دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد،

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی می‌باشد. تحقیق از نوع پیمایش بوده و برای جمع آوری داده‌های آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را خانواده‌های یزدی دارای دانش آموخته دانشگاهی، تشکیل ‌می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران تعداد384 نفر از خانواده‌ها به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. پس از محاسبۀ روایی و پایایی ابزار، داده‌ها با نرم افزار  spssو روش‌های آماری آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد نقش عوامل خانوادگی (نظم در خانواده شامل: همگامی، همفکری، هم‌بختی، همدلی و همچنین پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده شامل: تحصیلات والدین، شغل پدر، درآمد و وضعیت مالکیت مسکن خانواده)، در میزان شایستگی دانش‌آموختگان تایید شد. نتایج حاصل از معادله رگرسیونی در میان پاسخگویان نشان داد که در مجموع به ترتیب 3 متغیر همگامی، هم بختی و همفکری توانستند 17/0درصد از واریانس متغیر شایستگی را تبیین کنند. و متغیر همگامی با ضریب 279/0 بیشترین تاثیر را در تبیین شایستگی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of relationship role of family in the competence of university graduates Yazdi families

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship role of family in the competence of university graduates is family Yazdi. This research was survey and questionnaires were used to collect data techniques. The population of this research Yazdi families who are university graduates, are based on a sample of 384 families were selected as sample. After calculating the validity and reliability, data spss software and statistical methods, ANOVA test and Pearson correlation and regression analysis were analyzed. Results showed the role of family (Order in the family include: synchronous, sympathy, and empathy The chance as well as socio-economic status, including parental education, father's occupation, income and housing situation), In the competence of graduates was confirmed. The results of regression equation among the respondents indicated that total by 3 covariates, both happiness and sympathy could 17/0% of the variance explained merit. In other words, 279/0 covariate factor in explaining the merits has the greatest impact.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • discipline in the family
  • graduates