دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه ریاضی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/ijes.2024.2020119.1526

چکیده

زمینه و هدف: با تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده، به تدریج جامعه به سمت توسعه و یادگیری مادام العمر رهنمون می‌شود. از این رو امروزه تبدیل مدارس به سازمانی یادگیرنده مساله ای مهم می باشد و برای تحقق آن باید به درک و بینش درستی از برخی مفاهیم و مسائل پیرامونی آن رسید. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تدوین و برازش مدل عوامل مرتبط با توسعه مدارس دولتی یادگیرنده است.

روش: رویکرد پژوهش، کیفی و کمی است و از طریق نمونه گیری هدفمند با 22 نفر از خبرگان وزارت آموزش و پرورش و مدارس در شهر تهران تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و در نهایت بر اساس نتایج بخش کیفی، پرسشنامه ای طراحی گردید و در بین خبرگان پخش شد. برای تدوین مدل توسعه مدارس یادگیرنده، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت. همچنین تعیین برازش مدل مربوطه از طریق معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.

یافته ها: پس از انجام مصاحبه‌های کیفی و کدگذاری‌ها، مقوله‌های کلی، مقوله‌های فرعی و مفاهیم شناسایی و عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌ای، راهبردها و پیامدهای توسعه مدارس یادگیرنده مشخص گردید و در نهایت مدل توسعه مدارس یادگیرنده با 6 بعد اصلی و 17 مقوله فرعی و 221 شاخص طراحی شد. همچنین برازش مدل استخراج شده مورد تایید قرار گرفت.

نتایج: آموزش و پرورش ایران باید همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس یادگیرنده را فراهم نماید و در این مدارس، فرآیندهای یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت‌های کلیدی دانش آموزان فراهم شود تا تمامی ذینفعان از مزایای توسعه مدارس یادگیرنده بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation and fitting of the model of factors related to the development of learning public schools

نویسندگان [English]

  • Amir Hosein Shokoufi Moghiman 1
  • Parinaz Benisi 2
  • Maryam Mosleh 3

1 Islamic Azad University

2 Associate Professor, Department of Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Mathematics, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Background and purpose: By turning the school into a learning organization, the society is gradually guided towards development and lifelong learning. Therefore, today, turning schools into learning organizations is an important issue, and in order to realize it, one must have a correct understanding and insight into some of its surrounding concepts and issues. Therefore, the aim of the current research is to compile and fit the model of factors related to the development of learning public schools.

Method: The research approach is qualitative and quantitative and a semi-structured interview was conducted through targeted sampling with 22 experts from the Ministry of Education and schools in Tehran until reaching theoretical saturation and finally a questionnaire was designed based on the results of the qualitative part and spread among experts. In order to explore the development model of learning schools, data analysis was done using the foundational data theory and through MAXQDA software. Also, the fit of the relevant model was determined through structural equations using SmartPLS software.

Findings: After conducting qualitative interviews and coding, general categories and subcategories and identification concepts and causal factors, background factors, intervention factors, strategies and consequences of development of learning schools were determined and finally the development model of learning schools with 6 main dimensions and 17 subcategories. And 221 indicators were designed. Also, the fit of the extracted model was confirmed.

Results: Iran's education should simultaneously with the evolution of educational approaches in the world, provide the basis for the formation of learning schools, and in these schools, enhanced learning processes and an integrated interactive environment will be provided to improve the key skills of students, so that all the beneficiaries of the benefits of school development Learners benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schools
  • learning
  • learning schools
  • public school