دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2020.43774

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس شهر بندرعباس انجام شد.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه دوم شهر بندرعباس به تعداد 800 نفر در سال تحصیلی98 -1397 تشکیل داد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان (1970) استفاده شد و با توجه به تعداد جامعه آماری تعداد افراد نمونه آماری پژوهش 261 نفر تعیین گردید. با توجه به این که جامعه آماری شامل دو گروه زن و مرد بود برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. جهت گردآوری داده­های تحقیق نیز از پرسشنامه کیفیت تدریس کوشی (1392) و یادگیری سازمانی نیف (2001) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌ افزار spss ویراست 20 در  سطح معنی‌داری 05/0 و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که از بین متغیرهای نه گانه وارد شده به مدل مورد نظر متغیرهای فرهنگ یادگیری سازمانی، کار گروهی، اشتراک دانش، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان به صورت مثبت و معناداری توانستند کیفیت تدریس معلمان مدارس را پیش بینی کنند.(P<0.001)
نتیجه­گیری: طبق یافته های پژوهش  یادگیری سازمانی در مدارس موجب می­شود که الگوهای ذهنی جدید و گسترده­ای در میان معلمان پرورش یابد و آنها می­آموزند که چطور با یکدیگر بیاموزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Learning and Teachers' Teaching Quality: A Case Study of Bandar Abbas City

نویسندگان [English]

  • Somayeh Akbari 1
  • Omid Mehni 2

1 M,A, Department of Educational Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

2 PhD student, Department of Educational Management, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study tries to examine the relationship between organizational learning and quality teaching of teachers’.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and descriptive in nature and correlational. The statistical population of the study consisted of all male and female secondary school teachers in Bandar Abbas with 800 people in the 2018-19 academic year. To determine the number of statistical sample, Krejcie and Morgan table (1970) was used and according to the number of statistical population, the number of statistical sample of the study was 261 people. Due to the fact that the statistical population consisted of two groups of men and women, the stratified random sampling method was used to select the statistical sample of the study. In order to collect research data, Kevashi Teaching Quality Questionnaire (2013) and Neeff Organizational Learning (2001) were used. Data analysis was performed using SPSS software version 20 software at a significance level of 0.05 and using statistical tests of Pearson correlation coefficient and multiple regressions.
Findings: It showed that there is a significant relationship between organizational learning and quality teaching teachers’. Other results indicated that the culture of organizational learning, teamwork, knowledge sharing, participative leadership, and employee competence development could positively and significantly predict teachers’ teaching quality of teachers at schools (P <. 0.001)
Conclusion: According to the findings of the study, organizational learning in schools causes new and extensive mental patterns to be developed among teachers and they learn how to learn together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Teaching
  • Organizational learning
  • Teachers’
  • School
Broekema W, Porth J, Steen T, Torenvlied R. (2019). Public leaders’ organizational learning orientations in the wake of a crisis and the role of public service motivation. Saf Sci, 113: 200-209. Gore J, Lloyd A, Smith M, Bowe J, Ellis H, Lubans D. (2018). Effects of professional development on the quality of teaching: Results from a randomised controlled trial of Quality Teaching Rounds. Teaching and Teacher Edu, 68: 99-113. Hartono E, Wahyudi S, Harahap P, Yuniawan A. (2017). Does Organizational Learning Affect the Performance of Higher Education Lecturers in Indonesia? The Mediating Role of Teaching Competence. Int J Env Sci Edu, 12 (4): 865-878. Khunsoonthornkit A, Panjakajornsak V. (2018). Structural equation model to assess the impact of learning organization and commitment on the performance of research organizations. Kasetsart J Soc Sci, 39 (3): 457-472. Krejcie R V, Morgan D W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610. Ismail S N, Kanesan A, Muhammad F. (2018). Teacher Collaboration as a Mediator for Strategic Leadership and Teaching Quality. Int J Instr, 11(4): 485-498. Neefe D O. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non-traditional (academic quality improvement project). accreditation processes. Palali A, Elk R V, Bolhaar J, Rud I. (2018). Are good researchers also good teachers? The relationship between research quality and teaching quality. Eco Edu Rev, 64: 40-49. Wong P P, Cheung S O, Yiu R Y, Hardie M. (2012). The unlearning dimension of organizational learning in construction projects. Int J Proj Manage, 30: 94–104. Yang Y, Secchi D, Homberg F. (2018). Are organisational defensive routines harmful to the relationship between personality and organisational learning?. J Bus Res, 85: 155-164.