دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت انجام شد.
روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان بانک رفاه ایران به تعداد 9794 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای و محاسبه حجم نمونه در پژوهش‌هایی با تحلیل عاملی 491 نفر به­عنوان آزمودنی انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. به­منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که همگی مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش از آزمون­هایی نظیر ­همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه‌ای و مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 نیز بهره گرفته شد.
یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان تاثیر معناداری دارند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور اثربخشی بیشتر دوره های ضمن خدمت  باید به مولفه­های مختلف فردی، آموزشی و حمایتی توجه ویژه داشت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of demographic characteristics, training program and managers 'support on the effectiveness of in-service training courses Bank

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tarzi 1
  • Kourosh Parsa Moein 2
  • Soghra Afkaneh 2

1 PhD Student, Department of Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the effects of demographic characteristics, educational program. support of managers on effectiveness of in-service training courses for employees of Welfare Workers Bank.
Method: The research method was, fundamental-applied in terms of purpose; Depending on the type of data, it was quantitative study. The statistical population of the study included all employees of the Welfare Bank of Iran, (9794 people). In this study, using cluster and stratified sampling method and calculating the sample size in studies with factor analysis, 491 people were selected as subjects. The data collection method was a researcher-made questionnaire. In order to determine the validity of the questionnaire, face, content and structural validity were used and Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used to assess the reliability, all of which were confirmed.
Results: The findings of the study showed that demographic characteristics, educational program. support of managers has significant effects on effectiveness of in-service training courses for employees of Welfare Workers Bank.
Conclusion: According to the findings of the study, the results of the study indicate that in order to evaluate the effectiveness of in-service staff at Refah Bank, special attention should be paid to various individual, ducational and supportive components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • In-Service Training Courses
  • Workers Welfare Bank Staff
افضل خانی، مریم؛ نجابت، سمیه. (1392). بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سمنان. فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. 4(3): 98-83.
شجاع، کلثومه؛ کرمی، مرتضی؛ آهنچیان، محمدرضا؛ نادی، مجتبی. (1396). ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 4(12): 126-105.
عباسیان، عبدالحسین. (1385). اثربخشی دوره های آموزشی(مدل کریک پاتریک )، تدبیر، 1(170).
فتحی واجارگاه، کوروش. (1394). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت.
کرمی، مرتضی. (1386). طراحی الگوی مناسب آموزش صنعتی حین خدمت بر اساس رویکردهای سازنده‌گرایی و سیستمی وسنجش اثربخشی آن‌ها در دو گروه مدیران و کارگران مطالعه موردی: ایران خودرو خراسان، رساله دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی، مرتضی. (1386). کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه‌های آموزش مدیران. اولین همایش مدیران آموزش تهران.
مهدو،ی زهرا؛ فیاض، ایراندخت. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری. فصلنامه روانشناسیتربیتی، 2(10).
میرکمالی، سیدمحمد؛ سعادتی تبار، فهیمه. (1394)/ بررسی میزان رضایت ذی نفعان از فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 2(7): 123-101.
هداوند، سعید؛ فاضل، رضا؛ نصر، علی. (1393). "بررسی تیازهای مهارتی مدیران با استفاده از مدل کاتز – مطالعه موردی، کارخانه جات تولیدی تهران"، رسانه نوین آموزش، 1(2).
Bastas M, Altinay Z. (2019). Employment for Disability: Human Resources Management in Higher Education for Quality. International Journal of Disability, Development and Education, 66(6): 610-615.
Climent A, Cabrillana A. (2012). The role of educational quality and quantity in the process of economic development. Journal of Economics of Education Review, 31(4): 391-409.
Davise C J, Hikment N. (2008). Training as regulation and development: An exploration of the needs of enterprise systems users. Information & Management, 45(6): 341-348.
Isiaka S B. (2011). Motives for Training and Management. Development Journal
Pfoser S, Putz L M, Jung E. (2020). Recommendations for Human Resources Development in Danube Inland Ports. In International Conference on Dynamics in Logistics, 3-20. Springer, Cham.
Pindea A. (2014). Measuring the perceived transfer of learning and training for a customer service training program delivered by line managers to call center employee in a fortune 200 financial service company. Ph.D. Thesis, University of North Texas.
Reimers E. (2003). Teacher professional development: an international review of literature, Unesw publication.
Subedi ‌S. ‌(2004).‌ Emerging‌ trends‌ of‌ research ‌on‌ transfer‌ of‌ learning. ‌International ‌Journal‌ of‌ Education, ‌5(4): 88-105.           
Tanjung W A, Lukman S, Effendy K, Djaenuri A. (2020). Human Resources Development of Public Service Providers in Labuhanbatu Selatan Regency. International Journal of Science and Society, 2(2), 214-224.
Zainal H, Rakib M, Ashar A I, Manda D, Sose A T, Setitit I. (2020). Strategy of human resources development in improving performance Apparatus in the Bone Regency Regional Inspectorate. Pinisi Business Administration Review, 2(1): 35-44.