دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی

حمیرا محرابی؛ امیرحسین محمودی؛ علیرضا عراقیه

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.561297.1347

چکیده
  هدف: رهبری خلاق نقش مهمی در بهبود و ارتقای جایگاه سازمان و ایجاد مزیت رقابتی دارد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران و خبرگان رهبری خلاق در آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که طبق اصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی و اعتبارسنجی مولفه‌های اصلی دوره‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس فراترکیب و مصاحبه

محمدرضا احتشامی؛ زینب گلزاری؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541526.1181

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، به جهت طراحی الگوی دوره‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده فراترکیب بود. نمونه اولیه‌ای مشتمل بر 3152 پژوهش که از پایگاههای علمی از سالهای 2000 تا 2020 به دست آمد که  پس از غربالگری از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روش‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد شهروند جهانی

امین رضائی؛ زهره سعادتمند؛ جهانبخش رحمانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.539605.1166

چکیده
  هدف: یکی ازدغدغه های اصلی جامعه کنونی که پایه ریزی درجهت تشکیل جامعه ای سالم و رشدیافته است، بحث  شهروندی و تربیت شهروند جهانی است. پژوهش حاضر باهدف تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی بارویکرد شهروند جهانی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش به‌صورت کیفی و به شیوه تحلیل مضمون انجام‌شده است. بدین منظور 65 سند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تدوین و مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده

امیر تیموری؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا رضا زاده بهادران

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 37-46

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546690.1236

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده بود. روش‌شناسی: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند که تعداد 400 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان

مجید سبک آرا؛ افسانه باقری؛ آرزو باقری؛ پرویز ساکتی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 47-56

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.545899.1228

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان  در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 17 نفر بر اساس روش اشباع نظری و  به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم گیری) بر هوش بین فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی در دانش‌آموزان پسر

کامران شیوندی چلیچه؛ فضل الله حسنوند؛ زهرا قلمی؛ زهرا نفر

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 57-66

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.539012.1158

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم‌گیری) بر هوش بین‎فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی دانش‎آموزان پسر انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از حیث ماهیت، از نوع نیمه‌آزمایشی بر اساس طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش­آموزان پسر کلاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن

افسانه لطفی عظیمی؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ نعمت اله جعفری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544212.1208

چکیده
  هدف: مدارس ایمن می­توانند با ایجاد فضای امن و شناخت مناسب دانش‌آموزان و نیازهای روان‌شناختی آنها، فرآیند اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری آنها را تسهیل کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص­های روانشناختی مدارس ایمن انجام شد. روش­شناسی: مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، کیفی بود. جامعة پژوهش اسناد و متون چاپی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چالوس)

سهرابعلی قاسمی؛ جمال صادقی؛ علیرضا همایونی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 79-88

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546913.1244

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر چالوس در سال تحصیلی 1398-99 بودند. نمونه آماری پژوهش 30 نفر بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور)

نگارین پاشاخانلو؛ نرگس حسن مرادی؛ مجید ربیعی دولابی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 89-102

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546888.1241

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد می‌باشد. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود.روش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی - پیمایشی بهره گرفته شد. نمونه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور بود، در این راستا با 13 نفر با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور

محمد مشکی حسن آباد؛ محمود اکرامی؛ حسین حافظی؛ احمد کریمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546695.1237

چکیده
  هدف : دانشگاه یک نهاد موثر در جهت رشد و تعالی جامعه است و پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه پژوهش اعضای هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1399-400 بودند. نمونه پژوهش در مرحله مقدماتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی چالش‌ها و شاخص‌های موثر در نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی

چمران قنبری؛ منیژه ذکریایی؛ جواد ناصریان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552062.1296

چکیده
  هدف: نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی نقش مهمی در بهبود نگرش‌های کارآفرینانه دانش‌آموزان دارد. در نتیجه، هدف این پژوهش شناسایی چالش‌ها و شاخص‌های موثر در نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی از نوع تحلیلی بود. ...  بیشتر

مقاله مروری
رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان

ابوالقاسم بریمانی؛ وحید ابراهیمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.542881.1193

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان بود. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4300 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نکا بودند. نمونه آماری به تعداد 353 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی

گلاویژ وفایی فر؛ مصطفی قادری؛ صادق ملکی آوارسین

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.549731.1282

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی و مدیران ستادی آموزش‌وپرورش ابتدایی کشور در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
مدل یابی عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور)

حافظ تره باری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ یوسف نامور

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 143-156

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534898.1127

چکیده
  هدف: هدف پژوهش­ حاضر، مدل­یابی عوامل اثرگذار بر حسادت ­سازما­نی ­در کارکنان دانشگاه فرهنگیان بود.  روش­شناسی: این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی بود. و از نظر شیوۀ اجرا، از رویکرد آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، متخصصان و صاحبنظران حوزه علوم تربیتی و مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فرهنگیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه

مهدی فلاح نوش آبادی؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ عباس عباس پور؛ مهدی یزدان شناس

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.547491.1255

چکیده
  هدف: برند کارفرما به‌عنوان یک فعالیت راهبردی برای سازمان‌ها نشان‌دهنده نحوه مدیریت سرمایه انسانی است. در نتیجه، این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم

غلامرضا بختیاری رمضانی؛ محمد صاحب الزمانی؛ مصطفی نیک نامی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 167-176

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555776.1327

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت استعدادیابی در مدارس، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم بود. روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد استعدادیابی و خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی در زمینه استعدادیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی

حوریه رضا قلی؛ شهین عبدالمالکی؛ فاطمه خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 177-186

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552713.1302

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت رفتارهای مرتبط با سلامت تحصیلی در دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی انجام شد. روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه پژوهش 150 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

ملیحه حسینی ابریشمی؛ زهرا هاشمی؛ عباس عبداللهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555030.1313

چکیده
  هدف: تاب‌آوری تحصیلی نقش مهمی در سایر عملکردهای تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی با نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان بود.روش‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر ساحت زیبایی‌شناسی هنری مبتنی بر نمایش خلاق بر فرآیند یاددهی و یادگیری

سمیه ولیزاده؛ محمد رضا شریف زاده؛ ابولفض داوودی رکن آبادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 199-208

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1983060.1367

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت فرآیند یاددهی و یادگیری و نقش زیبایی‌شناسی هنری در آن، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ساحت زیبایی‌شناسی هنری مبتنی بر نمایش خلاق بر فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مداخله‌ای با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه پژوهش معلمان دوره اول ابتدایی منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
درک تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت بدنی در ایام همه گیری کووید-19 (یک رویکرد پدیدارشناسانه)

محمد بستاکی؛ احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.543225.1197

چکیده
  هدف: با شیوع ویروس کوید-19 شیوه­ جدید زندگی با الزام به قرنطینه عمومی شکل گرفت و دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی که فعالیت و تحرک زیادی داشتند را مجبور به خانه­­نشینی کرد. هدف پژوهش حاضر درک تجربه زیسته دانش­آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت­بدنی در ایام همه­گیری کووید-19 بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و با رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا خوش نژاد؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان؛ مژگان عبدالهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 221-232

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.562042.1351

چکیده
  هدف: دانشگاه‌ها نقش مهمی در پویایی و رشد منطقه‌ای دارند و دانشگاه‌های نسل چهارم نسبت به دانشگاه‌های نسل اول تا سوم، نقش موثرتری در این زمینه دارند. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه روان شناختی با صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی بامیانجیگری فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان دماوند

جواد لاله؛ افسانه صابر گرکانی؛ علاء الدین اعتماد اهری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 233-244

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.534892.1126

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش، مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه روان شناختی با صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی با میانجیگری فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان دماوند بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تمامی مدیران آموزشی مدارس شهرستان دماوند در سال تحصیلی 99-1398 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی طرح‌واره درمانی بر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، تمایزیافتگی خود، ذهنی سازی و حساسیت به طرد در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

فریبا فرمانبر؛ علیرضا ماردپور؛ محمد ملک‌زاده

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 245-261

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.560088.1342

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی طرح‌واره درمانی بر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، تمایزیافتگی خود، ذهنی سازی و حساسیت به طرد در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی شهر شیراز در سال 1401 انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به اختلال شخصیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر همدان

ابراهیم کوکبی رحمان؛ داوود تقوایی؛ ذبیح پیرانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 257-266

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.707262

چکیده
  هدف: اختلال یادگیری خاص باعث مشکلات تحصیلی بسیاری در دانش‌آموزان می‌شود. در نتیجه، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص بود.روش شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین توانایی های شناختی با خردمندی در دانشجویان

بهزاد شوقی؛ اکبر محمدی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 262-273

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.707076

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف، نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین توانایی های شناختی با خردمندی در دانشجویان انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کل دانشجویان دانشگاه-های آزاد استان تهران در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 380 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
آزمون مدل تعامل هواداران، هویت هوادار و تصویر برند تیم های منتحب لیگ برتر فوتبال ایران

شیما سادات مصطفوی پور؛ سید حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاج انزهایی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 267-274

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.707908

چکیده
  هدف: هدف کلی پژوهش حاضر  آزمون مدل تعامل هواداران، هویت هوادار و تصویر برند تیم های منتحب لیگ برتر فوتبال ایران (مورد مطالعه: هواداران پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهان) بود.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی)
شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی

مریم هزاوه؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.707653

چکیده
  هدف: سازمان‌های امروزی با توجه به سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش می‌توانند جایگاه خود را در میان سایر سازمان‌ها بهبود بخشند و مزیت رقابتی کسب نمایند. در نتیجه، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی بود.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر ادراک از کیفیت تدریس معلمان، تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

فرانک قدسی؛ آمنه امان زاده

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 285-295

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.708204

چکیده
  هدف: آموزش خودتنظیمی می‌تواند سبب بهبود متغیرها و عملکردهای تحصیلی در دانش‌آموزان شود. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر ادراک از کیفیت تدریس معلمان، تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام شد. روش‌شناسی: در یک مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارائه مدل برنامه‌درسی محیط کار با رویکرد آینده‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

نرگس ابوطالبی؛ سعید صفاریان همدانی؛ مریم تقوایی یزدی؛ طیبه تجری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 296-310

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.708216

چکیده
  هدف: داشتن رویکرد آینده‌پژوهی در طراحی برنامه‌درسی می‌تواند برای آموزش عالی مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل برنامه‌درسی محیط کار با رویکرد آینده‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه پژوهش حاضر همه مدیران، اساتید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ویژگی‌های شخصیت با نقش میانجی تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مهناز هاشمی نژاد؛ اکبر محمدی؛ سارا حقیقت

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 311-322

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.708335

چکیده
  هدف: سلامت روان نقش مهمی در زندگی تحصیلی و غیرتحصیلی دانشجویان دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ویژگی‌های شخصیت با نقش میانجی تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.روش شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی)
ارائه الگوی فرهنگ یادگیری مجازی در مراکز آموزش عالی

مهناز میرکی زاده محمدآباد؛ نگین جباری؛ کامبیز اسماعیل نیا شیروانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 323-333

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.709280

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه ارائه الگوی فرهنگ یادگیری مجازی در مراکز آموزش عالی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه مطالعه حاضر خبرگان موسسه‌های آموزش عالی آگاه از حیطه تحقیق بودند که تعداد 12 نفر از آنها طبق اصل اشباع نظری و با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مقایسه فرآیند آموزش، یادگیری و ارزشیابی در برنامه‌درسی ملی ایران با نظریه‌های برنامه‌درسی

مهوش توفان؛ حسین فکوری؛ علی اصغر بیانی؛ حسن صائمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 333-343

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.710474

چکیده
  هدف: برنامه‌درسی در هر کشوری محور فعالیت‌های آموزشی و پرورشی است و با توجه به تفاوت‌های موجود در برنامه‌درسی، هدف این مطالعه مقایسه فرآیند آموزش، یادگیری و ارزشیابی در برنامه‌درسی ملی ایران با نظریه‌های برنامه‌درسی بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقایسه‌ای بود. در این مطالعه، جامعه پژوهش همه اسناد برنامه‌درسی ...  بیشتر