دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان

جلال کارآمد؛ وحید فلاح؛ لادن سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.704000

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

علوم اجتماعی
طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

زهرا صادقلو؛ لادن سلیمی؛ وحید فلاح

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1999748.1395

چکیده
  هدف: با توجه به رشد روزافزون استفاده از بازی‌های دیجیتال و غیردیجیتال، هدف این مطالعه طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه خبرگان و متخصصان برنامه‌درسی و بازی‌های ...  بیشتر

علوم اجتماعی
ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان

صابر صالح نژاد بهرستاقی؛ سیده عصمت رسولی؛ لادن سلیمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 265-276

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972323.1358

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی-کاربردی؛ و از نظر دادههای اطلاعاتی، این پژوهش ترکیبی اکتشافی بود که ضمن عنایت به نظرات خبرگان تعلیم و تربیت، به بررسی ابعاد، مولفهها و شاخصهای متغییر های مورد نظر مبادرت ورزیده و با استفاده از روش ...  بیشتر