دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.22034/ijes.2023.708335

چکیده

هدف: سلامت روان نقش مهمی در زندگی تحصیلی و غیرتحصیلی دانشجویان دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ویژگی‌های شخصیت با نقش میانجی تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.
روش شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که حجم نمونه 685 نفر برآورد شد. نمونه‌های این مطالعه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ و هیلیر، 1979)، پرسشنامه ویژگی‌های شخصیت (کاستا و مک‌کری، 1985) و مقیاس تاب‌آوری (کونور و دیویدسون، 2003) پاسخ دادند. داده‌های این مطالعه با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و Amos تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل ساختاری پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ویژگی‌های شخصیت با نقش میانجی تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برازش مناسبی داشت. همچنین، در این مدل روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، گشودگی، سازگاری و وظیفه‌شناسی بر تاب‌آوری دانشجویان و روان‌رنجورخویی، گشودگی، سازگاری و وظیفه‌شناسی بر سلامت روان دانشجویان اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0P<)، اما برون‌گرایی بر سلامت روان آنان اثر مستقیم و معناداری نداشت (05/0P>). علاوه بر آن، روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی با میانجی تاب‌آوری بر سلامت روان دانشجویان اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0P<)، اما گشودگی با میانجی تاب‌آوری بر سلامت روان آنان اثر غیرمستقیم و معنادار نداشت (05/0P>).
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم و غیرمستقیم موثر بیشتر ویژگی‌های شخصیتی و تاب‌آوری بر سلامت روان دانشجویان بود. بنابراین، جهت بهبود سلامت روان آنان می‌توان مداخله‌هایی در زمینه ویژگی‌های شخصیتی و تاب‌آوری تدارک دید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Structural Model of Predicting Mental Health based on Personality Traits with the Mediating Role of Resilience in Islamic Azad University Students

نویسندگان [English]

  • ,mahnaz Hasheminezhad 1
  • Akbar Mohammadi 2
  • sara Haghighat 3

1 PhD student in Phycology, Department of Educational Phycology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

2 Assistant Professor of Psychology, Department of Educational Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

3 Assistant Professor of Phycology, Department of Educational Phycology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Mental health plays an important role in the academic and non-academic life of students. Therefore, the present research was conducted with the aim of providing a structural model of predicting mental health based on personality traits with the mediating role of resilience in Islamic Azad University students.
Methodology: This study was a cross-sectional from type of correlational. The research population was all the students of the Islamic Azad University of Tehran city in the academic years of 2022-2023, which the sample size was estimated to be 685 people. The samples of this study were selected by multi-stage cluster sampling method and responded to the research tools including mental health questionnaire (Goldberg and Hillier, 1979), personality traits questionnaire (Costa and McCrae, 1985) and resilience scale (Connor and Davidson, 2003). The data of this study were analyzed by structural equation modeling method in SPSS and Amos software.
Findings: The findings showed that the structural model of predicting mental health based on personality traits with the mediating role of resilience in Islamic Azad University students had a good fit. Also, in this model, neuroticism, extraversion, openness, adaptability and conscientiousness on students' resilience and neuroticism, openness, adaptability and conscientiousness on students' mental health had a direct and significant effect (P<0.05), but extroversion on their mental health did not have a direct and significant effect (P>0.05). In addition, neuroticism, extroversion, adaptability and conscientiousness with the mediating of resilience on students' mental health had an indirect and significant effect (P<0.05), but openness with the mediating of resilience on their mental health did not have an indirect and significant effect (P>0.05).
Conclusion: In general, the results of this study indicated the direct and indirect effects of personality traits and resilience on students' mental health. Therefore, in order to improve their mental health can provide interventions in the field of personality traits and resilience.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • Personality Traits
  • Resilience
  • Students