دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.705664

چکیده

هدف: تجربه برند نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد. بنابراین، هدف این مطالعه ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی بود.
روش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کارشناسان حوزه بازاریابی ورزشی به‌ویژه فوتبال، مسئولان و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های لیگ برتر و بازیکنان و مربیان شاغل در سطوح حرفه‌ای فوتبال بودند که 400 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های محقق‌ساخته تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی بودند که به‌صورت آنلاین توسط نمونه‌ها تکمیل و روایی صوری و محتوایی آن با نظر خبرگان تایید و پایایی آنها با روش‌های آلفای کرونباخ و ترکیبی مناسب ارزیابی شد. داده‌های با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS26 و Smart PLS3 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه 16 نفر از نمونه‌ها به دلیل ناقص‌بودن از تحلیل‌ها حذف شد و تحلیل‌ها برای 384 نفر انجام شد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که تجربه برند تیمی دارای 10 مولفه در 4 بعد نقش باشگاه (با 4 مولفه عملکرد باشگاه، عملکرد تیم، عملکرد بازیکن و تلاش و پیگیری مدیریت)، تصویرسازی برند تیم (با 2 مولفه توسعه وجهه مثبت باشگاه و تداعی برند باشگاه)، نقش مسئولین ورزشی (با 2 مولفه برگزاری بهتر لیگ و کیفیت ارائه خدمات) و حفظ برند تیم (با 2 مولفه وفاداری هواداران به باشگاه و توقعات هواداران) و تجربه برند حامی دارای 12 مولفه در 4 بعد معرفی برند حامی (با 2 مولفه مفهوم‌سازی برند حامی و فرهنگ‌سازی حمایت از برند)، سازماندهی برند حامی (با 3 مولفه تدوین برنامه‌های حمایتی، توسعه ارتباطات حامی و تطابق حامی و جامعه هدف)، ارتقای برند حامی (با 5 مولفه بازاریابی تخصصی، تبلیغات برند حامی، نقش رسانه‌های اجتماعی، بهره‌وری از فناوری اطلاعات و توسعه درآمدزایی و سهم بازار) و نهادینه‌سازی برند حامی (با 2 مولفه ایجاد رضایت و وفاداری و خلق ارزش برند) بود. بار عاملی همه سوال‌ها بالاتر از 40/0، میانگین واریانس استخراج‌شده همه ابعاد بالاتر از 40/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی همه ابعاد بالاتر از 80/0 به‌دست آمد. علاوه بر آن، نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی برازش مناسبی داشت و هر دو متغیر تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی بر مدل کلی و مولفه‌های مربوط به خود اثر مستقیم و معنادار داشتند (05/0P<).
نتیجه‌گیری: مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی پژوهش حاضر می‌تواند برای متخصصان و برنامه‌ریزان حوزه ورزشی مورد استفاده قرار بگیرد و با استفاده از ابعاد و مولفه‌های آن می‌توان زمینه را برای ایجاد مزیت رقابتی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Developed Model of the Causal Factors of Team Brand Experience and Sponsor Brand Experience

نویسندگان [English]

  • Masoud Joorablou
  • Farshad Tojari
  • Behzad Divkan

Department of Sports Management, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Brand experience plays an important role in creating a competitive advantage for the organization. Therefore, the aim of this study was to presenting a developed model of the causal factors of team brand experience and sponsor brand experience.
Methodology: The current study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of correlation. The research population was experts in the field of sports marketing, especially football, officials and board members of the Football Federation and Premier League clubs, and players and coaches working at the professional levels of football, which 400 people of them were selected as a sample with using a purposive sampling method. The research tools were researcher-made questionnaires of team brand experience and sponsor brand experience, which were completed online by samples, and its formal and content validity was confirmed by the opinion of experts, and their reliability was evaluated appropriate with Cronbach's alpha and combined methods. Data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS26 and Smart PLS3 software at a significance level of 0.05.
Findings: The findings showed that the questionnaires of 16 people from the samples were removed from the analysis due to being incomplete, and the analyzes were performed for 384 people. Also, the results of the exploratory factor analysis showed that the team brand experience has 10 components in the 4 dimensions of the club's role (with 4 components of club performance, team performance, player performance and management effort and follow-up), team brand imagery (with 2 components of developing the club's positive image and association of the club brand), role of sports officials (with 2 components of better holding of league and quality of service delivery) and maintaining the team brand (with 2 components of fans' loyalty to the club and fans' expectations) and the sponsor brand experience has 12 components in the 4 dimensions of the introducing the sponsor brand (with 2 components of conceptualization of the sponsor brand and cultivation of brand support), organization of sponsor brand (with 3 components of development of sponsorship programs, development of sponsor communication and matching of the sponsor and the target community), promotion of the sponsor brand (with 5 components of specialized marketing, advertising of the sponsor brand, role of social media, efficiency of information technology and the development of revenue generation and market share) and institutionalization of the sponsor brand (with 2 components of creating satisfaction and loyalty and creating brand value). The factor load of all questions was higher than 0.40, the average variance extracted of all dimensions was higher than 0.40, and the Cronbach and combined reliability of all dimensions was higher than 0.80. In addition, the results of structural equation modeling showed that the developed model of the causal factors of team brand experience and sponsor brand experience had a good fit, and both variables of team brand experience and sponsor brand experience had a direct and significant effect on the overall model and its related components (P<0.05).
Conclusion: The developed model of the causal factors of team brand experience and sponsor brand experience of the present research can be used for experts and planners in the field of sports, and by using its dimensions and components can be used to create a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team brand experience
  • sponsor brand experience
  • social media
  • efficiency of information technology
Andreini D, Pedeliento G, Zarantonello L, Solerio C. (2018). A renaissance of brand experience: Advancing the concept through a multi-perspective analysis. Journal of Business Research. 91: 123-133.
Ardakani S, Konjkav Monfared AR, Zarabkhaneh F. (2021). The effect of destination brand experience on tourists citizenship behavior: With emphasis on the role of tourism destination brand attitude, passion and commitment (Isfahan city). Tourism Management Studies. 16(54): 97-126. [Persian]
Asl Roosta H, Naami A, Hajipoor A, Sardari A. (2022). Provide a brand affiliation model based on brand experience with customers of shopping malls and malls. Quarterly of Financial Economics. 16(4): 355-375. [Persian]
Biscaia R, Trail G, Ross S, Yoshida M. (2017). A model bridging team brand experience and sponsorship brand exp