دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

10.22034/ijes.2024.2017649.1517

چکیده

هدف: پس از وقوع شبکه جهانی وب، اینترنت اشیا با توجه به افزایش چشمگیر اینترنت میتواند انقلاب بعدی باشد و این سازه به‌دنبال ایجاد پلی بین دنیای واقعی و مجازی است که توانمندی ایجاد شبکه‌ای یکپارچه از میلیاردها اشیاء با قابلیت اتصال بیسیم به یکدیگر جهت تبادل اطلاعات را دارد لذا با توجه به اهمیت اینترنت اشیاء در مدارس امروزی، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی انجام شد.
 
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمّی بود. جامعه پژوهش مدیران و برنامه‌ریزان آموزش‌وپرورش و مسئولان دانشگاه‌های شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که 281 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق‌ساخته توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی با 26 گویه بود که داده‌های آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS-26 تحلیل شدند.
 
یافته‌ها: یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی دارای 26 گویه در 7 مولفه حذف محدودیت زمان (با سه گویه اتصال در هر ساعت، استفاده بدون محدودیت و بهره‌گیری آفلاین)، حذف محدودیت مکان (با چهار گویه استفاده در هر مکان، استفاده در مدرسه و خانه، بهره‌گیری بدون تجهیزات خاص و قابلیت استفاده با رایانه)، کاهش هزینه‌های زیرساختی (با چهار گویه اشتراک‌گذاری آموزش‌ها، انتقال بی‌واسطه آموزش، حذف امکانات زیرساختی ویژه و اتصال بی‌واسطه به سیستم)، مدیریت دانش (با سه گویه خلق دانش، انتقال دانش و توزیع دانش)، صلاحیت حرفه‌ای (با سه گویه صلاحیت شناختی، صلاحیت دانشی و صلاحیت مهارتی)، فناوری اطلاعات (با سه گویه خودکارسازی جریان اطلاعات، دسترسی راحت به اطلاعات و تغییر شکل سازمان) و اثربخشی نظام آموزشی (با شش گویه آموزش کارآمد، الگوهای رفتاری متناسب با زمان، استعدادمحوری متناسب با نیاز آینده، تطابق درون‌داد مدارس با انتظارهای آینده، رضایت‌بخشی فرآیند آموزشی و ارائه خدمات آموزشی رضایت‌بخش متناسب با نیاز آینده) بود. در این مطالعه، بار عاملی هر 26 گویه بالاتر از 40/0، بار عاملی هر 7 مولفه بالاتر از 50/0، میانگین واریانس استخراج‌شده آنها بالاتر از 60/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی آنها بالاتر از 70/0 بود. همچنین، یافته‌های آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که میانگین هر 7 مولفه به‌طورمعناداری بالاتر از میانگین فرضی جامعه بود (P<0.001).
 
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت اینترنت اشیاء در مدارس و از آنجایی که میزان همه مولفه‌های آن اندکی بالاتر از میانگین فرضی جامعه بود، پیشنهاد می‌شود که بر اساس پرسشنامه پژوهش حاضر برنامه‌های کارآمد و کاربردی برای توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Internet of Things Development in Schools based on the Future Research

نویسندگان [English]

  • Simin Asgharinezhad 1
  • Hadi Rezghi Shirsavar 2
  • Khadijeh Khanzadi 2

1 PhD Student, Department of Educational Management, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

چکیده [English]

Purpose: After the occurrence of the World Wide Web, the Internet of Things can be the next revolution due to the significant increase of the Internet, and this structure seeks to create a bridge between the real and virtual worlds, which has the ability to create an integrated network of billions of objects with the ability to connect wirelessly to each other to exchange information. So Considering the importance of internet of things in today's schools, the current research was conducted with the aim of investigating the status of internet of things development in schools based on the future research.
 
Methodology: This research in terms of purpose was practical and in terms of implementation method was quantitative. The research population were education managers and planners and officials of universities of Tehran city in the academic years of 2021-2022, which 281 people of them were selected as a sample by cluster sampling method. The tool of the current research was a researcher-made questionnaire of internet of things development in schools based on the future research with 26 items, which whose data were analyzed by exploratory factor analysis and one sample t-test in SPSS-26 software.
 
Findings: The findings of the exploratory factor analysis showed that the internet of things development in schools based on the future research has 26 items in 7 components of removing time restrictions (with three items of connection per hour, unlimited use and offline use), removing location restrictions (with four items of use in any place, use at school and home, use without special equipment and ability to use a computer), reducing infrastructure costs (with four items of sharing of training, direct transfer of training, eliminating special infrastructure facilities and direct connection to the system), knowledge management (with three items of knowledge creation, knowledge transfer and knowledge distribution), professional competence (with three items of cognitive competence, knowledge competence and skill competence), information technology (with three items of information flow automation, easy access to information and changing the shape of the organization) and effectiveness of educational system (with six items of efficient education, behavior patterns appropriate to time, talent-oriented appropriate to future needs, matching school input with future expectations, satisfactory educational process and providing satisfactory educational services appropriate to future needs). In this study, the factor loading of all 26 items was higher than 0.40, the factor loading of all 7 components was higher than 0.50, their average variance extracted was higher than 0.60, and their Cronbach and combined reliability was higher than 0.70. Also, the results of the one sample t-test showed that the average of all 7 components significantly was higher than the assumed average of the society (P<0.001).
 
Conclusion: Considering the importance of internet of things in schools and since the amount of all its components was slightly higher than the assumed average of the society, it is suggested that based on the questionnaire of the current research design and implement efficient and practical programs for the internet of things development in schools based on the future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things Development
  • Schools
  • Future Research
  • Knowledge Management
  • professional Competence
  • Effectiveness of Educational System
Abdelouahid RA, Debauche O, Marzak A. (2021). Internet of things: A new interoperable IOT platform. Application to a smart building. Procedia Computer Science, 191: 511-517. doi: 10.1016/j.procs.2021.07.066
Ali Y, Hussain F, Haque MM. (2024). Advances, challenges, and future research needs in machine learning-based crash prediction models: A systematic review. Accident Analysis & Prevention, 194: 107378. doi: 10.1016/j.aap.2023.107378
Amorin-Woods LG, Woods BL, Mullings BL, Vindigni D, Losco BE. (2023). Future research by the Australian chiropractic profession: Analysis of comments and suggestions from a nationwide survey of academics and practitioners. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 46(1): 1-16. doi: 10.1016/j.jmpt.2023.05.004
Aria Parsa M, Dalvi Esfahan MR. (2023). Mixed research of establishing of an entrepreneurial model with a future research approach in the Metaverse era in knowledge-based companies in the field of information technology. Iranian Society of Sociology of Education, 9(2): 83-94. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184
Biloshchytskyi A, Omirbayev S, Mukhatayev A, Biloshchytska S, Toxanov S, Faizullin A. (2024). The concept of the Internet of Things in the development of information and analytical systems based on the method of constructing a scalar assessment of the results of research activities of scientists. Procedia Computer Science, 231: 684-690. doi: 10.1016/j.procs.2023.12.161
Di Sio S, Tontodimamma A, Del Gobbo E, Fontanella L. (2023). Exploring the research dynamics of futures studies: An analysis of six top journals. Futures, 153: 103232. doi: 10.1016/j.futures.2023.103232
Gharakhani M, Pourhashemi SO. (2022). Analyzing the influencing factors in the acceptance of the internet of things (IOT) in the Iranian insurance industry. Iranian Journal of Insurance Research, 37(1): 105-144. (In Persian) doi: 10.22056/JIR.2021.224168.2703
Gul S, Asif M, Ahmad S, Yasir M, Majid M, Arshad Malik MS. (2017). A survey on role of internet of things in education. International Journal of Computer Science and Network Security, 17(5): 159-165.
Ledmaoui Y, El Fahli A, Chehri A, Elmaghraoui A, El Aroussi M, Saadane R. (2023). Monitoring Solar Energy Production based on Internet of Things with Artificial Neural Networks Forecasting. Procedia Computer Science, 225, 88-97. doi: 10.1016/j.procs.2023.09.095
Lu Y, Li P, Xu H. (2022). A Food anti-counterfeiting traceability system based on Blockchain and Internet of Things. Procedia Computer Science, 199: 629-636. doi: 10.1016/j.procs.2022.01.077
Luthra S, Garg D, Mangla SK, Berwal YPS. (2018). Analyzing challenges to Internet of Things (IOT) adoption and diffusion: An Indian context. Procedia Computer Science, 125: 733-739. doi: 10.1016/j.procs.2017.12.094
Mohammadian A, Sedighi M, Serkani M. (2022). Selection of internet of things (IOT) applications in education industry using the best-worst multi-criteria decision-making method. Technology of Education Journal, 16(2): 363-386. (In Persian) doi: 10.22061/tej.2022.7414.2533
Neftissov A, Kazambayev I, Kirichenko L, Aubakirova A, Urazayev D, Zhakupova K. (2024). Development of microprocessor device of relay protection based on open architecture using Industrial Internet of Things technology. Procedia Computer Science, 231: 672-677. doi: 10.1016/j.procs.2023.12.163
Rahimi Nasab L, Vazifehdoost H, Hamdi K. (2022). The impact of the role of Internet of things management as environmentally friendly technologies in expanding and improving business. Journal of Environmental Science and Technology, 24(4): 61-72. (In Persian) doi: 10.30495/jest.2022.65651.5617
Rouhani S, Sedaghat H, Mohammadian A. (2020). Identifying and ranking the application of big internet of things data analyses. Journal of Business Management, 12(4): 865-887. (in Persian) doi: 10.22059/jibm.2020.291322.3690
Saeidi F, Khateri A. (2022). Explore the key challenges of using the internet of things. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 5(83): 1-16. (In Persian)
Shafahi S, Chenari A, Afkaneh S. (2023). Investigating the impact of future study development indicators of knowledge management in Islamic Azad Universities of Tehran province. Iranian Society of Sociology of Education, 9(2): 71-82. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184
Terzieva V, Ilchev S, Todorova K. (2022). The role of internet of things in smart education. IFAC-PapersOnLine, 55(11): 108-113. doi: 10.1016/j.ifacol.2022.08.057
Wu L, Majahar Ali MKh, Tian Y. (2024). Supervision and early warning of abnormal data in internet of things based on unsupervised attention learning. Computer Communications, 216: 229-237. doi: 10.1016/j.comcom.2023.12.043
Zhou H. (2013). The internet of things in the cloud: A middleware perspective. 1st Edition, Routledge: Taylor & Francis Group.