دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دواحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مدل­یابی روابط سیستم مدیریت منابع انسانی با انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی بود.
روش: روش پژوهش ترکیبی از نوع آمیخته (کمی-کیفی) اکتشافی بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل معاونین دانشگاه در بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع (معاونت پشتیبانی) مراکز آموزش عالی استان مازندران بود که با استفاده از روش نمونه­گیری «نمونه­های حاوی اطلاعات غنی» با 20 نفر از معاونین با روش دلفی و استفاده از پرسشنامه­های نیمه ساختاریافته؛ مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری پژوهش، در بخش کمی شامل اعضاء هیئت علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام) مراکز آموزش عالی استان مازندران در سال تحصیلی 98-1397 بودندکه با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی چندمرحله­ای با فرمول کوکران تعداد 338 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی و انتصاب مطلوب مدیران بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و پذیرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزارهای Spss و Amos انجام شد.
یافته ها: نتایج بخش کیفی حاکی از آن بود که سیستم مدیریت منابع انسانی دارای هشت بعد و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی دارای دوازده بعد بود. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی مورد تائید واقع شدند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش انتصاب مطلوب مدیران در مراکز آموزشی منجر به تقویت و عملکرد درست منابع انسانی و متعاقبا راندمان بالای نظام آموزشی می شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Model of the Relationship between Human Resource Management system and Appointment Based on the Competence of Managers in the Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Sakine Khatoon Ghazanfari 1
  • Reza Yoosefi Saeedabadi 2
  • Vahid Fallah 3

1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to model the relationship between human resource management system and appointment based on the competence of managers in the higher education system.
Methodology: The research method was a combination of mixed (quantitative-qualitative) exploratory type. In the qualitative section, the statistical population included university deputies in the department of management and resources development (support) of higher education centers in Mazandaran province. Using the "rich information samples" sampling method with 20 deputies by Delphi method and using semi-structured questionnaires; an interview was conducted. The statistical population of the study, in a small part, included the faculty members (instructor, assistant professor, associate professor and full professor) of higher education centers in Mazandaran province in the academic year 2018- 19. People were selected as the research sample. The data collection tools in the quantitative part were human resource management questionnaires and the desired appointment of managers. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaires was calculated and accepted through Cronbach’s alpha coefficient. Data analysis was performed using exploratory and confirmatory factor analysis with Spss and Amos software.
Results: The results of the qualitative section indicated that the human resource management system had eight dimensions and the appointment of competency-based managers had twelve dimensions. The results of the quantitative section showed that all aspects of the human resource management system and the appointment of managers based on competence were approved.
Conclusion: Based on the research findings, the optimal appointment of managers in educational centers leads to the strengthening and proper functioning of human resources and consequently the high efficiency of the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Appointment of Managers
  • competency
  • higher education system
اثباتی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم و حیدری، یونس. (1393). بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران دانشگاه های دولتی ایران،مجله فرایند مدیریت و توسعه،25(1): 92-6.
احمدپور داریانی، محمود. (1396). شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسسب و کارهای کوچک و متوسط، توسعه کارآفرینی، 1(10):1-20.
اسماعیلی،سمیرا؛ اسدی، سعید و نورمحمدی، حمزه علی. (1397). اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتصاب مدیران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس فرایند تحلیل شبکه، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 32(2):13-52.
امیدی،فریدون؛ موسوی،سیده آمنه. (1397). سکوت سازمانی:ترک شغل و فشار روانی به عنوان عامل ایجاد کننده آن، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران، انجمن مدیریت ایران.
پیریائی, حسین. (۱۳۹۴)، معیارهای انتصاب مدیران آموزش وپرورش، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، دبی، موسسه سرآمدهمایش کارین.
خورشید، صدیقه؛ اصغرزاده، زینب؛ طلاکیان، پردیس. (1394). رتبه بندی مهارت ها و شایستگی های مدیریتی تأثیرگذار بر انتخاب و انتصاب مدیران ارشد بیمارستان ها مبتنی بر AHP،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن21،تهران،موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
ذباح،لیلا. (1388). مدیریت منابع انسانی در پرتو ارزش های استراتژیک حاکم بر بخش انرژی،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7(4): .96-61.
عباسی،عباس؛ علی محمدلو، مسلم، کریمی،زهرا. (1397). طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت های مدیران در سطوح مختلف سازمانی،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول). 27(87):45-73.
علیزاده،سوده؛ فرهنگی،علی اکبر؛ سبک رو، مهدی. (1395). تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر قصد ترک خدمت پرستاران،اولین همایش ملی رویکردهی نوین در حسابداری و مدیریت،میانه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ۱۶ (۲):۷۲-۷۸.
فقیهی، ابوالحسن؛ آغاز، عسل. (1390). مدیریت منابع انسانی در کشورهای در حال گذار:رویکردی بوم شناسانه،پژوهش های مدیریت عمومی، 4(22):4-5.
قائمی طلب، فرشته سادات؛ قدوسی، محمد. (1397). بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک و فازی در رتبه بندی ریسک های منابع انسانی،پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت  و حسابداری، تهران،انجمن مدیریت ایران.
گودرزی، محمدرضا؛ سلطانی، ایرج. (1397). ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی(مورد مطالعه:دانشگاه پیام نور)، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 7(2): 131-109.
Hung R Y Y, Lien B Y H, Yang B, Wu C M, et all. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review, 20(2): 213-225.
Huselid MA, Becker BE. (2010). Bridging micro and macro domains: Workforce differentiation and strategic human resource management. Journal of management,
Innocenzo L, Mathieu JE, Kukenberger MR. (2016). A meta-analysis of different forms of shared leadership–team performance relations. Journal of Management, 42(7):1964-1991.
Kavanagh MJ, Johnson RD. (2017). Human resource information systems: Basics, applications, and future directions: Sage Publications.
Yeganeh H, Z Su. (2008). “An examination of human resource management practices in Iranian public sector”, Personnel Review, 37(2): 203-221.