دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی

محمد قاسم شبانی؛ احمد صادقی؛ هاجر ترکان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533061.1092

چکیده
  هدف: موفقیت و رضایت تحصیلی از مهم‌ترین متغیرهای مطرحی است که می­توانند به عنوان شاخصی جدی در میان دانشجویان مدنظر قرار گرفته و از طریق آن‌ها بسترهای رو به آینده تحصیل دانشجویان را از طریق آن‌ها رصد و بررسی نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر­بخشی آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای ...  بیشتر

رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

ملیحه حسینی ابریشمی؛ زهرا هاشمی؛ عباس عبداللهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555030.1313

چکیده
  هدف: تاب‌آوری تحصیلی نقش مهمی در سایر عملکردهای تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی با نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان بود.روش‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بودند. ...  بیشتر

روانشناسی
ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ویژگی‌های شخصیت با نقش میانجی تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مهناز هاشمی نژاد؛ اکبر محمدی؛ سارا حقیقت

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 311-322

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.708335

چکیده
  هدف: سلامت روان نقش مهمی در زندگی تحصیلی و غیرتحصیلی دانشجویان دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ویژگی‌های شخصیت با نقش میانجی تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.روش شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در ...  بیشتر

ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

ماندانا فرهناک؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 29-40

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533013.1089

چکیده
  هدف: با توجه به نقش برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در موفقیت و عملکرد تحصیلی، هدف این پژوهش ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود.روش‌شناسی: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری و خبرگان برنامه‌درسی ...  بیشتر

رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان

اکرم انصاری؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 395-406

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.249581

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تاثیر شوک فرهنگی بر روی روابط بین فردی دانشجویان تربیت بدنی استان مازندران به منظور ارائه مدل صورت گرفت. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها کمی بود و به ‌شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بود که با توجه به ملاک ...  بیشتر

آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان

مژده علیزاده؛ حمیدرضا علوی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528243.1038

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان بود.  روش شناسی: روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تعداد 10440 نفر در سال 400-1399 بود که از میان آنها 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان

دانیال سلیمانی؛ نازنین خوشبخت؛ فاطمه طهماسبی بلداجی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 63-72

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242050

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان براساس هوش هیجانی و اجتناب تجربی بود.روش شناسی‌: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل داددند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 150 نفر دانشجو بود که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی)

مهرداد بنداری؛ سهیل سرمد سعیدی؛ بهروز قاسمی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 138-151

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242038

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید انجام شد. روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ‌- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی  دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی بودند. در این پژوهش از بین دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی به ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق

آرزو وظیفه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 204-214

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242044

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و استانداردسازی پرسشنامه ذهن خلاق در دانشجویان ایران انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود که از میان آن‌ها 500 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری طبقه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه حاضر بر مبنای ...  بیشتر

بررسی دانش، نگرش و رفتار مالی در سواد مالی دانشجویان

علی هراتیان؛ محمد پیری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 56-67

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43765

چکیده
  هدف: تصمیمات مالی اتخاذشده توسط دانشجویان دردوره دانشجویی تاثیر بسیاری بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. همچنین موقعیت مالی دانشجویان در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر توانایی آنها برای تکمیل دوره دانشگاهی اثرگذار باشد. این پژوهش درپی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی ...  بیشتر

بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سیده نرجس عظیمی خطیبانی؛ بهمن اکبری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 172-188

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی تصویر بدنی با باورهای وسواسی و کیفیت زندگی دانشجویان متأهل انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد رشت است که با توجه به آمار دریافتی از بخش آمار پژوهشکده و فناوری اطلاعات دانشگاه ۱۲۱۰۱ نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای متشکل از ۳۶۰ نفر از دانشجویان ...  بیشتر

روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133455.0

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده گرمی والدین در امیدواری دانشجویان در قالب معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 248 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ادراکات والدینی(رابینز، 1994) و امیدواری(اسنایدر و همکاران، 1991) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که میان گرمی والدین ...  بیشتر