دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان

الناز ایمان زاده؛ محمدرضا اسماعیلی؛ رضا نیکبخش

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43760

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش­آموزان پایه هفتم انجام شد.روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود و روش تحقیق آن نیمه تجربی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب و کلیه معلمان ورزش در سال تحصیلی 96-97 بود، که ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور

سجاد پاشایی؛ محمدرسول خدادادی؛ فاطمه عبدوی؛ علی سالمی؛ میر داود حسینی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 13-25

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43761

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش­آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی ...  بیشتر

نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان)

فریبرز اصل مرز؛ علی اصغر غلامی؛ سلمان شادیوند

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 26-37

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43762

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیرگذاری دو نهاد اساسی خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ متقابل آن دو در ارتقاء سلامت اجتماعی شدن زندگی دانش آموزان بود. روش: طرح پژوهشی این مطالعه به شیوۀ کیفی  و به روش تحلیل محتواء است که در دو سطح توصیف و تبیین در دبیرستان­های دخترانه دولتی رضوان، زینب و پروین شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
پیش‌بینی نگرش به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی

سپیده فرج پور نیری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 38-47

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43763

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی نگرش مثبت و منفی به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام شدروش: پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود.  جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های پسرانه شهرستان نیر در سال تحصیلی 97-1396بود. 120 نفر از این افراد با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مقایسه خود تنظیمی دانش آموزان علاقه مند به سبک های مختلف بازی رایانه ای

امین باقری کراچی؛ محمد مهدی رزمجو

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 48-55

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43764

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق مقایسه خود تنظیمی در دانش آموزان علاقه مند به بازی های رایانه ای بر حسب سبک بازی، محل بازی ، سابقه بازی و میزان ساعت انجام بازی در روز بود. روش: روش این تحقیق توصیفی، از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان منطقه بهارستان 2(شهرستان های تهران به تعداد 12184 بود که یک نمونه372 نفری از میان آنها به روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان

علی هراتیان؛ محمد پیری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 56-67

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43765

چکیده
  هدف: تصمیمات مالی اتخاذشده توسط دانشجویان دردوره دانشجویی تاثیر بسیاری بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. همچنین موقعیت مالی دانشجویان در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر توانایی آنها برای تکمیل دوره دانشگاهی اثرگذار باشد. این پژوهش درپی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی

زهرا نفر؛ فاطمه السادات فاطمی؛ فائزه نفر

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 68-79

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43766

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مفاهیم اخلاقی به دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی انجام شد. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش تحلیل محتوا در دو گام استفاده شد. در گام اول به‌صورت کیفی، روش تحلیل محتوای عرفی یا استقرایی برای شناسایی مقوله‌ها به کار گفته شد. در گام دوم، پس از دستیابی به مقوله‌ها، به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با استفاده نظریه نمایش اجزای مریل

یاور محمدی؛ مرزبان ادیب منش

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 80-91

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43767

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم با استفاده از نظریه نمایش اجزای دیوید مریل انجام شد. روش: روش پژوهش مقاله حاضر اسنادی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد کمی و کیفی بود و جامعه آماری آن تمام فصول کتاب فیزیک پایه دهم بود. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که: در ارائه محتوا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه

حسن مومنی؛ سمانه لعله ئی؛ سجاد مومنی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 92-107

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43768

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر مشارکت ورزشی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نظر نوع، کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهرستان دهلران در سال تحصیلی 98-1397بودند که بر اساس جدول مورگان 360 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان شهر قزوین بر اساس مسئولیت پذیری و سبک‌های دفاعی در دانش آموزان دختر

سارا ضیافر؛ فاطمه علیجانی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 108-117

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43769

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی اعتیاد به اینترنت در نوجوانان شهر قزوین بر اساس مسئولیت پذیری و سبک‌های دفاعی بود. روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمّی بود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر قزوین در سال تحصیلی 99 -1398 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان شهر مریوان

اعظم خطیبی؛ مهناز رجبی فر

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 118-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43770

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان در شهر مریوان انجام گرفت.  روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر مریوان در سال تحصیلی 97 -1396 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر محاسبه شد. روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت

ناصر کمالپورخوب؛ خسرو نظری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 133-145

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43771

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت انجام شد. روش : روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی بود.  جامعه آماری شامل 700 نفر از  مدیران و کارشناسان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که 248 نفر از آنها بر اساس جدول مورگان به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین

افسانه ایمن ارشادی؛ کلثوم نامی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 146-155

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43772

چکیده
   هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین بود.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مربیان و معاونین پرورشی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس که 131 نفر بودند و از روش سرشماری کامل استفاده شد،  جهت گردآوری داده­ها از فرم ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی زمینه های خانوادگی موثر بر انتخاب رشته در دانش آموزان مقطع دبیرستان

حسین دهقان؛ برزو مروت

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 156-169

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43773

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه  و عوامل موثر خانوادگی(سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) بر انتخاب رشته دانش آموزان بود. روش: روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه واقع در منطقه 8 تهران در سال 95- 1394 بودند. جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس

سمیه اکبری؛ امید مهنی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 170-179

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43774

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس شهر بندرعباس انجام شد.روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه دوم شهر بندرعباس به تعداد 800 نفر در سال تحصیلی98 -1397 تشکیل داد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری از جدول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل شاخص‌های شایستگی مدیران بازار سرمایه

محمد امین امینی هرندی؛ مهدی رشیدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 180-197

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43775

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و استخراج ابعاد کلیدی و مولفه­های شایستگی موردنیاز مدیران بازار سرمایه، تجزیه‌وتحلیل سیستم­های توسعه شایستگی­های این مدیران و نهایتاً ارائه مدل مفهومی شاخص­های مدیران بازار سرمایه بود. روش: این تحقیق به صورت آمیخته در دو بعد کیفی و کمی انجام شد که در بعد کیفی جامعه آماری نخبگان و متخصصان مرتبط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با سبک گرایش معلمان به تدریس در مقطع ابتدایی

خدانظر شهنوازی؛ سیمین اصغری نژاد

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 198-210

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.707110

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با رویکرد معلمان به تدریس در مدارس مقطع ابتدائی شهرستان نیک شهر بود.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نیک شهر بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری کل جامعه مبنای نمونه قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات ...  بیشتر