دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس

سیده طیبه طبائی؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 72-85

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533647.1108

چکیده
  هدف: مسئولیت اجتماعی در مدارس نقش موثری در عملکرد و موفقیت مدارس دارد. بنابراین،‌ پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه اشتراوس و کوربین (1998) بود. جامعه پژوهش خبرگان مسئولیت اجتماعی مدارس کشور ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه ...  بیشتر

آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان

مژده علیزاده؛ حمیدرضا علوی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528243.1038

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان بود.  روش شناسی: روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تعداد 10440 نفر در سال 400-1399 بود که از میان آنها 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

الهام محبی اطاقوی؛ امیر حسین محمد داوودی؛ غلامرضا شریفی راد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534701.1121

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه این پژوهش مدیران مدارس استان قم در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد آنها 944 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر برآورد که با توجه به ریزش‌های ...  بیشتر

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس

سمیه اکبری؛ امید مهنی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 170-179

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43774

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس شهر بندرعباس انجام شد.روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه دوم شهر بندرعباس به تعداد 800 نفر در سال تحصیلی98 -1397 تشکیل داد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری از جدول ...  بیشتر

مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سـازمانی معلمان در سال اول خدمت

محمد جعفر شکوهی؛ احسان کشت‌ورز کندازی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 128-140

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سازمانی معلمان در سال اول خدمت در شهرستان شیراز بود. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدارس ابتدایی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، 59 مدرسه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از مقیاس ترک‌زاده و دهقان ...  بیشتر