دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

رضا منظری توکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1987007.1374

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی ...  بیشتر

روانشناسی
مدل ساختاری اشتیاق به مدرسه بر اساس فرهنگ مدرسه با نقش میانجی جو کلاس و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان

احمد کریمی دشتکی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 303-312

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.546720.1238

چکیده
  هدف: اشتیاق به مدرسه سبب بهبود سایر وضعیت‌های تحصیلی می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری اشتیاق به مدرسه بر اساس فرهنگ مدرسه با نقش میانجی جو کلاس و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان ...  بیشتر

رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر

علی اصغر حسینمردی؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد رضا زربخش بحری؛ طاهر تیزدست

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534830.1123

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر بود.روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مناطق 2 و 5 شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه 604 نفر در نظر گرفته شد که با روش ...  بیشتر