دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی

سکینه خاتون غضنفری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 184-193

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242042

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، مدل­یابی روابط سیستم مدیریت منابع انسانی با انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی بود.روش: روش پژوهش ترکیبی از نوع آمیخته (کمی-کیفی) اکتشافی بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل معاونین دانشگاه در بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع (معاونت پشتیبانی) مراکز آموزش عالی استان مازندران بود که با استفاده از ...  بیشتر

واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP

مریم باقی مرقی؛ سعید علیزاده؛ رضا سورانی یانچشمه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 180-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242023

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ، رتبه بندی و ارزیابی مؤلفه­های شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش:  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی  و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها ، از نوع آمیخته (اکتشافی) بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بودند از کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال ...  بیشتر

نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی

اکبر زارع شاه آبادی؛ لیلی بنیاد؛ فاطمه صیادی؛ لیلی بنیاد

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 121-140

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی می‌باشد. تحقیق از نوع پیمایش بوده و برای جمع آوری داده‌های آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را خانواده‌های یزدی دارای دانش آموخته دانشگاهی، تشکیل ‌می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران تعداد384 نفر از خانواده‌ها ...  بیشتر