جامعه آماری در مرحله  کیفی خبرگان اعضای هیأت علمی دانشگاهها بودند. نمونه ی آماری در مرحله کیفی به تعداد 20 نفر از خبرگان؛ نحوه ی و روش نمونه گیری به  صورت گلوله برفی و بر اساس نگارش مقالات کیفی در حوزه مربوطه بوده. جامعه آماری در مرحله کمی، اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان مازندران بودند این تعداد  براساس مستندات دبیرخانه هر دانشگاه درسال 1397-1398 مجموعاً 2940 نفر بود. برآورد حجم نمونه دراین مرحله براساس فرمول کوکران 334 نفر و شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس تعداد اعضای هیأت علمی در هر واحد دانشگاهی بود. داده های جمع آوری شده  از طریق نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها:  نتایج نشان داد که در تبیین پیش بینی کنندگی فضیلت سازمانی، متغیر توسعه فناورانه در تبیین فضیلت سازمانی، برابر با 58/0، متغیر تجاری سازی فناورانه در تبیین فضیلت سازمانی، برابر با 63/0و تمامی شاخص­های برازندگی در حد قابل قبول و مناسب قرار داشتند.
نتیجه گیری: عوامل رهبری، فرهنگ ، ساختارسازمانی، منابع انسانی، توسعه فناورانه، تجاری سازی فناورانه از ابعاد فضیلت سازمانی در دانشگاه ها می باشند و در تبیین فضیلت سازمانی مؤثرند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Organizational virtue model in universities (Case Study of Universities of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Salaleh Goran Shurkchali 1
  • Babak Hosseinzadeh 2
  • Vahid Fallah 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University of Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the dimensions, components, indicators of university organizational virtue and presentation.
Methodology: This research was a descriptive-survey research mixed with strategy. The statistical population in the qualitative stage of the experts was the faculty members of the universities. Statistical sample in the qualitative stage to 20 experts; the method of sampling was in the form of snowballs and based on the writing of quality articles in the relevant field. The statistical population was a small number of faculty members of universities in Mazandaran province. This number was a total of 2940 people according to the documents of the secretariat of each university in 2018-19. The estimated sample size at this stage was based on the Cochran's formula of 334 people and the stratified random sampling method was based on the number of faculty members in each university unit. The collected data were analyzed by SPSS and Emus statistical software.
Results: The results showed that in explaining the predictability of organizational virtue, the variable of technological development in explaining organizational virtue, equal to 0.58, the variable of technological commercialization in explaining organizational virtue, equal to 0.63 and all indicators of fitness to the extent They were acceptable and appropriate.
Conclusion: Factors of leadership, culture, organizational structure, human resources, technological development, and technological commercialization are dimensions of organizational virtue in universities and are effective in explaining organizational virtue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational virtue
  • Leadership
  • Technological Development
  • Technological Commercialization
  • Organizational Structure
امراللهی ناهید. (1396). فضیلت سازمانی.  بهورزی سازمان. http://bir041.ir/post.html 
میرغفوری سید حبیب اله، عطائی قراچه مسعود، گنجی اشکذری، مصطفی وعالی آرزو. (1396). (بررسی رابطه میان بهروزی روان شناختی  و وفاداری کارکنان با  تأکید بر نقش فضیلت سازمانی(مورد مطالعه:بانک کشاورزی استان یزد))، مدیریت فرهنگ سازمانی،دوره ،15(3): 647-666.
نجف بیگی رضا، موسی خانی مرتضی، دانشفرد کرم الله، دلاور علی، همراهی مهرداد. (1393). (طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان های دولتی ایران)،پژوهش های مدیریت عمومی، 7(24): 47-66.
Bagozzi R P. (2003). “Positive and negative emotions in organizations” in Cameron, K.S., Dutton,J.E.,Quinn, R.E. (eds), Positive Organizational Scholarship, 176-193, San Francisco, Berrett-Koehler.
Cameron K S, Bright D, Caza A. (2004). Exploring the Relationships Between Organizational Virtuousness and  Performane. American Behavior Scientist, 47(6): 766-790.
Cameron K. (2010). Five keys to Flourshing in Traying Times,Lead Lead, 55, 45-51.
Chun R. (2005). Ethical Character and virtue of Organization: An Empirical Assessment and Strategic Implications. Journal of Business Ethics, 57(3): 269-284.
Lelos M J, Dowd E, Dunnett S B. (2012) Nigral grafts in animal models of Parkinson's disease. Is recovery beyond motor function possible? Prog. Brain Res, 200: 113–142.
Manz CC، Cameron KS، Manz KP، Marx RD, Neal J. (2008). The virtuous organization: insights from some of the world leading management thinkers. USA: World Scientific Publishing Company.
O'MaraShimek M, Guillén M, Bañón Gomis A J. (2015). Approaching virtuousness through organizational ethical quality: toward a moral corporate social responsibility. Business Ethics: A European Review, 24(S2), 144-155.
Rego A, Ribeiro N, Cunha P M E, Jesuino J C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64(5): 524- 532.
Riberio N, Rego A. (2009), "Does Perceived Organizational Virtuousness Explain Organizational Citizenship Behaviors?", World Academy of Science, Engineering and Technology, 30: 1406- 1413.