دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

2 استادیار، فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

3 استادیار، علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ساری، ساری، ایران.

10.22034/ijes.2023.704000

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان انجام شد.
روش شناسی: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای مرحله ای، در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل همتاسازی شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش فلسفه به روش روایتی قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. به­منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی بیلس (2009) و خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (2002) استفاده شد. داده های گردآوری‌شده از طریق آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-V22 تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که روش (آموزش فلسفه به روش روایتی) بر نمرات خودآگاهی هیجانی تاثیر داشته است بطوری که گروه آزمایشی (آموزش فلسفه به روش روایتی) و نسبت به  گروه کنترل موجب افزایش نمرات خودآگاهی هیجانی شده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی در بین نوجوانان موثر است. همچنین آموزش فلسفه به روش روایتی بر خودآگاهی هیجانی در نوجوانان موثر بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود آموزش فلسفه به روش روایتی در برنامه آموزشی دانش آموزان گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training of philosophical Thinking in Narrative Method on Epistemological Beliefs and Emotional Self-Awareness in Teenagers

نویسندگان [English]

  • Jalal Karamad 1
  • Vahid Fallah 2
  • Laden Salimi 3

1

2

3

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to evaluate the effect of teaching narrative philosophy on epistemological beliefs and emotional self-awareness in adolescents.
Methodology: In terms of purpose and research method, the research method was a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control and follow-up group. The statistical population was 30 students who were matched in two experimental and control groups using stepwise cluster sampling. The experimental group spent 8 90-minute sessions teaching philosophy, and the control group remained on the waiting list. In order to collect data, Biles (2009) Epistemological Beliefs Questionnaire and Grant et al. (2002) used the emotional self-awareness questionnaire. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics (repeated measures analysis of variance) using SPSS-V22 software.
Findings: Findings showed that the method (teaching philosophy in a narrative method) had an effect on emotional self-awareness scores so that the experimental group (teaching philosophy in a narrative method) and compared to the control group increased emotional self-awareness scores.
Conclusion: The results showed that teaching philosophy to narration is effective in epistemological beliefs in adolescents. Also, teaching philosophy according to narration is effective in adolescentschr(chr('39')39chr('39')) emotional self-awareness. Therefore, it is suggested that teaching philosophy be included in the studentschr(chr('39')39chr('39')) curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Philosophy Teaching
  • Epistemological Beliefs
  • Emotional Self-Awareness