دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و استانداردسازی پرسشنامه ذهن خلاق در دانشجویان ایران انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود که از میان آن‌ها 500 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری طبقه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه حاضر بر مبنای چارچوب نظری گاردنر و با استفاده از روش دلفی ساخته شد و دارای 44 عبارت بود. به منظور بررسی ساختار عاملی و روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پس از جمع آوری پرسش نامه‌ها و ارسال آن‌ها برای پژوهشگر، داده‌ها وارد رایانه شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شد
یافته‌ها: بر اساس نتایج 2 عبارت دارای بار عاملی غیر معنی‌دار حذف شد و 44 گویه باقی ماند. برای تعیین برازش گویه‌های باقیمانده از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که مدل 7 عاملی را تأیید کرد و شامل هفت خرده مقیاس انعطاف پذیری، اولویت بندی، تمرکز، ایده زدگی، ریسک پذیری، پشتکار، امید بود. ضریب آلفای کرونباخ که برای سنجش پایایی گویه‌های باقیمانده به کار رفت، نشان داد که این عوامل دارای پایایی مناسب بودند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش با آموزش ذهن خلاق می‌توان زمینه بهزیستی عاطفی، بهبود روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی را فراهم نمود و به افراد کمک کرد تا در زمینه‌های مختلف زندگی موفق‌تر عمل نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creating and Standardizing the Creative Mind Test

نویسندگان [English]

  • Arezoo Vazifeh 1
  • Abotaleb Saadati Shamir 2
  • Hadi Bahrami 3

1 Master student of Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to construct and standardize a creative mind questionnaire in Iranian students.
Methodology: The method of the present study was descriptive. The statistical population of the study was all undergraduate students in the field of psychology of Islamic Azad University, Science and Research Branch, from which 500 people were selected as a sample by stratified sampling. The present questionnaire was based on Gardner’s theoretical framework using the Delphi method and had 44 items. In order to investigate the factor structure and validity of the structure, exploratory factor analysis method was used. After collecting the questionnaires and sending them to the researcher, the data were entered into the computer and data analysis was performed using SPSS and LISREL software.
Results: The results showed that 2 expressions with non-significant factor load were removed and 44 items remained. Confirmatory factor analysis method was used to determine the fit of the remaining items, which confirmed the 7-factor model and included seven subscales of flexibility, prioritization, focus, ideation, risk-taking, perseverance, and hope. Cronbach’s alpha coefficient, which was used to measure the reliability of the remaining items, showed that these factors had good reliability.
Conclusion: Based on the research findings, by training the creative mind, it is possible to provide emotional well-being, improve interpersonal relationships and social adjustment, and help people to be more successful in various areas of life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • standardization
  • Creative Mind
  • students
ابراهیمی، علی‌اکبر و عابدی، احمد. (1394). شناسایی، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش‌دبستانی. اصفهان: انتشارات نوشته.
ابوالقاسمی، مهدی؛ زینلی پور، حسین؛ شیخی، علی اکبر و عصاره، علیرضا، (1397)، طراحی راهبردهای یاددهی – یادگیری، بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی، مجلة علمی پژوهشی «پژوهش‌های برنامة درسی» انجمن مطالعات برنامة درسی ایران، شماره 16
امانی، احمد؛ کشاورز افشار، حسین؛ اسفندیاری، حجت و همکاران. (۱۳۹۲). تعیین رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با سبک‌های هویت در دانشجویان. مجله علوم رفتاری. ۷ (۱): ۲۱-۲۲
حاجی حسین زاده، غلامرضا و بالغی زاده، سوسن. (1383). کاربرد نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در فرایند یاددهی- یادگیری. مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش تهران پژوهشکده تعلیم و تربیت.
حامدیان، صالحه؛ رهبر نیا، فریدون. (1390). بررسی میزان اثربخشی هوش‌های چندگانه گاردنر بر عملکرد حل مساله ریاضی بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم در دانشجویان دختر دوم راهنمایی شهر قوچان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی. دانشگاه فردوسی مشهد.
یوسفی قصابسرایی، مریم و خزایی، کامیان. (1391). تحلیل محتوای کتاب زیستشناسی پایه دوم. بر اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 2(5).
یوسفی، ناصر، (1397). رویکردهای آموزشی انتشارات موسسه پژوهشی کودکان، انتشارات کارگاه کودک
Borland J H. (2005). Gifted Education Without Gifted Children. Conceptions of Giftedness, 1 – 19.
Brackett M A, Mayer J D, Warner R M. (2004). EI and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36(6): 1387- 1402.
Dehani S, Izadi Khah Z, Mohammad Taqi Nasab M, Rezaee E. (2014). Analysis of the route of early maladaptive schemas, strategies of coping with stress and quality of psychological life, the Scientific-Research Journal of Cognitive and Behavioral Sciences, Year Four, Issue II, Serial: 103-118.
Delisle J R. (2014). Dumbing down America: The war on our nation’s brightest young minds (and what we can do to fight back). Waco, TX: Prufrock Press.
Demetriou A, Kazi  Spanoudis G, Makris N. (2019).Predicting school performance from cognitive ability, self-representation, and personality from primary school to senior high school. Intelligence  76(1): 29-38
Gardner H. (1982). A multiplicity of intelligences. Scientific American, 9 (4): 18-23.
Harzing A W, Alakangas S. (2016). Google Scholar, Scopus and the Web of Science: A longitudinal and cross-disciplinary comparison. Scientometrics, 106: 787–804.
Renzulli J S. (2005). The enrichment triad model: a guide for developing defensible programs for the gifted and talented. In Reflections on Gifted Education: Critical Works by Joseph S. Renzulli and Colleagues, ed. SM Reis, pp. 193–210. Waco, TX: Prufrock Press
Sternberg R J & Davidson J E. (2005). Conceptions of giftedness. Cambridge University Press.
Ziegler A. (2005). The Actiotope Model of Giftedness. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson Eds. Conceptions of giftedness (p. 411–436). Cambridge University Press.