دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه­های هوش هنری در دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران، انجام شد.
روش شناسی:  این پژوهش، کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­آماری، کلیه دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلی 99–1398 به تعداد 124796 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق­ساخته هوش­هنری با 55 گویه و بهداشت روان امیدیان و علوی لنگرودی با 46 گویه بود که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی از طریق ضریب­آلفای­کرونباخ به ترتیب برابر 94/0 و 92/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هنری و مولفه­های آن (استعداد هنری، نگرش هنری، ذوق هنری، فعالیت هنری، مهارت هنری و اقتصاد هنر) با بهداشت روان دانش­آموزان وجود دارد. مولفه­های هوش هنری، 61 درصد از بهداشت روان دانش­آموزان را تبیین (پیش­بینی) می­­نمایند. هم­چنین، مولفه ذوق هنری بیشترین سهم را در پیش­بینی بهداشت روان دانش­آموزان دارد.
نتیجه گیری: هوش هنری و هنر درمانی به عنوان یکی از ابزارهای تقویت و تخلیه هیجانات روانی و عاملی مهم در پیشگیری از بیماری‌های روانی و سلامت دانش آموزان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting mental health based on artistic intelligence components in junior high school students in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Masoume Hassanpour 1
  • Negin Jabbari 2
  • Kambiz Ismail Nia Shirvani 2

1 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to predict mental health based on the components of artistic intelligence in junior high school students in Mazandaran province.
Methodology: This research was applied and descriptive-correlational. The statistical population was all 124796 students in the first secondary school of Mazandaran province in the academic year 2019-20, which according to Krejcie and Morgan table, 375 people were selected by multi-stage cluster sampling. The measurement tool was a researcher-made questionnaire of art intelligence with 55 items and mental health of Omidian and Alavi Langroudi with 46 items whose construct validity, using factor analysis and reliability through Cronbach's alpha coefficient, respectively, were equal. 0.94 and 0.92 were calculated. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis using SPSS23 software.
Result: The findings showed that there is a significant relationship between artistic intelligence and its components (artistic talent, artistic attitude, artistic taste, artistic activity, artistic skills and art economics) with students' mental health. Artistic intelligence components explain (predict) 61% of students' mental health. Also, the artistic taste component has the largest share in predicting students' mental health.
Conclusion: Artistic intelligence and art therapy as one of the tools to strengthen and discharge psychological emotions and an important factor in preventing mental illness and students' health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Artistic Intelligence
  • mental health
  • First High School Students
اصغرنژاد، طاهره؛ خداپناهی، محمد کریم و حیدری، محمود. (1382). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی. مجله روان شناسی، 8(3): 226-218.
امیدیان، مرتضی؛ علوی لنگرودی، سید کاظم. (1387). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی ابزاری جدید برای اندازه گیری بهداشت روانی. 31.
رشید، خسرو؛ حسنوند، فضل الله و یعقوبی، ابوالقاسم. (1396). ساخت و اعتباریابی آزمون هوش زیباشناسی. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 8(30): 88-69.
صادقی­سیاح، علی. (1391). نقش هنر درمانی در سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 4(112): 44-37.
طاعتیان، سارا و اصغرزاده، علی. (۱۳۹۴). بررسی هوش دیداری فضایی و عوامل موثر بر آن. کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
عاشوری، جمال. (1393). ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 22(3): 23-15.
عباسی، مریم؛ دانشور، نسیمه و کمالی، زهرا. (۱۳۹۵). نقش هنر در پرورش خلاقیت و ارتقای سلامت­روانی دانش­آموزان. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ساری، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه.
فرخ نیا، الناز؛ سلیمانی، مهران. (1393). نقش ویژگی‌های شخصیتی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی سلامت روان دانش‌آموزان (دختر و پسر). مجله مطالعات ناتوانی. ۴ (۴) :۳۳-۴۲.
قنبرلو، سلمان؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و اژه ای، جواد. (1394). رابطه خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله روان شناسی، 19(3): 234-218.
نبوی، سیدصادق. (1392). زنبور عسل هم می­تواند استاد تو باشد/ نقش هنر در پرورش خلاقیت و ارتقای سلامت روانی دانش­آموزان. مجله رشد آموزش مشاور مدرسه، 8(4): 15-10.
ویسکرمی، حسنعلی؛ منصوری، لیلا و روشن­نیا، سمیه. (1396). اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 8(32): 62-39.
Bruffaerts R, Mortier P, Kiekens G, Auerbach R P, et all. (2018). Mental health problems in college freshmen: Prevalence and academic functioning. J Affect Disord, 1(225): 97-103.
Burns N, Grove S K. (2010). Understanding nursing research: Building an evidence-based practice. 5th Edition, Elsevier Health Sciences.
Elias M J, Bruene-Butler Z, Blum L, Schuyler T. (1997). How to launch a social  and emotional learning program. Educational Leadership, 54: 15–19.
Goleman D.(1995). Emotional intelligenc. Newyork: Bantum Books
Greene T, Gross R. Amsel L, Hoven C W. (2018). The mental health of children and adolescents exposed to 9/11: Lessons learned and still to be learned. World Trade Center Pulmonary Diseases and Multi-Organ System Manifestations, 5: 121-136.
McLaughlin G W, Brozovsky P V, McLaughlin J S. (1998). Changing perspectives  on student retention: A role for institutional research. Research in Higher Education,  39: 1–17.
Mohajer, S. (1996). The importance of aesthetics, Literature and Languages. Chista journal, 130: 797-800.
Organization W O H. (2011). Río political declaration on social determinants of health. Rio de Janeiro, Brazil 21.
Pasi R J. (1997). Success in high school and beyond. Educational Leadership, 54: 40–42.
Reed M I. (1984). MANAGEMENT AS A SOCIAL PRACTICE, Journal of management studies, 21(3): 273- 285.
Salovay P. Mayer J D. Caruso D. (2002). The positive psychology of emotional intelligence. in C. R. snyder and S. J. lopes (Eds.), Handbook of positive.
Wyatt T J, Oswalt S B, Ochoa Y. (2017). Mental health and academic performance of first-year college students. International Journal of Higher Education, 6(3): 178-187.
Zhang X, Yeung T S, Yang Y, Chandra R M, et all. (2019). Cross-cultural approaches to mental health challenges among students. The Massachusetts General Hospital Guide to Depression.