دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل ، دانشگاه ازاد اسلامی ،بابل ،ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل ، دانشگاه ازاد اسلامی ،بابل،ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل بود.
روش: این پژوهش در حالت کلی از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع زمینه‌یابی بود و از سوی دیگر پژوهش حاضر را می‌توان نوعی پژوهش اکتشافی تلقی کرد. جامعۀ آماری مرحله کیفی 15 نفر از مدیران و معلمان برگزیده مدارس ابتدایی شهرستان بابل بود که با روش نمونه گیری هدفمند با استفاده از شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری از جامعه آماری انتخاب شدند و جامعه آماری مرحله کمی شامل کلیه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی دولتی شهرستان بابل بود که تعداد آنها 1318 نفر بود با توجه به جدول مورگان 302 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق ساخته بود. روش تجزیه تحلیل در مرحله کیفی کد گذاری و در مرحله کمی از آزمون مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart-pls و spss استفاده شد.
یافته ها: نتایج مرحله کیفی پژوهش نشان داد ابعاد مدیریت مدرسه محور در مدارس ابتدایی شهرستان بابل شامل ابعاد مشارکت ذینفعان، سرمایه اجتماعی، استراتژی مدرسه، عوامل پشتیبانی، عملکرد سازمانی، امکان تحقق مدیریت مدرسه محور و عوامل ساختاری و ابعاد خلاقیت معلمان در مدیران و معلمان مدارس بابل شامل ابعاد سلامت سازمانی، سرمایه روانشناختی، عوامل محیطی، عوامل فرهنگی، عوامل فردی و ساختار عملیاتی مدرسه بود و نتایج مرحله کمی پژوهش نشان داد تاثیر مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان مقدار t-value آن برابر با (6.707) و ضریب مسیر (0.547) بود؛ در واقع نتایج نشان داد مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدیران و معلمان مدارس بابل به میزان 0.547 تاثیر داشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل از برازش مطلوبی برخوردار می باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting an Effective Model of School-Based Management on Teacher’s Creativity in Primary Schools in Babol City

نویسندگان [English]

  • Ameneh Soleimanzadeh 1
  • Ali Asghar Shojaei 2
  • Seyedeh Zahra Hosseini Dronkola 2

1 PhD Student, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to present an effective model of school-based management on Teacher's creativity in primary schools in Babol.
Methodology: In general, this research was a descriptive field in terms of applied purpose, field control in terms of control and data collection in terms of data collection, and on the other hand, the present study can be considered as an exploratory research. The statistical population of the qualitative stage was 15 selected principals and teachers of primary schools in Babol city who were selected by purposive sampling method using theoretical saturation index compared to sampling from the statistical population. Babol, whose number was 1318 people, according to Morgan table, 302 people were selected as a sample by random sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire. The analysis method was coded in the qualitative stage and in the quantitative stage the structural equation model test was used using smart-pls and spss software.
Finding: The results of the qualitative phase of the research showed that the dimensions of school-based management in primary schools in Babol include stakeholder participation, social capital, school strategy, support factors, organizational performance, the possibility of school-based management and structural factors and dimensions of Teacher's creativity in principals and Teacher's of Babylon schools include the dimensions of organizational health, psychological capital, environmental factors, cultural factors, individual factors and the operational structure of the school. The results of the quantitative phase of the research showed that the effect of school-based management on Teacher's creativity was equal to (6.707) and path coefficient (0.547). The rate was 0.547.
Conclusion: According to the research findings, the effective model of school-based management on Teacher's creativity in primary schools in Babol city has a favorable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Management
  • school-oriented
  • Teacher's
ایزدی، صمد؛ هاشمی، سهیلا و زمینی، لیلا. (1391).  بررسی عوامل مؤثر در شادابسازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه، با تأکید بر توسعه ی فرهنگی. فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی - فرهنگی، 1(1): 118-92.
پاهنگ، نظام الدین؛ مهدیون، روح اله و یاریقلی، بهبود. (1396). بررسی کیفیت مدارس و شناسایی عوامل موثربر آن: پژوهش ترکیبی، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت مدرسه، 5(1): 193-173.
چهره پرداز، امیر وترکیان، منصور. (1397). بررسی رابطه مهارت های درون فردی با خلاقیت سازمانی مدیران مدارس شهر دورود، مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 34: 144-135.
خسروپور، ابوالفضل. (1390).  بررسی میزان اطلاع و به کارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت گرا از سوی مدیران مقطع متوسطه آموزش پرورش شهر زاهدان و ارتباط آن باکار آیی مدیران مدارس، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عزیزی، مختار و رحیمی اسعد. (۱۳۹8). بررسی میزان خلاقیت معلمان در تدریس و ارایه راهکارهای برای بهبود آن، هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق
علیزاده، وحید. (1398). رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با معلکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(3):  23-1.
مرادی،علی؛ سید احسان محمدی فرد. (۱۳۹8). نقش معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان، سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.
همتی، فاطمه و پروین صمدی.(۱۳۹۴). تبیین عوامل مؤثر بر اجرایی شدن طرح مدیریت مدرسه محوری در نظام آموزش و پرورش، همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر، دانشگاه ملایر.
Amtu A, Siahaya V, Taliak B. (2019). Relations between transformational leadership, organizational learning, knowledge management, organizational innovation, and organizational performance: an empirical investigation of manufacturing firms. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64 (5): 1073-1087.
Cenberci S. (2018). The Investigation of the Creative Thinking Tendency of Prospective Mathematics Teachers in Terms of Different Variables. Journal of Education and Training Studies, 6 (9): 78-85.
Hemmati F, Samadi P. (2015). Explaining the affecting factors the implementation of the school-based management plan in the education system, National Conference on Management and Education, Malayer University
Lai Fong Cheng A, Keung Yau H. (2011), "Principals' and teachers' perceptions of quality management in Hong Kong primary schools". Quality Assurance in Education, 19(2): 170-186.
Ramaswami A, Carter N. M, Dreher, G. F. (2016). Expatriation and career success: A human capital perspective. Human Relations, 69: 1959-1987.
Valliamah P. (2012). The Impact of Creative Teaching Methods on the Fourth Grade Students in Golestan Primary Schools in 2011-2012 Academic Year. Journal Innovation and Creativity in Humanities, 2 (2): 147-166.