دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

ماندانا فرهناک؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 29-40

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533013.1089

چکیده
  هدف: با توجه به نقش برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در موفقیت و عملکرد تحصیلی، هدف این پژوهش ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود.روش‌شناسی: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری و خبرگان برنامه‌درسی ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب

سیده زهرا نبوی زاده؛ علی اصغر ماشینچی؛ سید احمد هاشمی؛ صدیقه محمدجانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 241-253

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532172.1076

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب بود.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان ارزشیابی توصیفی در سال 1399 بودند که با توجه به ملاک‌های ورود به مطالعه تعداد 30 نفر طبق اصل ...  بیشتر

شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سید کمال علایی موسوی؛ سید احمد هاشمی؛ مهدی باقری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 234-246

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.248652

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شایستگی حرفه‌ای مدیران آموزش متوسطه کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌باشد.روش‌شناسی: روش پژوهش برحسب هدف بنیادی - کاربردی، و برحسب  نحوه گردآوری داده‌ها از نوع داده‌ها آمیخته (کیفی ـ کمی ) از نوع اکتشافی  برحسب روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای ...  بیشتر