دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سازمانی معلمان در سال اول خدمت در شهرستان شیراز بود. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدارس ابتدایی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، 59 مدرسه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از مقیاس ترک‌زاده و دهقان ­هراتی (2016) استفاده شد که پس از بررسی روایی و پایایی آن، توزیع و630 نسخه گردآوری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بعد غالب عملکرد سازمانی معلمان بعد فردی است. از سوی دیگر اگرچه عامل غالبی در عملکرد سازمانی معلمان یافت نشد اما نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه معلمان، عامل توانایی دارای بیش‌ترین رتبه اولویت و عامل سیاست دارای کم­ترین رتبه اولویت بود. به‌علاوه عوامل عملکرد سازمانی تنها با ویژگی­های جمعیت‌شناختی جنسیت و وضعیت استخدامی تفاوت معناداری را نشان دادند؛ این در حالی بود که بین ابعاد عملکرد سازمانی و عوامل آن با سایر ویژگی­های جمعیت­شناختی مورد مطالعه تفاوت معناداری یافت نشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying and Analyzing Influential Aspects of Teacher Organizational Performance in the First Year of Service

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary
  • schools
  • teachers
  • Organizational Performance