دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده گرمی والدین در امیدواری دانشجویان در قالب معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 248 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ادراکات والدینی(رابینز، 1994) و امیدواری(اسنایدر و همکاران، 1991) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که میان گرمی والدین و امیدواری دانشجویان روابط مثبت و معناداری وجود دارد و گرمی والدین 19 درصد از تغییرات امیدواری را تبیین می کند. اثرات غیر مستقیم گرمی بر تفکر عاملی و راهبردها نیز مثبت و معنادار بود. مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار بود. به نظر می رسد رفتار گرم و پذیرنده والدین می تواند امید به زندگی را در دانشجویان افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural relationships between Maternal and Paternal Warmth with Hope in Girl Students

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of parents 'warmth in students' hopes in the form of structural equations. In a correlational design, 248 female students from Ferdowsi University of Mashhad were selected by multistage sampling method and completed Perceptions of parents Scale (Robbins, 1994) and Hope scale (Snyder and et.al., 1991). The results showed that there is a positive and significant relationship between the warmth of the parents and the students' hope and parents `s warmth explains 19 percent of hope change.  Warmth`s indirect effects on agency and path ways were also positive and significant. The structural model has a good fit. It seems that the warm and receptive behavior of parents can increase the life expectancy of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paternal Warmth
  • Maternal Warmth
  • Hope
  • Students