دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.22034/ijes.2023.709280

چکیده

هدف: هدف این مطالعه ارائه الگوی فرهنگ یادگیری مجازی در مراکز آموزش عالی بود.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه مطالعه حاضر خبرگان موسسه‌های آموزش عالی آگاه از حیطه تحقیق بودند که تعداد 12 نفر از آنها طبق اصل اشباع نظری و با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 89/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌های این مطالعه از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه حاکی از آن بود که برای فرهنگ یادگیری مجازی در مراکز آموزش عالی 49 مفهوم، 8 مولفه و 2 مقوله شناسایی شد. در پژوهش حاضر مقوله‌ها شامل مقوله عوامل ساختاری با پنج مولفه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، طراحی و مدیریت تعاملات یادگیری مجازی، بسترسازی و محیط یادگیری مجازی، توسعه یادگیری مجازی و توانایی پشتیبانی عملیاتی و مقوله عوامل رفتاری با سه مولفه فرهنگ‌سازی، نگرش فردی و انگیزش فراگیران بودند. در نهایت، الگوی مقوله‌ها و مولفه‌های فرهنگ یادگیری مجازی در مراکز آموزش عالی ترسیم شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می‌تواند به آگاهی و شناخت بهتر فرهنگ یادگیری مجازی در مراکز آموزش عالی کمک نماید و متخصصان و برنامه‌ریزان آموزش عالی بر اساس مقوله‌ها، مولفه‌ها و مفهوم‌های آن گام موثری در جهت بهبود فرهنگ یادگیری مجازی بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Virtual Learning Culture Pattern in Higher Education Centers

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Miraki Zadeh Mohammadabad 1
  • Negin Jabbari 2
  • Kambiz Esmaeilnia Shirvani 3

1 PhD student, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

2 Associate Professor, Educational Management Department, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Today, due to being in the 21st century, the discussion of virtual learning and the appropriate culture with it has become very important. Therefore, the aim of this study was to providing a virtual learning culture pattern in higher education centers.
Methodology: This study in terms of purpose and implementation method was applied and descriptive from type of qualitative, respectively. The current study population were experts of higher education institutions who were aware of the research field, and number of 12 of them were selected as a sample according to the principle of theoretical saturation and with using purposive and snowball sampling methods. The research tool was semi-structured interview, whivh whose validity was confirmed by triangulation method and its reliability was calculated by Cohen's kappa coefficient method 0.89. To analyze the data of this study were used from open, central and selective coding methods.
Findings: The findings of this study indicate that for virtual learning culture pattern in higher education centers were identified 49 concepts, 8 components and 2 categories. In the current research, the categories were included the category of structural factors with five components of software and hardware infrastructure, design and management of virtual learning interactions, platform and virtual learning environment, virtual learning development and operational support ability and the category of behavioral factors with three components of culture building, individual attitude and motivation of learners. Finally, the categories and components pattern of virtual learning culture in higher education centers was drawn.
Conclusion: The results of the present study can contribute to better awareness and cognition of the virtual learning culture in higher education centers and higher education specialists and planners based on its categories, components and concepts can take an effective step towards improving the virtual learning culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Virtual Learning
  • Virtual Learning Culture
  • Higher Education