دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه 4 استان البرز

2 مربی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مسئول فنی مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان نور، تهران، ملارد

10.22034/ijes.2022.552713.1302

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت رفتارهای مرتبط با سلامت تحصیلی در دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه پژوهش 150 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه ویژگی‌های شخصیتی (Costa and McCrae, 1992) و پرسشنامه رفتارهای سبک‌زندگی تحصیلی ارتقادهنده سلامت تحصیلی (Salehzadeh, Shokri and Fathabadi, 2018) استفاده شد. همچنین، برای تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چندگانه با مدل گام‌به‌گام در نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ابعاد برون‌گرایی، روان‌آزرده‌خویی و وجدان‌گرایی توانستند 14 درصد از تغییرات تاب‌آوری تحصیلی، از میان ابعاد شخصیت فقط بعد برون‌گرایی توانست 14 درصد از تغییرات خوش‌بینی تحصیلی، از میان ابعاد شخصیت فقط بعد برون‌گرایی توانست 8 درصد از تغییرات مشغولیت تحصیلی، از میان ابعاد شخصیت فقط بعد برون‌گرایی توانست 3 درصد از تغییرات سرزندگی تحصیلی و ابعاد برون‌گرایی، گشودگی به تجربه و موافق‌بودن توانستند 22 درصد از تغییرات جهت‌گیری هدف تسلط‌محور را تبیین کنند (01/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست‌آمده، برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی بر اساس ابعاد شخصیت به‌ویژه از طریق افزایش برون‌گرایی با استفاده از کارگاه‌های آموزشی ضروری به نظر می‌رسد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Contribution of Personality Dimensions in Academic Health Promoting Behaviors

نویسندگان [English]

  • Horiyeh Rezagholi 1
  • Shahin Abdolmaleki 2
  • Fatemeh Khodadadi 3

1 Master of General Psychology and Secretary of Education, District 4, Alborz Province

2 Instructor, Department of Psychology and Educational Sciences, Farhangian University

3 Master of General Psychology and Technical Officer of Rehabilitation Center for Neurological and Psychiatric Patients, Tehran, Mallard

چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of behaviors related to academic health in students, the present research was conducted with the aim of explaining the contribution of personality dimensions in academic health promoting behaviors.
Methodology: This study was a descriptive-analytical from type of correlation. The research population was female students of second high school period of Karaj city in the academic years of 2020-21. The research sample was estimated 150 people who were selected by cluster random sampling method. To collect data were used from the personality traits inventory (Costa and McCrae, 1992) and promoting educational health academic lifestyle behaviors questionnaire (Salehzadeh, Shokri and Fathabadi, 2018). Also, for data analysis was used from the methods of multiple regressions with stepwise model in SPSS software.
Findings: The findings showed that the dimensions of extroversion, neuroticism and conscientiousness could explain 14% of the changes of academic resilience, among the personality dimensions, only the extroversion dimension could explain 14% of the changes of academic optimism, among the personality dimensions, only the extroversion dimension could explain 8% of the changes of academic engagement among the personality dimensions, only the extroversion dimension could explain 3% of the changes of academic buoyancy and the dimensions of extroversion, openness to experience and agreeableness could explain 22% of the changes of mastery goal orientation (P<0.01).
Conclusion: According to the obtained results, planning seems necessary to improve academic health promoting behaviors based on personality dimensions, especially through increasing extroversion with using educational workshops

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Dimensions
  • Academic Health Promoting Behaviors
  • Students
Al-Jarf R. (2022). Positive psychology in the foreign language and translation classroom. Journal of Psychology and Behavior Studies, 2(1): 50-62.
Al-Naggar RA, Osman MT, Ismail Z, et al. (2015). Relation between type of personality and academic performance among Malaysian health sciences students. International Archives of Medicine, 8(182): 1-8.
Chapman B, Duberstein P, Lyness JM. (2007). Personality traits, education, and health-related quality of life among older adult primary care patients. The Journal of Gerontology, 62(6): 343-352.
Costa PT, McCrae RR. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO personality inventory. Psychological Assessment, 4(1): 5-13.
Darabi R, Arabzade M, Heidari H, Davoodi H. (2022). The effectiveness of Pennsylvania resilience program training on  academ 4ic life style: Academic health preventing behaviors. Journal of Psychology, 26(1): 35-44. (In Persian)
Ghanei R, Valiei S, Rezaei M, Rezaei K. (2013). The relationship between personality characteristics and Nursing occupational stress. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 1(3): 27-34. (In Persian)
Gulmez D, Kozan HIO. (2017). A study of research assistants' perceptions about academic adviser and academic life through metaphors. Journal of Education and Practice, 8(7): 96-106.
Heidaryani L, Ghadampour E, Abasi M. (2022). The causal relationship between school atmosphere and health-centered academic lifestyle behaviors mediating academic conflict in students. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal, 11(1): 92-101. (In Persian)
Jafary Nadrabady M, Bagheri F, Ghorban Jahromi R. (2022). The mediating role of self-esteem in the relationship between parent-child relationship and health-oriented academic lifestyle. Journal of Nursing Education, 11(1): 79-92. (In Persian)
Kovi Z, Aluja A, Glicksohn J, et al. (2019). Cross-country analysis of alternative five factor personality trait profiles. Personality and Individual Differences, 143: 7-12.
Kutaula S, Gillani A, Leonidou LC, Christodoulides P. (2022). Integrating fair trade with circular economy: Personality traits, consumer engagement, and ethically-minded behavior. Journal of Business Research, 144: 1087-1102.
Ma YH, Yang YX, Shen XN, et al. (2021). Evaluation relationships between subjective wellbeing, personality traits, and Alzheimer's disease: A two-sample Mendelian randomization study. Journal of Psychiatric Research, 137: 498-505.
Moezzodini Sh, Pakdaman Sh, Shokri O. (2022). The mediating role of health behaviors on the relationship between big five personality traits and problematic and risky internet use. Quarterly of Applied Psychology, In Press.
Puyane M, Subira S, Torres A, et al. (2022). Personality traits as a risk factor for postpartum depression: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 298(1): 577-589.
Ramos A, Lavrijsen J, Soenens B, et al. (2021). Profiles of maladaptive school motivation among high-ability adolescents: A person-centered exploration of the motivational Pathways to Underachievement model. Journal of Adolescence, 88: 146-161.
Salehzadeh P, Shokri O, Fathabadi J. (2018). Development and validation of the promoting and preventing educational health academic lifestyle behaviors questionnaire: Perspectives on contemporary theories of achievement motivation. Quarterly of Educational Measurement, 8(30): 61-105. (In Persian)
Soufi S, Shokri O, Fathabadi J, Ghanbari S. (2020). Causal structure of antecedents and consequences of health-oriented academic lifestyle in gifted girl students. Psychology of Exceptional Individuals, 9(35): 35-71. (In Persian)
Tabachnick BG, Fidell LS. (2007). Using multivariate statistics. 5th Edition, Boston: Allyn & Bacon Publisher.
Tajik S, Moharami J, Daneshparvar H. (2018). On the relationship between personality characteristics and cognitive emotion regulation with academic burnout among female high school students. Journal of School Psychology and Institutions, 7(3): 68-87. (In Persian)
Yang HC, Huang ZR. (2019). Mining personality traits from social messages for game recommender systems. Knowledge-Based Systems, 165: 157-168.