دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار ، گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/ijes.2022.249581

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تاثیر شوک فرهنگی بر روی روابط بین فردی دانشجویان تربیت بدنی استان مازندران به منظور ارائه مدل صورت گرفت.
روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها کمی بود و به ­شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بود که با توجه به ملاک حداقل حجم نمونه لازم در تحلیل عاملی تعداد 237نفر بر اساس روش تصادفی طبقه ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه­ محقق ساخته شوک فرهنگی و پرسشنامه روابط بین فردی محمودی و همکاران (1395) استفاده­گردید. روایی پرسشنامه به لحاظ محتوایی و سازه‏ای تأیید شد. برای آزمون پایایی از  پایایی ترکیبی و روایی واگرا و همگرا استفاده گردید. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و Amos استفاده گردید.
یافته ها:  بر اساس یافته‌های تحقیق مشاهده شد که شوک فرهنگی بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران (001/0=Sig، 6/896t=) با ضریب مسیر (703/0-=β) تأثیر منفی مستقیم معناداری دارند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد مؤلفه استرس بین فردی، مؤلفه فاصله فرهنگی، مؤلفه فاصله بین فردی، مؤلفه غم و اندوه، مؤلفه فاصله اخلاقی، مؤلفه فشار روانی- جسمانی و مولفه سردرگمی بر روابط بین فردی دانشجویان اثر منفی معناداری دارند اما اثر مؤلفه طرد شدن  و اضطراب و خستگی بر روابط بین فردی دانشجویان معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Cultural Shock Dimensions and Interpersonal Relationships in Students

نویسندگان [English]

  • Akram Ansari 1
  • Vahid Fallah 2
  • Mohammad Salehi 3

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of culture shock on interpersonal relationships of physical education students in Mazandaran province.
Methodology: The research method was applied in terms of purpose and quantitative in terms of data collection and was conducted in the field. The statistical population of this study included all physical education students of free and public universities in Mazandaran province. According to the criterion of the minimum sample size required in factor analysis, 237 people were selected as a statistical sample based on stratified random sampling method. To collect data, the researcher-made cultural shock questionnaire and the interpersonal relations questionnaire of Mahmoudi et al. The content of the questionnaire was confirmed in terms of content and structure. Combined reliability and divergent and convergent validity were used for reliability test. It was also used to analyze the data using SPSS and Amos software.
Findings: Based on the research findings, it was observed that culture shock has a significant direct negative effect on interpersonal relationships of university students in Mazandaran province (Sig = 0.001, t = 896.6) with path coefficient (β = -0.703).
Conclusion: The results showed that interpersonal stress component, cultural distance component, interpersonal distance component, sadness component, moral distance component, psychological-physical stress component and confusion component have a significant negative effect on studentschr('39') interpersonal relationships but the effect of rejection and anxiety component. And fatigue on studentschr('39') interpersonal relationships was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural shock
  • Interpersonal Relationships
  • Students
  • Structural Equations