دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

امین اکبرپور؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمدعلی نادی خوراسگانی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 295-310

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005316.1425

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود . روش شناسی: پژوهش حاضر با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،  ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

کیوان کاوه؛ تقی آقا حسینی؛ محبوبه سادات فدوی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546559.1235

چکیده
  هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر ...  بیشتر

ارائه الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی بر اساس ارزش‌های اجتماعی (مورد مطالعه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی)

سوسن رسولی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.547533.1252

چکیده
  هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر ...  بیشتر

روانشناسی
طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دانیال پورهاشمی؛ فرشته کردستانی؛ لطف اله عباسی سروک

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 392-410

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000444.1399

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از روش گرندد تئوری، برای شناسایی عوامل موثر بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه ...  بیشتر

شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا خوش نژاد؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان؛ مژگان عبدالهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 221-232

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.562042.1351

چکیده
  هدف: دانشگاه‌ها نقش مهمی در پویایی و رشد منطقه‌ای دارند و دانشگاه‌های نسل چهارم نسبت به دانشگاه‌های نسل اول تا سوم، نقش موثرتری در این زمینه دارند. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نادیا لشکری؛ محمد صالحی؛ فرشیده ضامنی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242051

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه­بندی ابعاد و مؤلفه­های آینده پژوهی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران بود.روش­: این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده­ها، ...  بیشتر

شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نوشا هژبرنژاد؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ محمدنقی ایمانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 287-298

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های راهبردی- بومی مؤثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت استعداد بودند که بعد از انجام مصاحبه 13 اشباع نظری صورت گرفت. در ضمن مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه‌ها ...  بیشتر

واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP

مریم باقی مرقی؛ سعید علیزاده؛ رضا سورانی یانچشمه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 180-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242023

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ، رتبه بندی و ارزیابی مؤلفه­های شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش:  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی  و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها ، از نوع آمیخته (اکتشافی) بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بودند از کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال ...  بیشتر