دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شایستگی حرفه‌ای مدیران آموزش متوسطه کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌باشد.
روششناسی: روش پژوهش برحسب هدف بنیادی - کاربردی، و برحسب  نحوه گردآوری داده‌ها از نوع داده‌ها آمیختهیفی ـ کمی ) از نوع اکتشافی  برحسب روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی و خبرگان و صاحبنظران مدیران آموزشی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و اصل اشباع 15 نفر به عنوان مصاحبه‌شونده انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه آماری شامل مدیران و معاونین آموزش و پرورش تهران که به تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوریداده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساخته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته محیط یادگیری برگرفته از مصاحبه و بر پایه مبانی نظری به صورت محقق ساخته بود . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از  تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی و تحلیل عاملی تأییدی برای ارائه مدل تحقیق و همچنین تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) با نرم‌افزار AMOSاستفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های  حرفه‌ای  شایستگی به ترتیب اولویت متغیر شایستگی فردی، شایستگی اخلاقی، شایستگیفنی، شایستگی اداری، شایستگی سازمانی، شایستگی ارتباطی و شایستگی عملکردی بوده که در الگو از اعتبار مناسب برخوردار بود.
بحث و نتیجه گیری: در نتیجه می‌توان به رفع ابهام عملکردی مدیران آموزش و پرورش همت گذاشت و چشم‌انداز شفاف و بهینه‌ای را برای تأمین،تربیت و نگهداشت منابع انسانی آموزش و پرورش فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Competencies of Educational Managers based on the Document of Fundamental Transformation of Education

نویسندگان [English]

  • Seyed Kamal Alayi 1
  • Seyed Ahmad Hashemi 2
  • Mahdi Bagheri 3

1 Department of Educational Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 ssociate professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University,Lamerd , Iran

3 Associate professor, Department of public Administration, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the aim of comparison the academic performance and mental health of gifted and normal female students.
Methodology: This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was causal-comparative. The research population was gifted and normal female students of Talesh Township in the academic years of 2018-19. The population of gifted female students was 104 people, which according to Krejcie and Morgan table number of 82 people were selected as a sample by simple random sampling method and accordingly, 82 normal female students who were matched with them were selected as a sample by purposive sampling method. The research tools were included the academic performance questionnaire (Pham & Taylor, 1999) and symptom checklist revised of mental disorders (Drogatis, Lipman & Covi, 1973). Data were analyzed by dependent t-test in SPSS-20 software.
Findings: The findings showed that gifted and normal female students were significantly different in terms of academic performance and all five components including self-efficacy, emotional effects, planning, lack of outcome control and motivation (P<0.05). In the other words, gifted female students were better off in terms of academic performance and its components. Other findings showed that gifted and normal female students were significantly different only in terms of two components of mental health including somatization and obsessive-compulsive (P<0.05), but in terms of overall mental health and other components including interpersonal sensitivity, depression, anxiety, aggression, phobia, paranoid ideation and psychoticism were not significantly different (P>0.05). In the other words, gifted female students were worse off only in terms of the two components of somatization and obsessive-compulsive, but there was no significant difference in terms of overall mental health and other components.
Conclusion: According to the results of the present study, planning is necessary to improve the academic performance of normal female students and reduce somatization and obsessive-compulsive of gifted female students.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competence
  • Communication Competence
  • Performance Competence
  • Organizational Competence
  • Structural Equation Modeling
Avoid L., & Black W. L. (2014). The Changing Role of the Principal (How-Hight-Achieving Districs are Recalibratingm School LeardershipI. Centre for American Progress: www.americanprogras.org
Beltyukova, NP; Grishaeva, AV; & Karataeva, NV. (2015). Foreign-Language Project-based Method as a Means of Forming Professional Competence in Bachelors of Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 200, 398-402.
Bordbar, G., & Shakeri, F. (2012). Analyzing the quality of competency based selection of department head at Yazd University. Production and Operations Management, 2 (2), 101-120 [In Persian].
Brinckmann, J. (2008). Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms, A Theoretical and Empirical Analysis Concerning Competencies of Entrepreneurial Teams and the Development of Their Ventures. Springer.
Cohen, DJ. (2015). HR past, present and future: A call for consistent practices and a focus on competencies. Human Resource Management Review, 25, 205-215.
Draganidis, F; & Mentzas, G. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. Information Management & Computer Security, 14 (1), 51-64.
Ekrami M and Rajabzadeh S (2011). Development of components of managers' competency scale. Management and Development Process Quarterly; 77: 49-69.
Francisco J. Lara, Helena Mogorrón-Guerrero & Samuel Ribeiro-Navarrete (2020), Knowledge of managerial competencies: cross-cultural analysis between American and European students, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33:1, 2059-2074, DOI: 10.1080/1331677X.2019.1585271
Goodarzvand M & Taheri A (2012). Investigating the position of management training in engineering with the aim of educating managers on the basis of competence. Iranian Engineering Education Quarterly; 14 (53): 1-18.
Jafari P et al. (2013). Pattern of improving the effectiveness of managers of departments of universities and higher education centers (case study of Islamic Azad University). Social Welfare Planning and Development Quarterly; 14: 209-250.
Jalocha, B; Krane, HP; Ekambaram, A. & Prawelska-Skrzypek, G. (2014). Key Competencies of Public Sector Project Managers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 119, 247-256.
Komalasari, Komalasari & Arafat, Yasir. (2020). Principal’s Management Competencies in Improving the Quality of Education. Journal of Social Work and Science Education. 1. 181-193. 10.52690/jswse.v1i2.47.
Liikamaa, K. (2015). Developing a project manager’s competencies: A collective view of the most important competencies. Procedia Manufacturing, 3, 681-687.
Luhova, Viktoriia & Serikov, Denys & Liutviieva, Yaroslava & Serikova, Тetiana & Kovalova, Viktoriia. (2021). Directions to develop managerial competence in managers of different types. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 43. 269-275. 10.15544/mts.2021.23.
Lutsʹkyy O. L. (2012). Methodological recommendations to academic staff for the development of managerial competence of officers at State Border Protection Service. Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University "Ukraine". № 5: 131–134. Retrieved from Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_30 [10.05.2021].
Mahmoodi A; Abedi A & Heidari Y (2012). Assessing the professional competencies of department heads. Development Management Process Quarterly; 21 (1): 69-92
Mahmoodi M; Zarei Matin H & Bahiraei P. (2012). Identify and explain the competencies of university managers. Quarterly Journal of Management at Islamic University; 1 (1): 114-143
Mirghafouri H; Mousavi M & Sadeghi Z. (2012). An analysis on the development of competencies of university department heads (Case study: Yazd universities). Higher Education Quarterly; 6 (24): 35-51
Mirsapasi N & Gholamzadeh D (2009). Designing a competency model for training managers in the public sector of Iran. Journal of Management Research; 83: 1-16
Olifira L. (2010). The problem of forming the professional management competence of directors of educational institutions in psychological and pedagogical research. Theory and Methodology of Educational Management. № 3. Retrieved from http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10olippr.pdf [10.05.2021].
Pillay, R. (2008). Defining competencies for hospital management a comparative analysis of the public and private sectors. Leadership in Health Services, 21 (2), 99-110
Roszyk-Kowalska, G., Kraśniak, J. (2020), Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora Hi-Tech. Diagnozalukiumiejętności [Key competences of managerial staff of companies in the high technology sector. Skill Gap Diagnosis], Przegląd Organizacji, no 4 (963).
Roszyk-Kowalska, Gabriela. (2021). Hi-Tech–Determinants Restricting Competencies of Managers. Journal of Innovation and Business Best Practice. 1-13. 10.5171/2021.756584.
Tiruneh, G.G., Fayek, A.R. (2019)Competency and Performance Measures for Organizations in the Construction Industry, Canadian Journal of Civil Engineering, Received December 04, 2019, https://doi.org/10.1139/cjce-0769
Tomastika, M., Strohmandlb, J., & Cechc, P. (2015). Managerial competency of crisis managers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3964-3969.
Trivellas, Panagiotis & Reklitis, Panagiotis. (2014). Leadership Competencies Profiles and Managerial Effectiveness in Greece. Procedia Economics and Finance. 9. 380–390. 10.1016/S2212-5671(14)00039-2.
Virtanen, T. (2000). Changing competences of public sector managers: tensions in commitment.  The International Journal of Public Sector Management, 13 (4), 333-341