دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه روان شناختی با صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی بامیانجیگری فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان دماوند

جواد لاله؛ افسانه صابر گرکانی؛ علاء الدین اعتماد اهری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 233-244

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.534892.1126

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش، مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه روان شناختی با صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی با میانجیگری فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان دماوند بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تمامی مدیران آموزشی مدارس شهرستان دماوند در سال تحصیلی 99-1398 ...  بیشتر

ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سمیرا اشکبوس؛ مهری دارایی؛ ابراهیم پور حسینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 76-88

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.531709.1071

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.روش شناسی: نوع روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی(کیفی- کمّی) و از نظر هدف پژوهشی کاربردی بود. در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی، تعداد 15 خبره(حوزه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1399) در سه دور در تکمیل پرسشنامه‌ها تا تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سازمانی ...  بیشتر

مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد

افسانه پیر مغان؛ رضوان حسین قلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 116-129

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532315.1078

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد بر اساس دیدگاه شاین بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا  قوم‌نگاری با رویکرد کیفی بود. نمونه موردمطالعه را 15 نفر از مدیران، معاونان، معلمان و دانش­آموزان در دو مدرسه ابتدایی  دخترانه و پسرانه در شهر مشهد در سال تحصیلی ...  بیشتر

ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای

سکینه رضائی سیروس؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 92-102

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242034

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه ای انجام شد.روش: روش پژوهش  ازنظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده (کمی) بود. جامعۀ آماری، مدیران شهرداری شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 315 نفر انتخاب ...  بیشتر