دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

10.22034/ijes.2020.43765

چکیده

هدف: تصمیمات مالی اتخاذشده توسط دانشجویان دردوره دانشجویی تاثیر بسیاری بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. همچنین موقعیت مالی دانشجویان در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر توانایی آنها برای تکمیل دوره دانشگاهی اثرگذار باشد. این پژوهش درپی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان بود.
روش: این پژوهش  از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه ملایر در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 1397-98 بودند که تعداد 415 نمونه از ایشان به روش طبقه­بندی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه­و­تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح معناداری 05/0 با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک، یو من ویتنی و کروسکال­والیس انجام شد.
یافته­ها:  نتایج نشان­داد بین دانش با نگرش­مالی و نگرش با رفتارمالی همبستگی مثبتی برقرار بود و این ابعاد اثر مستقیمی بر سطح سوادمالی دانشجویان دارند و دراین میان رفتارمالی بیشترین سهم اثر گذاری را به خود اختصاص داد. همچنین اثرگذاری جنسیت به عنوان عامل تمایز در سطح سوادمالی و در ابعاد دانش و رفتارمالی دانشجویان تایید گردید (001/0>P < /span>).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بین دانش و نگرش و همچنین نگرش و رفتار همبستگی مثبتی وجود دارد اما بین دانش و رفتارمالی هیچگونه همبستگی و ارتباطی مشاهده نگردید. این نتایج بیان می کند که صرف کسب دانش مالی نمی تواند منجر به بهبود رفتارمالی دانشجویان گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Financial Knowledge, Attitude and Behavior in Students Financial Literacy

نویسندگان [English]

  • Ali Haratian 1
  • Mohammad Piri 2

1 M.A, Department of Business Administration, Malayer University, Malayer, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Malayer University, Malayer, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The financial decisions made by students during the student period have a great impact on their financial situation after graduating from university. Also, the financial position of students in the university can affect their academic performance and affect their ability to complete the university course. This study sought to examine the knowledge, attitude and financial behavior in students' literacy.
Methodology: This study was descriptive-correlational. The statistical population of this study was Malayer University students in three bachelors, masters and doctoral degrees in the academic year of 2018-19, of which 415 samples were selected by staged classification method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software at a significance level of 0.05 using Spearman correlation tests and logistic regression, UM Man Whitney and Croscalwalis.
Findings: The results of the relationship between knowledge with financial attitude and attitude with financial behavior had a positive correlation and these dimensions have a direct effect on the level of students' financial literacy. The influence of gender was also confirmed as a factor of differentiation in the level of literacy and in the dimensions of students' knowledge and financial behavior (P <0.001).
Conclusion: Based on the results, there is a positive correlation between knowledge and attitude, as well as attitude and behavior, but there was no correlation between knowledge and financial behavior. These results suggest that financial knowledge alone cannot improve students' financial behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Knowledge
  • Financial Behavior
  • Financial Literacy
  • Financial Attitude
  • students
Baumann, S. L. (2010). Balancing Life as a Nurse in Iran. Nursing Science Quarterly, 23(2), 164–165. https://doi.org/10.1177/0894318410362542. Chen H, Volpe R P. (2005). “Financial Literacy, Education, and Services in the Workplace”, A Journal of Applied Topics in Business and Economics. Godwin D. (1994). Antecedents adn consequences of newlyweds's cash flow managment. Financial counseling and planning, 5: 89-115. Jeanne M H, Sondra G B, Hilgert M. (2003). “Patterns of Financial Behaviors: Implications for Community Educators and Policy Makers”. Federal Reserve System Community Affairs Research Conference. Maddox W, Todd Bradley C, Love Brian D, Glass J. (2002). “When More is Less: Feedback E¤ects in Perceptual Category Learning”. Cognition, 108 (2): 578- 589. Mahdzan N S, Tabiani S. (2013), „The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: an Exploratory Study in the Malaysian Context”, Transformations in Business & Economics, 12(1): 41-55. Maobao D, Qengxia Q, Wenjin X. (2011). Construction of enterprises, financial knowledge management system (EFKMS). Procedia Environmental Sciences 11: 1240-1244. Moore D. (2003). Survey of financial literacy in washington state: knowledge, behavior, attitudes, and experiences. Washington: Washington state university. Opletalva A. (2014). “ Financial education and financial literacy in the Czech eduction system” , social and Behavioral Sciences: 1176-1184. Parrotta J, Johnson P. (1998). The impact of financial attitudes and knowledge on financial management and satisfaction of recently married individuals. Financial Counseling and Planning, 9(2): 12-23. Potrich A C, Vieira K M, Coronel D A, Filho R B. (2015). “Journal of Behaviore and Experimental Finance”. : 1-12. Sabri M F, Maurice mac Donald T , ltira – JariuhMasud K. (2010). “Credit Card Ownership among American High School Seniors”, Journal of Family and Economic Issues, 31:151-160. Shockey S S. (2002). “Low wealth adults financial literacy. Money management ehavior and associates factors, including critical thinking”. The Ohio State University :740. Subarna Bir J B R. (2014) Knowledge, Attitude and their Effect on the Recently Graduated Employees’ Financial Management Practices and Satisfaction, Economic Literature, 12: 69-81. Xiao J, et al. (2006) Dissection of Swa2p/auxilin domain requirements for cochaperoning Hsp70 clathrin-uncoating activity in vivo. Mol Biol Cell 17(7): 3281-90. Zakaria R H, Jaafar N I, Marican S. (2012). Financial behavior and financial position: a structural equation modelling approach. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(5): 52-63.