دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران،

2 دانشیار، گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار آمار کاربردی، گروه روش های آماری و مدلسازی جمعیت، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناختی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/ijes.2022.545899.1228

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان  در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 17 نفر بر اساس روش اشباع نظری و  به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که برای اعتبار یافته‌ها از استراتژی بازبینی مجدد توسط خود محقق و روایی صوری (اساتید دانشگاهی) و برای پایایی از ضریب توافق کدگذاری دو کدگذار استفاده شد که 89/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز کدگذاری به شیوه تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA19 استفاده شد. 
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که برای الگوی استراتژیک توسعه شایستگی‌های کارآفرینی دانشجویان 115 مضمون پایه، 12مضمون محوری و 3 مضمون انتخابی شناسایی شد؛ به‌طوری که مضامین انتخابی شامل استراتژی اشتیاق (سرمایه ریسک‌پذیر، نوآوری و رشد بالا)، توانایی (رقابت، جذب فناوری، سرمایه انسانی و فرصت‌های نوپا) و استراتژی گرایش (درک فرصت، ریسک‌پذیری، پشتیبانی فرهنگی، شبکه‌سازی و مهارت) بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت برنامه‌ریزان نظام دانشگاهی از یک‌سو برای افزایش و توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه دانشجویان باید به انگیزش و تشویق و رفع موانع مالی و ساختاری بپردازنند و از سوی دیگر، باید بر روی توانمندسازی کارآفرینان و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Model of Entrepreneurial Competencies of Students of Guilan University of Applied Sciences

نویسندگان [English]

  • Majid Sabk Ara 1
  • Afsaneh Bagheri 2
  • Arezoo Bagheri 3
  • Parviz Saketi 4

1 PhD student, Entrepreneurship Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Applied Statistics, Department of Statistical Methods and Population Modeling, Country Population Research Institute, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research was to design a strategic model for the development of entrepreneurship competencies of students of the University of Applied Sciences.
Methodology: The present study was applied in terms of the purpose and qualitative in terms of the research method employed. The research population included the academic experts of Gilan University of Applied Sciences in the academic year of 2020-21, 17 of whom were selected based on the theoretical saturation method and purposefully. The research tool was a semi-structured interview, which was used to validate the findings from the re-review strategy by the researcher and formal validity (university professors) and for reliability, the coding agreement coefficient of two coders was used, which was 0.89. For data analysis, coding using thematic analysis method was used in MAXQDA19 software.
Findings: The findings showed that 115 initial themes, 12 central themes and 3 optional themes were identified for the strategic model of developing students' entrepreneurial competencies; So that the chosen themes included passion strategy (venture capital, innovation and high growth), ability (competition, technology absorption, human capital and new opportunities) and orientation strategy (opportunity understanding, risk-taking, cultural support, networking and skill).
Conclusion: According to the results, it can be said that the planners of the university system, on the one hand, should motivate and encourage and remove financial and structural obstacles to increase and develop the entrepreneurial skills of students, and on the other hand, they should focus on empowering entrepreneurs and the cultural and social contexts of entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic model
  • Entrepreneurial Competencies
  • Applied Scientific Comprehensive University
Aliabadi V, Gholamrazai S. (2017). The role of entrepreneurial competencies to tendency for SMEs startup by the students of agricultural extension and education at Bu Ali Sina university, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(41): 41-52. (In Persian)
Al-Zubi H. A. (2016). Strategic thinking competencies and their impact on strategic flexibility. Journal of Current Research in Science, 4(1): 35-40.
Anwari M, Badlabadi H, Najafnejad B. (2013). Presentation of indigenous entrepreneurship model of Iran, national conference of entrepreneur university (knowledge-based industry), Babolsar, Mazandaran University. (In Persian)
Badsar M, Rezaei R, Salahi Moghadam N. (2014). The Effect of emotional intelligence on students’ entrepreneurship competencies in agricultural majors (case study: university of Zanjan). Journal of Entrepreneurship Development, 7(3): 407-425. (In Persian)
Bagheri A, Taghavi M, Abadi F, Arasti Z. (2015). Identifying entrepreneurial competencies focusing on entrepreneurs with physical and mobility disabilities. Journal of Entrepreneurship Development, 8(3): 473-492. (In Persian)
El-Jardali F, Ataya N, Fadlallah R. (2018). Changing roles of universities in the era of SDGs: rising up to the global challenge through institutionalising partnerships with governments and communities. Health Research Policy and Systems, 16(1): 1-5.
Esubalew A A, Raghurama A. (2020). The mediating effect of entrepreneurs competency on the relationship between bank finance and performance of micro, small, and medium enterprises. European Research on Management and Business Economics, 26(2): 87-95.
Ferreras-Garcia R, Sales-Zaguirre J, Serradell-López E. (2021). Developing entrepreneurial competencies in higher education: a structural model approach. Journal of Education+ Training, 63(5): 720-743.
Ghlichlee B, Makani A. (2016). The entrepreneurial competencies, innovation and performance of knowledge-base enterprises. Journal of Strategic Management Studies, 7(4): 89-106.
Glackin C E, Phelan S. E. (2020). Improving entrepreneurial competencies in the classroom: an extension and in-study replication. New England Journal of Entrepreneurship, 23(2): 79-96.
Kamari H, Nourian M, Soleimani N, Masudi Nadushan E. (2018). Designing strategic thinking model for applied academic aniversities. Educational Administration Research, 9(35): 41-60. (In Persian)
Mitchelmore S, Rowley J. (2014). Entrepreneurial competencies of women entrepreneurs pursuing business growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(1): 125-42.
Movahedi R, Jalilian S. (2020). Entrepreneurial competencies of managers in hamedan's rural women cooperatives. International Journal of Agricultural Management and Development, 10(2): 175-188. (In Persian)
Norzailan Z, Yusof S. M, Othman R. (2016). Developing strategic leadership competencies. Journal of Advanced Management Science 4(1): 66-71.
Pepple G. J, Enuoh R. O. (2020). Entrepreneurial competencies: a required skill for business performance eurppean journal of business and innovation research, Business and Innovation Research, 8(3): 50-61.
Savanevicienė A, Stukaitė D, Silingienė V. (2008). Development of strategic individual competences. Engineering economics, 58(3): 81-88.
Schneider K, Albornoz C. (2018). Theoretical model of fundamental entrepreneurial competencies. Science Journal of Education, 6(1): 8-16.