دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه ای انجام شد.
روش: روش پژوهش  ازنظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده (کمی) بود. جامعۀ آماری، مدیران شهرداری شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 315 نفر انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته) انجام پذیرفت. در پژوهش حاضر ، به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که همگی مورد تایید قرارگرفتند. برای تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های الگو یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SMAR PLS و آزمون تی تک گروهی استفاده شد.
یافته ها: بنابر یافته های پژوهش فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه ای  بر بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر داشت.
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته های پژوهش مولفه‌های فرهنگ سازمانی، صلاحیت حرفه‌ای، به عنوان عوامل پیش‌بینی کننده بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی می‌باشند
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Model for Predicting Return on Investment in Training and Improvement of Human Resources Based on the Components of Organizational Culture and Professional Competence

نویسندگان [English]

  • Sakine Rezaie Siroos 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Asghar Sharifi 2

1 PhD Student in Educational Management, Roodehen Branch, Islamic Azad University of Roodehen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Roodehen Branch, Islamic Azad University of Roodehen, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to provide a model for predicting return on investment in training and improvement of human resources based on the components of organizational culture and professional competence.
Methodology: The research method was applied in terms of purpose and (quantitative) in terms of data type. The statistical population included the mayors of Tehran, who were selected using Cochran’s formula and stratified random sampling, 315 people. Data collection was done by two methods: documentary and field (standard and researcher-made questionnaire). In the present study, in order to determine the validity of the questionnaire, apparent, content and structural validity were used, and to determine the reliability, Cronbach’s alpha and combined reliability were used, which were all confirmed. To analyze the data, structural equation modeling tests using SMAR PLS software and one-group t-test were used.
Result: According to the findings of organizational culture, research and professional competence for return on investment in education and human resource creation of Tehran Municipality is effective.
Conclusion: The results showed that the components of organizational culture, professional competence, as predictors of return on investment in education and improvement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return on Investment
  • Organizational Culture
  • Professional competence
جعفر­زاده، محمد­رحیم. (1386). بازگشت سرمایه، الگویی برای ارزیابی اثربخشی آموزش. مجله تدبیر، 80: 39-35.
جلیل ­وند، محمد­امین. (1388). ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه. ماهنامه مدت، 72،:70-68.
سیف‌نراقی، مریم ؛ نادریف عزت‌الله. (1379). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی: با تاکید بر علوم تربیتی. نشر بدر.
ضیایی، محمد­صادق؛ روشندل، طاهر و نرگسیان، عباس. (1390). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران: بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 45(1): 72-49.
محمد­پور زرندی، حسین و تقوی­فرد، محمد­تقی. (1393). احتساب نرخ بازگشت سرمایه دوره­های تخصصی شهرداری تهران. اقتصاد و مدیریت شهری. 8: 16-1.
ملکی، حسن. (1384). صلاحیت­های حرفه­ای. مجله رشد، 94، 65-62.
Bélanger J, Haines V Y, Bernard M. (2018). Human resources professionals and the cost/benefit argument: rational persuasion in action in municipal organizations. The International Journal of Human Resource Management, 29(16): 2431-2454.
Chai H C. (2017). Education and Human Resources Development for the Knowledge Economy: A Personal Perspective. In Global Voices in Education (pp. 85-98). Springer Singapore.
Coccia M. (2018). Competition between basic and applied research in the organizational behaviour of public research labs. Journal of Economics Library, 5(2): 118-133.
Denison D. (2000). "Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?"
Epstein R M, Hundert E M. (2002). Defining and assessing professional competence. Jama, 287(2): 226-235.
Fedorova S N, Kartashova E P, Mukhametshina R F, Zalomnova S P, eet all. (2016). Managerial features of the municipal educational system in Russia. International Review of Management and Marketing, 6(2S).
Garavan T N, Carbery R, Rock A. (2012). Mapping talent development: definition, scope and architecture. European journal of training and development.
Grugulis I. (2018). Human resource development. In Human Resource Management (pp. 295-310). Routledge.
Persson S S, Lindström P N, Pettersson P, & Andersson I. (2018). Workplace relationships impact self-rated health: A survey of Swedish municipal health care employees. Work, 60(1): 85-94.
Werner J M, DeSimone R L. (2006). Human resource development. Cengage Learning.